Divízia dráh a dopravy na dráhach

Divízia dráh a dopravy na dráhach Dopravného úradu plní úlohy v oblasti dráh a dopravy na dráhach. V súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov plní divízia dráh a dopravy na dráhach najmä úlohy bezpečnostného a regulačného orgánu pre železničné, špeciálne a lanové dráhy vrátane dopravy na týchto dráhach, bezpečnostného orgánu pre železničné vozidlá, licenčného orgánu pre železničnú dopravu a dopravu na špeciálnych a lanových dráhach, regulačného orgánu pre reguláciu cestovného v železničnej doprave, výkonu štátneho odborného dozoru na železničných, špeciálnych a lanových dráhach vrátane dopravy na týchto dráhach a výkonu štátneho odborného technického dozoru.

Regulácia na železničných dráhach

Základné oblasti pôsobenia a hlavné úlohy:

 • regulácia úhrad a prístupu na železničné dráhy
 • dohľad nad infraštruktúrou a trhom
 • regulácia cestovného v osobnej železničnej doprave
 • práva a povinnosti cestujúcich
 • vydávanie povolení na prevádzkovanie železničných dráh
 • vydávanie licencií na prevádzkovanie dopravy na železničných dráhach
ďalej

Bezpečnosť a interoperabilita

Základné oblasti pôsobenia a hlavné úlohy:

 • vydávanie bezpečnostných osvedčení
 • vydávanie bezpečnostných povolení
 • vydávanie povolení na prevádzkovanie špeciálnych a lanových dráh
 • vydávanie preukazov rušňovodičov
 • vydávanie povolení na uvedenie subsystémov interoperability do prevádzky
 • registrácia železničných vozidielďalej

Štátny odborný technický dozor

Základné oblasti pôsobenia a hlavné úlohy:

 • výkon dozoru nad elektrickými, zdvíhacími a dopravnými zariadeniami
 • výkon dozoru nad tlakovými a plynovými zariadeniami a kontajnermi
 • overovanie a schvaľovanie určených technických zariadení (UTZ)
 • overovanie splnenia požiadaviek na výkon určených činností
 • poverovanie právnických osôb v oblasti UTZ a určených činnostíďalej

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia