Uznávanie orgánov pre posudzovanie rizík zo strany Dopravného úradu

Novelizáciou zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou od 15. 3. 2019 vstúpila do účinnosti zmena § 103 ods. 2 písm. g) bod 5 zákona o dráhach, z ktorého vyplýva, že Dopravný úrad okrem iného poveruje právnické osoby aj posudzovaním rizík v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009.

Viac informácií k tejto problematike nájdete na tomto odkaze.