Postup na uznávanie orgánov pre posudzovanie rizík

S účinnosťou od 1. septembra 2019 vydáva Dopravný úrad metodický postup, ktorý detailne upravuje požiadavky na orgány pre posudzovanie rizík v súvislosti s plnením vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009.

Žiadatelia o poverenie (uznanie) nájdu na tomto odkaze požiadavky na získanie poverenia (uznanie) vrátane súvisiacej dokumentácie.