Stratégia dohľadu divízie dráh a dopravy na dráhach do roku 2025

Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach zverejnila stratégiu dohľadu do roku 2025. Cieľom stratégie dohľadu je zlepšiť dôveru verejnosti v prístupe Dopravného úradu k činnostiam týkajúcich sa dohľadu a v rozhodovacom procese počas a po činnosti dohľadu na základe transparentného, jednotného a nediskriminačného prístupu.

Detailné informácie nájdete na tejto stránke.