DOPRAVNÝ ÚRAD

Bezpečnosť a interoperabilita

Dopravný úrad je podľa § 103 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 37 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov bezpečnostným orgánom pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a lanové dráhy a pre železničné vozidlá, bezpečnostným orgánom pre železničnú dopravu, pre dopravu na špeciálnych dráhach a dopravu na lanových dráhach a licenčným orgánom pre dopravu na špeciálnych a lanových dráhach.

Dopravný úrad zabezpečuje úlohy určené európskou a národnou legislatívou prostredníctvom činností zameraných na bezpečnosť a interoperabilitu železničného systému.

Dopravný úrad v rámci Európskej únie súčasne plní aj úlohy národného bezpečnostného orgánu (angl. „National Safety Authority – NSA“).


Hlavné činnosti Dopravného úradu v oblasti bezpečnosti a interoperability

tvorba a realizácia štátnej politiky v oblasti bezpečnosti na železničných dráhach, špeciálnych a lanových dráhach, v oblasti interoperability železničného systému a v oblasti štátneho odborného dozoru na uvedených dráhach

koordinácia spolupráce so zahraničnými národnými bezpečnostnými úradmi v oblasti bezpečnosti a interoperability

koordinácia celoštátneho systému v oblasti bezpečnosti na dráhach, výkonu štátneho dozoru na dráhach, v oblasti interoperability železničného systému s európskym systémom regulácie v danej oblasti s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na národný a európsky dopravný systém

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia