DOPRAVNÝ ÚRAD

Postup pre vydávanie preukazov rušňovodičov

V záujme zjednodušenia predkladania žiadostí o vydanie preukazu rušňovodiča vypracoval Dopravný úrad postup, v ktorom bližšie vysvetľuje žiadateľom spôsob, akým je možné predkladať žiadosti o vydanie preukazu rušňovodiča:

Filetype icon06/2022_Postup DÚ pre vydávanie preukazov rušňovodiča (účinný od 21. 06. 2022)

Filetype iconFormulár žiadosti o vydanie preukazu rušňovodiča (príloha č. 1)

Upozornenie!

Žiadame uchádzačov o vydanie preukazu rušňovodiča, aby sa na žiadosť o vydanie preukazu rušňovodiča podpisovali perom tmavej farby (tmavomodrá, čierna) a aby bol podpis primeranej veľkosti k rámčeku a rámček nepresahoval ani sa ho nedotýkal.

Reklamácie z dôvodu slabo viditeľného, nevýrazného podpisu na preukaze rušňovodiča úrad nebude akceptovať.

Filetype iconTlačivo oznámenia o odobratí preukazu (príloha č. 2)

Informácie pri obnove platnosti preukazu rušňovodiča:

V prípade obnovy platnosti preukazu rušňovodiča je potrebné o obnovu požiadať vždy ten bezpečnostný orgán, ktorý vydal aj pôvodný preukaz rušňovodiča.

V zmysle NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 36/2010 z 3. decembra 2009 o vzoroch Spoločenstva pre preukazy rušňovodičov, doplnkové osvedčenia, overené kópie doplnkových osvedčení a formuláre žiadosti o preukaz rušňovodiča (ďalej len“ nariadenie 36/2010) je možné aby mal rušňovodič vydaný len jeden preukaz rušňovodiča a zároveň, aby toto číslo mal pridelené počas celého života. Príslušný bezpečnostný orgán je ten u ktorého si žiadateľ (rušňovodič /dopravca) požiadal o prvé vydanie preukazu rušňovodiča.

Podľa preambuly bodu 6 nariadenia 36/2010 by mal členský štát každému preukazu rušňovodiča prideliť jedinečné číslo; týmto číslom by sa takisto malo uľahčiť zaznamenanie preukazu do vnútroštátneho registra preukazov rušňovodičov, ktorý sa má zriadiť v súlade s článkom 22 ods. 1 písm. a) smernice 2007/59/ES.

V zmysle PRÍLOHY I, bodu č. 4 nariadenia 36/2010 sa prideľuje číslo preukazu rušňovodiča pri vydávaní preukazu rušňovodiča príslušný orgán alebo orgán s delegovanou právomocou. Číslo ostáva nezmenené v prípade obnovenia, zmeny a doplnenia, aktualizácie alebo vydania duplikátu preukazu. Pri obnovení platnosti preukazu po 10 rokoch sa na preukaze uvádza nová fotografia a nový dátum skončenia platnosti. Preukaz sa aktualizuje v prípade zmien nepovinných údajov, ako napríklad zmena adresy alebo zmena referenčného čísla zamestnanca. Preukaz sa mení a dopĺňa, ak treba počas obdobia jeho platnosti zaznamenať zdravotné obmedzenie. Nový(-é) kód(-y) sa pridáva(-jú) v súlade s postupom ustanoveným podľa článku 14 ods. 1 smernice 2007/59/ES. Príslušný orgán aktualizuje preukaz v súlade s postupom a v lehote podľa článku 14 ods. 1 smernice 2007/59/ES. Železničné podniky alebo manažéri infraštruktúry, ktorí vodičov zamestnávajú alebo najímajú, bezodkladne vykonajú každé rozhodnutie vyplývajúce z výsledkov zdravotnej prehliadky. Všetky zmeny statusu preukazov rušňovodičov sa zaznamenajú do vnútroštátneho registra preukazov rušňovodičov.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia