DOPRAVNÝ ÚRAD

Určené činnosti – plynové zariadenia

Zoznam poverení na výkon určených činností vydaných Dopravným úradom v súlade s § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, oblasť plynových zariadení

Zoznam poverení
Ev. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA fy. ROZSAH OPRÁVNENIA PLATNOSŤ DO
2019  
P – 01/2019

Železnice Slovenskej republiky – Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina.

Klemensova 8
813 61 Bratislava
vykonávanie revízií a skúšok určených zariadení plynových v rozsahu: P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8Podmienky upresňujúce rozsah:
Oprávnenie platí pre hore uvedené plynové zariadenia, ktorých médium je zemný plyn naftový, propán, propán bután, skvapalnené uhľovodíky LPG, technické plyny,
11.02.2022
P – 02/2019

VIŽ a.s.

Rudohorská 33
974 11 Banská Bystrica
vykonávanie revízii a skúšok určených technických zariadení plynových (UTZ-P) v rozsahu:- zariadenie na skvapalňovanie alebo odparovanie plynov a tlakové stanice plynov /do 10 m3/hod./
– plynové zariadenie pre znižovanie tlaku plynu
– plynové zariadenia na rozvod plynu
– plynové zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním
– skladovanie kovových tlakových nádob na prepravu plynu
31.12.2020
P – 03/2019

MS SERVIS, s.r.o.

Námestie Slovenského učeného tovarišstva 1556/11
917 01 Trnava

vykonávanie montáži, oprav, údržby, rekonštrukcii, revízii a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P5, P6, P7, P8 02.04.2021
P – 04/2019

Jaroslav Baran – ERES – PLYN
(zrušené a nahradené P – 08/2019)

Stavebná 11/B
974 01 Banská Bystrica

vykonávanie montáží a opráv, rekonštrukcií, revízii a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu:
P1, P5, P6, P7, P8
17.04.2022
P – 05/2019

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Olejkárska 1
814 52 Bratislava

vykonávanie montáží, opráv a údržby určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P6, P7 13.05.2022
P – 06/2019

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Vysoká 42/6785
919 34 Biely Kostol

vykonávanie montáži, opráv, údržby a rekonštrukcií určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P5, P6, P7,P8 11.07.2022
P – 07/2019

ELEgas s.r.o.

Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina

vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: 29.07.2022
P – 08/2019

ERES–PLYN, s.r.o.

Stavebná 11/B 974 01 Banská Bystrica

vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízii a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P5, P6, P7, P8 06.09.2022
P – 09/2019

MiMa Servis, s.r.o.

Kostolná 51/23
015 01 Rajec

vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií a revízií určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) plynových v rozsahu: P1, P5, P6, P7, P8 02.09.2022
P – 10/2019 EKOLMONT, s.r.o.

Čermeľská 3
040 01 Košice

vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P5, P6, P7, P8 04.11.2022
P – 11/2019 HASPOL – PBS, s.r.o.

SNP 215/26
094 31 Hanušovce nad Topľou

vykonávanie montáží, opráv a údržby určených technických zariadení plynových v rozsahu: P3 20.01.2023
P – 12/2019 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6
043 29 Košice

vykonávanie revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P2, P5, P6, P7, P8 08.01.2023
2020
P – 01/2020 SAVEST, s.r.o.

Daxnerova 2669/15
010 01 Žilina

vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P5, P6, P7, P8 28.02.2023
P – 02/2020 LUMIZA, s.r.o.

Pri Kysuci 99/77
010 03 Žilina

vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P2, P3, P6 24.02.2023
P – 03/2020 Facility & Property Management, s.r.o. Gen. Svobodu 2612
911 08 Trenčín
vykonávanie revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P6 02.04.2020
P – 04/2020 STYK SERVIS, s.r.o.

Ružová 9
974 01 Banská Bystrica

vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P5, P6, P7, P8 23.03.2023
P – 05/2020 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24
820 09 Bratislava
Slovenská republika
Toto oprávnenie platí na:
vykonávanie revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P2, P5, P6, P7, P8, P9
15.06.2023
P – 06/2020 DOSTA s.r.o. Pražská 1696/35
350 02 Cheb
Česká republika
Toto oprávnenie platí na:
vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P2
30.11.2023
P – 07/2020 ŽOS Vrútky a.s. Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky
Toto oprávnenie platí na:
vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P3
30.11.2023
2021
P – 01/2021 RODMA, s.r.o. T. G. Masaryka 1656/48
960 01 Zvolen
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P2, P3 31.05.2024
P – 02/2021 Železničná spoločnosť
Slovensko, a. s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, revízií a skúšok určených technických zariadení
plynových v rozsahu: P3
15.07.2024

Aktualizované 12/2021

Spätná väzba pre návštevníkov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Sitemap | RSS W3C Validation

Portal solution by