DOPRAVNÝ ÚRAD

Povoľovanie železničných vozidiel

Na získanie povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh a povolenie typu železničného vozidla je potrebné povolenie Železničnej agentúry Európskej únie alebo povolenie bezpečnostného orgánu (Dopravný úrad).

Povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh, ktoré sa má používať len na sieti na území Slovenskej republiky môže vydať Železničná agentúra Európskej únie alebo bezpečnostný orgán (Dopravný úrad). Žiadateľ si môže vybrať, ktorý orgán bude v danej veci rozhodovať.

Povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh, ktoré sa má používať na sieti vo viacerých členských štátoch, môže vydať iba Železničná agentúra Európskej únie. Žiadosť je potrebné podať cez systém Filetype iconmiesta jednotného kontaktu (OSS).

Dopravný úrad postupuje v tejto oblasti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite Železničného systému v Európskej únii, v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2018/545, ktorým sa stanovujú praktické dojednania týkajúce sa postupu vydávania povolení pre železničné vozidlá a povolení pre typ železničných vozidiel a v súlade s § 76 a § 78 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam dodatočných povolení, ktoré vydal úrad podľa predchádzajúceho znenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach:

Filetype iconPrehľad zahraničných železničných vozidiel povolených na sieti ŽSR_hnacie vozidlá

Filetype iconPrehľad zahraničných železničných vozidiel povolených na sieti ŽSR_ťahané osobné vozne

Filetype iconPrehľad zahraničných železničných vozidiel povolených na sieti ŽSR_nákladné vozne

Filetype iconPrehľad zahraničných železničných vozidiel povolených na sieti ŽSR_traťové stroje a mechanizmy

Zoznam dočasných povolení, ktoré vydal úrad podľa § 76 ods. 4 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach:

Filetype iconPrehľad_zahraničných_železničných_vozidiel_povolených_na_sieti_ŽSR_dočasné_povolenia

Zoznam povolení, ktoré vydal úrad podľa § 22a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach:

Filetype iconPrehľad_železničných_vozidiel_povolených_podľa_§_22a na miestne, historické alebo turistické účely a železničných vozidiel pre vlečky

(Aktualizované apríl 2024)

Rozšírená oblasť použitia (prevádzky)

Na uvedenie železničného vozidla do prevádzky v existujúcom železničnom systéme, ktoré už získalo povolenie na uvedenie na trh v inom členskom štáte Európskej únie, je potrebné požiadať Železničnú agentúru Európskej únie o rozšírenie oblasti použitia železničného vozidla cez systém Filetype iconmiesta jednotného kontaktu (OSS).

 

Postup na predkladanie žiadostí na uvedenie vozidla na trh a pre povolenie typu vozidla

Účelom postupu Dopravného úradu pre povolenie na uvedenie vozidla na trh a pre povolenie typu vozidla je upraviť daný proces a poskytnúť žiadateľom transparentné informácie o postupe úradu pri vykonávaní svojej kompetencie v zmysle § 90 ods. 1 písm. a) a § 103 ods. 2 písm. o) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento postup vydáva Dopravný úrad ako pomôcku pre žiadateľov pri predkladaní žiadostí o povolenie na uvedenie vozidla na trh a pre povolenie typu vozidla v prípade, že oblasťou použitia vozidla je Slovenská republika (sieť ŽSR).

Filetype iconPostup Dopravného úradu č. 9_2021 pre povolenie na uvedenie vozidla na trh a povolenie typu vozidla

 

Zmeny v už povolených železničných vozidlách

Ak ide o vykonávanie zmien na železničných vozidlách, ktoré už majú platné povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh, je potrebné nové povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh len ak:
  1. boli vykonané zmeny hodnôt parametrov podľa § 76 ods. 14 písm. b) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, ktoré sú v rozsahu parametrov uvedených v príslušnej technickej špecifikácií interoperability,
  2. plánované práce môžu negatívne ovplyvniť celkovú úroveň bezpečnosti železničného vozidla alebo
  3. to vyžaduje príslušná technická špecifikácia interoperability.

Zmeny v už povolenom vozidle, ktoré súvisia s výmenou v rámci údržby a obmedzujú sa na náhradu komponentov za iné komponenty s rovnakými funkciami a výkonom v rámci údržbárskych alebo opravárenských prác na vozidle, si nevyžadujú povolenie na uvedenie na trh. Všetky ostatné zmeny vo vozidle sa analyzujú a zaradia do kategórie v súlade s článkom 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 2018/545.

Subjekt riadiaci zmenu požiada povoľujúci subjekt o nové povolenie na uvedenie na trh v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 2018/545, ak zmena patrí do článku 15 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 2018/545.

Ak subjekt riadiaci zmeny kategorizoval zmenu v už povolenom vozidle v súlade s článkom 15 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 2018/545, pričom nie je držiteľom povolenia pre typ vozidla:

a) posúdi odchýlky od sprievodnej technickej dokumentácie k vyhláseniam ES o overení subsystémov;
b) stanoví, že nie je splnené žiadne z kritérií stanovených v článku 21 ods. 12 smernice (EÚ) 2016/797, resp. v § 76 ods. 18 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach;
c) aktualizuje sprievodnú technickú dokumentáciu k vyhláseniam ES o overení subsystémov;
d) oznámi zmeny povoľujúcemu subjektu.

Tento postup sa môže uplatniť na jedno vozidlo alebo viaceré rovnaké vozidlá.

Povoľujúci subjekt môže v prípade nesprávnej kategorizácie alebo nedostatočne podložených informácií do štyroch mesiacov vydať odôvodnené rozhodnutie, v ktorom požiada o podanie žiadosti o povolenie. Na každú zmenu vo vozidle sa vzťahuje riadenie konfigurácií, za ktoré zodpovedá držiteľ alebo subjekt, ktorému držiteľ udelil právomoc v tejto oblasti.

Povoľujúcim subjektom v závislosti od oblasti použitia železničného vozidla je Železničná agentúra EÚ (viac krajín v oblasti použitia vozidla, v ktorých je vozidlo povolené) alebo Dopravný úrad (vozidlo má povolenie iba na sieti ŽSR alebo jej časti).

Oznámenie zmien povoľujúcemu subjektu sa vykonáva použitím príslušného formulára a spolu so sprievodnou dokumentáciou podľa špecifikácie v sprievodnom formulári sa adresuje Železničnej agentúre EÚ v anglickom jazyku (elektronicky cez kontaktný formulár) alebo Dopravnému úradu v slovenskom jazyku (cez úradnú elektronickú schránku, osobne do podateľne alebo poštou).

Filetype iconFormulár na oznámenie o zmene už povoleného vozidla podľa čl. 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 2018/545

Cezhraničné dohody týkajúce sa postupu vydávania povolení na uvedenie vozidiel na trh

Zjednodušené podmienky postupu vydávania povolení na uvedenie vozidiel na trh v súlade s článkom 12 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/545 zo 4. apríla 2018, ktorým sa stanovujú praktické dojednania týkajúce sa postupu vydávania povolení pre železničné vozidlá a povolení pre typ železničných vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797

Filetype iconDohoda o spolupráci – Česká republika – Drážní úřad

Filetype iconDodatok č. 1 k Dohode o spolupráci – Česká republika – Drážní úřad

 

Postup na predkladanie žiadostí pre povoľovanie železničného vozidla na trh alebo do prevádzky v špecifických prípadoch

Účelom postupu Dopravného úradu pre povoľovanie železničného vozidla na trh alebo do prevádzky v špecifických prípadoch, je upraviť daný proces a poskytnúť žiadateľom transparentné informácie o postupe úradu pri vykonávaní svojej kompetencie v zmysle § 22a, § 76 ods. 20 a § 103 ods. 2 písm. o) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento postup vydáva Dopravný úrad ako pomôcku pre žiadateľov pri predkladaní žiadostí o povolenie železničného vozidla na trh alebo do prevádzky – špecifické prípady.

Filetype iconPostup Dopravného úradu č. 1/2023 pre povoľovanie železničného vozidla na trh alebo do prevádzky v špecifických prípadoch

Filetype iconPostup Dopravného úradu č. 1/2023 pre povoľovanie železničného vozidla na trh alebo do prevádzky v špecifických prípadoch – Príloha č. 1

Filetype iconPostup Dopravného úradu č. 1/2023 pre povoľovanie železničného vozidla na trh alebo do prevádzky v špecifických prípadoch – Príloha č. 2

 

Prístup do systému jednotného miesta kontaktu (One Stop Shop)

Filetype iconJednotné miesto kontaktu (One Stop Shop)

 

Filetype iconPríručka pre žiadateľov pre prácu so systémom jednotného miesta kontaktu (OSS)

Filetype iconRýchly návod pre žiadateľov ako pracovať s denníkom problémov cez systém jednotného miesta kontaktu (OSS)

Filetype iconRýchly návod pre bezpečnostný orgán ako pracovať s denníkom problémov pri ich vyhodnocovaní cez systém jednotného miesta kontaktu (OSS)

 

Príručky k uvádzaniu vozidiel na trh Únie a pre povolenie typu vozidla

Filetype iconUsmernenia o praktických dojednaniach týkajúcich sa postupu vydávania povolení pre železničné vozidlá – detailný postup pre žiadateľov o uvedenie železničného vozidla na trh EÚ (v anglickom jazyku)

Filetype iconSchematické znázornenie povoľovacích procesov (v anglickom jazyku)

Filetype iconPríklady k povoľovacím procesom – detailné vysvetlenie variantu a verzie typu vozidla, správne určenie povoľovacieho procesu a vysvetlenie jednotlivých typov problémov počas povoľovacieho konania

 

Vysvetlenia na legislatívne otázky v oblasti uvádzania vozidiel na trh Únie a povoľovania typov vozidiel

Filetype iconVysvetlenie k povoľovaciemu procesu nákladných vozňov voľného obehu v zhode s ustanovením 7.1.2 technickej špecifikácie interoperability pre nákladné vozne (TSI WAG 321/2013) medzi 16. júnom 2019 a 30. októbrom 2020

Filetype iconAktualizácia ERATV v prípade zmien majúcich vplyv na osvedčenia o typovej skúške alebo o preskúmaní návrhu – informácia, kedy a akým spôsobom vykonať aktualizáciu údajov o type vozidla v databáze ERATV

Filetype iconObjasnenie zodpovedností za napĺňanie databázy ERADIS pred vydaním povolenia pre vozidlá zo strany povoľujúceho subjektu – pokyn k vypĺňaniu databázy ERADIS

Filetype iconObjasnenie prechodných opatrení na vkladanie osvedčení ES, žiadostí o čiastkovom overení a vyhlásení do ERADIS – informácia, ako postupovať pri práci s databázou ERADIS v prípade, ak v nej chýbajú potrebné záznamy

Filetype iconObjasnenie schvaľovacieho prípadu, ktorý sa má použiť pri zmene oblasti použitia už povoleného vozidla a/alebo typu vozidla – postup, ktorý sa má dodržať pri rozšírení oblasti používania vozidla, ktoré už bolo povolené

Filetype iconObjasnenie uplatnenia koncepcie fázy A vymedzenej v TSI Železničné koľajové vozidlá v prípade rozšírenia oblasti použitia – uplatňovanie TSI Železničné koľajové vozidlá na nové povoľovacie postupy pri vozidlách v zhode so staršími TSI

Filetype iconOblasť použitia RIV/RIC vozidiel po ich zmene, ktorá si vyžaduje ich nové povolenie – rozšírenie oblasti použitia vozidiel uvedených do prevádzky v režime RIV/RIC

Filetype iconDokumenty, ktoré sa majú uviesť v sprievodnej dokumentácii k žiadosti o povolenie – detailná informácia k sprievodnej dokumentácii podľa bodu 18.4 (vyhlásenie o zhode s typom a súvisiaca dokumentácia) a 18.5 (sprievodná dokumentácia k vyhláseniu ES o overení) prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2018/545

Filetype iconRozšírenie oblasti použitia v prípade, že identické vozidlá už sú povolené – rozšírenie oblasti použitia vozidiel uvedených do prevádzky pred 19. júlom 2010

Filetype iconZrušenie časového obmedzenia a/alebo podmienok používania vozidla a iných obmedzení vo vydanom povolení – postup, ktorý sa má dodržiavať v prípade vydaných povolení s časovými obmedzeniami, ktorým končí platnosť, alebo ktoré je potrebné odstrániť alebo zmeniť podmienky používania vozidla resp. iné obmedzenia

Filetype iconUplatniteľnosť ustanovenia 7.1.4 TSI LOC&PAS týkajúceho sa špeciálnych vozidiel (napr. traťových strojov) – vysvetlenie možnosti uplatňovania alebo neuplatňovania ustanovení TSI LOC&PAS na špeciálne vozidlá (napr. traťové stroje)

Filetype iconZostavovanie verzií pri povoľovaní typov vozidiel – usmernenie na vytváranie verzií vozidiel v databáze ERATV

Filetype iconZachytávanie požiadaviek – detailný opis metodiky a postupu zachytávania požiadaviek stanoveného podľa článku 13 nariadenia (EÚ) 2018/545

Filetype iconVZOR – Správa o nezávislom posúdení procesu zachytávania požiadaviek

Filetype iconVZOR – Vyhlásenie žiadateľa na proces zachytávania požiadaviek

Filetype iconKompatibilita systému ETCS a kompatibilita rádiového systému – usmernenie ku kompatibilite systému ETCS a kompatibilite rádiového systému pri uvádzaní železničných vozidiel na trh EÚ vrátane tvorby vyhlásení ESC/RSC

 

Hodinová sadzba vnútroštátneho bezpečnostného orgánu za posudzovanie vnútroštátnej časti jednotného bezpečnostného osvedčenia v prípade, ak je Železničná agentúra Európskej únie bezpečnostným certifikačným orgánom

Filetype iconStanovenie hodinovej sadzby

 

Odkazy na podporné dokumenty pre ekonomické záležitosti vo vzťahu so Železničnou agentúrou Európskej únie

Finančná identifikácia subjektov (BAF)

Právna identifikácia subjektov (LEF)

 

Užitočné dokumenty

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/250 z 12. februára 2019 o vzoroch vyhlásení a osvedčení ES pre železničné komponenty interoperability a subsystémy, o vzore vyhlásenia o zhode s povoleným typom železničného vozidla a o ES postupoch overovania subsystémov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797, ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 201/2011 (uplatňuje sa od 16. júna 2020)

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia