DOPRAVNÝ ÚRAD

Registre železničných vozidiel

EURÓPSKY REGISTER VOZIDIEL

Železničná agentúra Európskej únie (používa sa aj skratka EUAR) zriadila a vedie európsky register vozidiel (používa sa aj skratka EVR), v ktorom sa registrujú všetky železničné vozidlá, ktoré majú povolenie od EUAR, či bezpečnostného orgánu na trh alebo do prevádzky v železničnom systéme. Ak Dopravný úrad povolí uvedenie železničného vozidla na trh alebo do prevádzky, musí zabezpečiť, aby každé železničné vozidlo bolo súčasne zaregistrované v európskom registri vozidiel.

Žiadosti o registráciu, prípadne ich zmenu sa podávajú vyplnením elektronického formulára priamo v systéme EVR a nemožno ich už podať listinne na Dopravný úrad.

Filetype iconZoznam príloh k žiadosti EVR

Filetype iconZoznam príloh k žiadosti EVR (v anglickom jazyku)

Žiadosti o registráciu, prípadne zmenu registrácie si vykonáva každý žiadateľ vo svojom vlastnom konte v EVR.

Prílohou každej žiadosti je štandardný elektronický registračný formulár, ktorý nájdete vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie(EÚ) 2018/1614 z 25. októbra 2018.

Žiadosť o obnovenie registrácie železničného vozidla, ktoré malo pozastavenú registráciu, musí obsahovať doklad o vyhovujúcom technickom stave, a to doložením protokolu o vykonanej technickej kontrole vozidla. 

 

Vstup do EVR (aplikácia v anglickom jazyku)

AKTUÁLNE APLIKÁCIA EVR NEFUNGUJE V PLNOM ROZSAHU, NA ODSTRÁNENÍ CHÝB ŽELEZNIČNÁ AGENTÚRA EÚ PRACUJE.

 

Vytvorenie používateľského konta v EVR

Pre vytvorenie používateľského konta v EVR je potrebné, aby žiadateľ disponoval kódom organizácie (OCR kód). Bez prideleného a schváleného kódu organizácie nie je možné v aplikácii EVR podať žiadosť o registráciu železničného vozidla alebo vykonať jej zmenu. Kód organizácie prideľuje Železničná agentúra Európskej únie.

Register kódov organizácií

Základné informácie o registri kódov organizácií nájdete na webovom sídle Železničnej agentúry Európskej únie na tomto odkaze (v anglickom jazyku)

Pred podaním žiadosti o kód organizácie je potrebné si preveriť, či Vaša organizácia už nedisponuje kódom organizácie:

Register kódov organizácií (v anglickom jazyku)

 

V prípade, že Vaša organizácia už disponuje kódom organizácie, môžete si priamo vytvoriť používateľský účet v európskom registri vozidiel tu:

Vytvorenie konta v EVR (v anglickom jazyku)

 

Používateľské konto v EVR si vytvára každý žiadateľ samostatne a Dopravný úrad (divízia dráh a dopravy na dráhach – sekcia interoperability – odbor evidencie subsystémov) používateľské konto žiadateľom následne iba schvaľuje a koriguje pridelenie rolí podľa oprávnení jednotlivých organizácií.

Pri vytváraní používateľského konta v EVR je potrebné, aby si používateľ vybral príslušné role, s ktorými bude mať v systéme EVR rozličné oprávnenia:

 1. APPLICANT – Žiadateľ – používateľ si zvolí túto rolu v prípade, ak má oprávnenie za svoju organizáciu zadávať žiadosti o registráciu do EVR; táto rola umožňuje v EVR zadávať žiadosti o registráciu iba na predregistráciu európskych evidenčných čísel vozidiel
 2. ECM – Subjekt zodpovedný za údržbu – používateľ si zvolí túto rolu v prípade, ak je organizácia, ktorú zastupuje, certifikovaným subjektom zodpovedným za údržbu
 3. IBs & RBs – Vyšetrovací orgán a regulačný orgán – používateľ si zvolí túto rolu v prípade, ak je organizácia, ktorú zastupuje, právnym predpisom určená do tejto funkcie
 4. IMs – Manažér infraštruktúry – používateľ si zvolí túto rolu v prípade, ak je organizácia, ktorú zastupuje, manažérom železničnej infraštruktúry
 5. KEEPER – Držiteľ – používateľ si zvolí túto rolu v prípade, ak je organizácia, ktorú zastupuje, držiteľom železničných vozidiel a má pridelenú skratku VKM; iba táto rola umožňuje v EVR zadávať plnohodnotné žiadosti o registráciu
 6. OWNER – Vlastník – používateľ si zvolí túto rolu v prípade, ak je organizácia, ktorú zastupuje, vlastníkom železničného vozidla
 7. RUs – Železničný podnik – používateľ si zvolí túto rolu v prípade, ak je organizácia, ktorú zastupuje, železničným podnikom s vydaným (jednotným) bezpečnostným osvedčením.

Používateľ si môže pri vytváraní používateľského konta v EVR zvoliť súčasne aj viacero rolí, prípadne je možné, aby jedna organizácia mala registrovaných v EVR viacero používateľov s rozličnými rolami.

 

Filetype iconVZOR SPRÁVNEHO VYPLŇOVANIA ÚDAJOV V EVR

Filetype iconNávod ako pracovať v EVR pre držiteľov železničných vozidiel (v anglickom jazyku)

Filetype iconEurópsky register vozidiel – používateľská príručka (v anglickom jazyku)

 

Podanie žiadosti o OCR kód

Žiadosť o kód organizácie je možné podať výhradne elektronicky na webovom sídle Železničnej agentúry Európskej únie: (v anglickom jazyku) Žiadosť o OCR kód

Pri podaní žiadosti o OCR kód žiadateľ vypíše predpísaný webový formulár – E-mail, meno, priezvisko, názov spoločnosti (prosíme uvádzať podľa zápisu v Obchodnom registri SR alebo v Živnostenskom registri SR) a kategóriu spoločnosti.

Výber kategórie spoločnosti nasleduje kliknutím na ikonu „lupy“ a výberom zodpovedajúcej kategórie spoločnosti. Pre účely železničného sektora odporúčame podľa charakteru organizácie alebo prevažujúcej činnosti organizácie vyberať nasledujúce kategórie (zvoliť možno iba jednu kategóriu):

 • 06.01 Railway Undertaking – Železničný podnik
 • 06.02 Railway Infrastructure Manager – Manažér infraštruktúry
 • 06.03 Railway Manufacturer – Železničný výrobca
 • 06.04 Railway Entity in Charge of Maintenance (ECM) – Subjekt zodpovedný za údržbu (ECM)
 • 06.05 Railway Vehicle Keeper – Držiteľ železničných vozidiel
 • 06.06 Railway Rolling Stock Leasing Company (ROSCO) – Lízingová spoločnosť pre železničné vozidlá
 • 06.07 Railway Vehicle Owner – Vlastník železničných vozidiel
 • 06.13 Investigating body referred to in Article 22 of Directive (EU) 2016/798 – Vyšetrovací orgán podľa článku 22 smernice (EÚ) 2016/798
 • 06.17 EC Declaration of verification issuing body – Orgán vydávajúci ES prehlásenia o overení
 • 06.18 Notify Body – Notifikovaná osoba (NoBo)
 • 02.08 Designated Body – Určená osoba (DeBo)
 • 07.04 Railway Certification/Assessment Body – Certifikačný/posudzovací orgán (AsBo)

 

Informácia k platbe správnych poplatkov za vykonávanie registrácií v EVR

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur za jeden úkon. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy podané v elektronickej podobe.

 

EURÓPSKY CENTRALIZOVANÝ VIRTUÁLNY REGISTER VOZIDIEL

Európsky centralizovaný virtuálny register vozidiel (skratka ECVVR) je naďalej funkčný a je v ňom možné v prechodnom období nájsť registrácie železničných vozidiel z ostatných národných registrov vozidiel členských štátov EÚ, ktoré zatiaľ neprešli s údajmi do európskeho registra vozidiel. Všetky prístupové údaje (používateľské mená a heslá) do systému ECVVR sú aj naďalej v platnosti a plne funkčné.

Upozorňujeme, že železničné vozidlá, ktoré sú registrované v EVR, už nie je možné vyhľadať v ECVVR.

 

Vstup do ECVVR (v anglickom jazyku)

 

NÁRODNÝ REGISTER VOZIDIEL

V máji 2022 prebehla migrácia všetkých údajov z národného registra železničných vozidiel do európskeho registra vozidiel. Žiadosti súvisiace so zmenami registrácií vozidiel je možné vykonávať len priamo cez európsky register vozidiel.

Funkcionalita národného registra vozidiel už naďalej nebude technicky zabezpečovaná a bola plne nahradená európskym registrom vozidiel.

 

Európsky register povolených typov železničných vozidiel

Železničná agentúra Európskej únie zriadila a vedie aj Európsky register povolených typov železničných vozidiel (používa sa aj skratka ERATV, z angl. jazyka European register of authorised types of vehicles), ktorým členské štáty udelili povolenia pre typ v železničnej sieti Spoločenstva.

ERATV je webová aplikácia. Prezeranie údajov o jednotlivých typoch železničných vozidiel registrovaných v ERATV je možné bez prihlasovacích údajov.

Vstup do Európskeho registra povolených typov vozidiel (aplikácia v anglickom jazyku)

 

S cieľom harmonizovať uvádzanie podmienok používania a obmedzení železničných vozidiel v osvedčeniach ES o overení, osvedčeniach o overení zhody s vnútroštátnymi predpismi a vyhláseniach ES o overení subsystémov s podmienkami používania a obmedzení tak, ako sa uvádzajú v ERATV, vydáva Dopravný úrad usmernenie a vzor uvádzania podmienok a obmedzení železničných vozidiel.

Filetype iconUsmernenie k uvádzaniu podmienok používania a obmedzení

 

Všetky detailnejšie informácie k aplikácii ERATV – návod, používateľká príručka, doplňujúce informácie k registrácii údajov v ERATV – nájdete na webovom sídle Železničnej agentúry EÚ (v anglickom jazyku).


Súvisiaca európska legislatíva

Registre železničných vozidiel

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1614 z 25. októbra 2018, ktorým sa stanovujú špecifikácie pre registre vozidiel uvedené v článku 47 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 a ktorým sa mení a zrušuje rozhodnutie Komisie 2007/756/ES (Text s významom pre EHP) (uplatňuje sa od 16. júna 2021)

Európsky register povolených typov železničných vozidiel

Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/665/EÚ zo 4. októbra 2011 o Európskom registri povolených typov železničných vozidiel (uplatňuje sa od 28. septembra 2023)

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia