DOPRAVNÝ ÚRAD

Register železničnej infraštruktúry

V priebehu rokov 2018 až 2021 Dopravný úrad vytvoril národný register železničnej infraštruktúry v elektronickej podobe, ktorý spĺňa požiadavky spoločných špecifikácií vytvorených Železničnou agentúrou Európskej únie a odsúhlasených Európskou Komisiou.

Dopravný úrad súčasne v tomto procese zabezpečil, že národné registre železničnej infraštruktúry vytvorené v jednotlivých členských štátoch sú navzájom prepojené a spojené so spoločným používateľským rozhraním, ktoré spravuje Železničná agentúra Európskej únie.

Za týmto účelom bol preto vypracovaný Národný realizačný plán zavedenia registra železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike spolu s príslušným časovým plánom. Národný realizačný plán bol predložený aj Európskej Komisii.

Filetype iconNárodný realizačný plán zavedenia registra železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/777 zo 16. mája 2019 o spoločných špecifikáciách registra železničnej infraštruktúry a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/880/EÚ (uplatňuje sa od 28. septembra 2023)

 

Prístup do registra železničnej infraštruktúry

 

Pozn.: Na prístup do registra železničnej infraštruktúry je potrebné prihlasovacie meno a heslo. O prihlasovacie meno a heslo je možné požiadať e-mailom na adrese: drahy@nsat.sk. Pre účely získania prístupu do registra železničnej infraštruktúry prosím vo svojej e-mailovej žiadosti uveďte Vaše meno a priezvisko, kontaktný e-mail a názov spoločnosti, ktorú zastupujete. Prístup bude udelený zástupcom železničných dopravcov a prevádzkovateľov železničných dráh.

 

Prístup k nástroju na preskúmanie kompatibility zamýšľanej vlakovej trasy s použitým dráhovým vozidlom na základe údajov uvedených v registri železničnej infraštruktúry (RINF) a v Európskom registri povolených typov železničných vozidiel (ERATV) nájdete na nižšie uvedenom odkaze:

Nástroj na určenie kompatibility trasy a vozidla (aplikácia v anglickom jazyku)

 

Dôležité informácie

Pre zaevidovanie (import) údajov o železničnej infraštruktúre do registra železničnej infraštruktúry musí každý prevádzkovateľ železničnej dráhy disponovať kódom organizácie (OCR kód). Bez prideleného a schváleného kódu organizácie nie je možné do aplikácie RINF vkladať (importovať) údaje o železničnej infraštruktúre. Kód organizácie prideľuje Železničná agentúra Európskej únie.

Register kódov organizácií

Základné informácie o registri kódov organizácií nájdete na webovom sídle Železničnej agentúry Európskej únie na tomto odkaze (v anglickom jazyku)

Pred podaním žiadosti o kód organizácie je potrebné si preveriť, či Vaša organizácia už nedisponuje kódom organizácie:

Register kódov organizácií (v anglickom jazyku)

 

Podanie žiadosti o OCR kód

Žiadosť o kód organizácie je možné podať výhradne elektronicky na webovom sídle Železničnej agentúry Európskej únie: (v anglickom jazyku) Žiadosť o OCR kód

Pri podaní žiadosti o OCR kód žiadateľ vypíše predpísaný webový formulár – E-mail, meno, priezvisko, názov spoločnosti (prosíme uvádzať podľa zápisu v Obchodnom registri SR alebo v Živnostenskom registri SR) a kategóriu spoločnosti.

Výber kategórie spoločnosti nasleduje kliknutím na ikonu „lupy“ a výberom zodpovedajúcej kategórie spoločnosti. Pre účely RINF vyberte nasledujúcu kategóriu:

  • 06.02 Railway Infrastructure Manager – Manažér infraštruktúry

 

Filetype iconŽelezničné dráhy (vlečky) – údaje potrebné pre zadanie do xml formátu

Funkčnú štruktúru súboru pre účel vypracovania dávkového súboru XML s údajmi o vlečke potrebných pre RINF si prosím vyžiadajte na e-mailovej adrese: drahy@nsat.sk.

 

Všetky technické a metodické informácie k registru železničnej infraštruktúry je možné nájsť v ich aktuálnom znení na webovom sídle Železničnej agentúry EÚ na tomto odkaze (v anglickom jazyku).

 

Základné údaje o železničnej infraštruktúre v správe Železníc Slovenskej republiky

Filetype iconZákladné údaje o infraštruktúre ŽSR (aktualizované k 31. decembru 2023)

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia