DOPRAVNÝ ÚRAD

Traťové zariadenia riadenia – zabezpečenia a návestenia

Subsystém traťových zariadení riadenia – zabezpečenia a návestenia tvorí rádiová sieť triedy A vrátane hlasovej a dátovej komunikácie (systém GSM – R) a traťová časť zabezpečenia jazdy vlakov triedy A (systém ERTMS) vrátane traťových systémov detekcie vlakov.

Spoločné rozhrania predovšetkým v prípade systémov detekcie vlakov majú za úlohu zabezpečiť zlučiteľnosť so subsystémom železničné koľajové vozidlá a vymedziť spôsob prenosu údajov do vlakov a z vlakov.

Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 o interoperabilite železníc v Únii Železničná agentúra Európskej únie (ďalej len „agentúra“) zabezpečuje harmonizované vykonávanie a interoperabilitu európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) v Únii. Agentúra na tieto účely kontroluje súlad plánovaných technických riešení s príslušnými technickými špecifikáciami interoperability (TSI) a udeľuje svoj súhlas vydaním rozhodnutia. V rámci schvaľovacieho postupu stanoveného v článku 19 smernice o interoperabilite železníc v Únii a uľahčenie harmonizovaného vykonávania ERTMS v Únii by mali žiadateľ a agentúra dodržiavať usmernenie stanovené v odporúčaní, ktoré uvádzame nižšie.

Odporúčanie Komisie (EÚ) č. 2018/719 z 18. júla 2018 o usmernení pre harmonizované vykonávanie ERTMS v Únii (uplatňuje sa od 19. júla 2018)

Uvádzanie systému ERTMS do prevádzky sa vykonáva postupom podľa § 71a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľom na účely tohto ustanovenia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada Železničnú agentúru EÚ o povolenie na navrhované technické riešenia pre projekty subsystému traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia, ktoré zahŕňajú Európsky systém riadenia železničnej dopravy. Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS) zahŕňa zariadenie európsky systém riadenia vlakov (ETCS) a globálny systém pre mobilné komunikácie v železničnej prevádzke (GSM-R).

Všetky detailné informácie k procesu uvádzania do prevádzky pre traťové súčasti systému ERTMS sa nachádzajú na webovom sídle Železničnej agentúry EÚ (v anglickom jazyku). Dovoľujeme si všetkých žiadateľov požiadať o striktné dodržiavanie pravidiel procesu stanovených Železničnou agentúrou EÚ.


Zoznam uvedených subsystémov interoperability „traťové zariadenia riadenia – zabezpečenia a návestenia“ do prevádzky v Slovenskej republike
Dátum Európske identifikačné číslo povolenia Druh Výrobca/Zhotoviteľ Opis subsystému Obmedzenia Poznámka
24.05.2019 SK6320190001 CCS Združenie TEBS – TSS GRADE, a.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava

DEC International, s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

sekcia II ŽST Dolný Hričov – Žilina (mimo) v úseku železničnej trate Považská Teplá (mimo) – Žilina (mimo) pre rýchlosť do 160 km/h platné len pre trakčnú napäťovú sústavu DC 3 kV
19.10.2022 SK6020220000 CCS Združenie NIMNICA – Doprastav, a. s., Bratislava I. Etapa – úsek Púchov – Považská Teplá: zastávka Považská Teplá a medzistaničný úsek Považská Bystrica – Považská Teplá základné posúdenie zhody bez ERTMS
27.03.2023 SK6020230000 CCS Združenie NIMNICA – Doprastav, a. s., Bratislava ETCS L1 – Beluša – Púchov – Plevník-Drienové

GSM-R – tunel Diel a tunel Milochov

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia