DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

1. júl 2022

Európsky register vozidiel

V súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2018/1614 z 25. októbra 2018, ktorým sa stanovujú špecifikácie pre registre vozidiel uvedené v článku 47 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 a ktorým sa mení a zrušuje rozhodnutie Komisie 2007/756/ES Dopravný úrad pristúpil k európskemu registru vozidiel. Všetky potrebné informácie k európskemu registru vozidiel nájdete na tomto odkaze. Informácie sú priebežne aktualizované.

 

29. máj 2020

Uplatňovanie 4. železničného balíčka v Slovenskej republike od 16. júna 2020

Dopravný úrad na svojom webovom sídle aktualizoval informácie týkajúce sa spracovávania žiadostí o vydanie bezpečnostných osvedčení a povolení železničných vozidiel do prevádzky pred a po 16. júni 2020 v súvislosti s legislatívnymi zmenami týkajúcimi sa technického piliera 4. železničného balíčka.

Všetky dostupné informácie, spôsob prijímania a spracovávania žiadostí vo vzťahu k uplatňovaniu novely zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prístup k testovaciemu prostrediu Jednotného miesta kontaktu nájdete na tejto stránke: 4. železničný balíček.

 

1. apríl 2019

Pracovisko divízie dráh a dopravy na dráhach v Košiciach presťahované

Od 1. apríla 2019 nájdete pracovisko divízie dráh a dopravy na dráhach v Košiciach na novej adrese – na Ulici Slovenskej jednoty č. 8 (budova hotela Crystal). Telefónne čísla a e-mailové adresy dotknutých zamestnancov divízie dráh a dopravy na dráhach na pracovisku v Košiciach sú nezmenené. Pre aktuálne kontaktné informácie sledujte webové sídlo úradu v časti telefónny zoznam.

Pre poštové zásielky však naďalej používajte výhradne adresu platnú pre Dopravný úrad – Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava.

 

30. september 2014

Pracovisko divízie dráh a dopravy na dráhach v Bratislave presťahované

Od 1. októbra 2014 nájdete pracovisko divízie dráh a dopravy na dráhach v Bratislave na novej adrese – na Prístavnej ul. č. 10 (predtým Miletičova ul. č. 19). Jednotlivým zamestnancom divízie dráh a dopravy na dráhach na pracovisku v Bratislave boli pridelené nové telefónne čísla. Pre aktuálne kontaktné informácie sledujte webové sídlo úradu v časti telefónny zoznam.

E-mailové adresy zostali nezmenené. Pre poštové zásielky však naďalej používajte výhradne adresu platnú pre Dopravný úrad – Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia