DOPRAVNÝ ÚRAD

Štátny dozor

Stratégia dohľadu divízie dráh a dopravy na dráhach do roku 2025

Dopravný úrad je podľa § 8 ods. 1 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy na dráhach. Organizačnú štruktúru Dopravného úradu ustanovuje Organizačný poriadok Dopravného úradu, organizačná norma    č. 1/2014 v platnom znení.

Dopravný úrad podľa:

 • § 101 písm. b) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) je orgánom verejnej správy vo veciach dráh,
 • § 103 ods. 1 písm. a) zákona o dráhach je bezpečnostným orgánom pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a lanové dráhy,
 • § 103 ods. 1 písm. b) zákona o dráhach je regulačným orgánom pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a lanové dráhy,
 • § 103 ods. 1 písm. c) zákona o dráhach vykonáva štátny odborný dozor vo veciach dráh, okrem mestských električkových dráh
  a trolejbusových dráh a vykonáva štátny technický dozor.
 • § 35 písm. b) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doprave na dráhach“) je orgánom verejnej správy vo veciach dopravy na dráhach,
 • § 37 písm. a) zákona o doprave na dráhach je licenčným orgánom pre železničnú dopravu, pre dopravu na špeciálnych dráhach a pre dopravu na lanových dráhach,
 • § 37 písm. b) je bezpečnostným orgánom pre železničnú dopravu, pre dopravu na špeciálnych dráhach a dopravu na lanových dráhach,
 • § 34 písm. c) a d) zákona č. 332/2023 Z.z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnej osobnej doprave“)  je regulačným orgánom  a dohliada na dodržiavanie práv cestujúcich v železničnej doprave,
 • § 37 písm. g) zákona o doprave na dráhach vykonáva štátny dozor v železničnej doprave, v mestskej doprave, v doprave na špeciálnych dráhach a na lanových dráhach,
 • § 34 písm. a) zákona o verejnej osobnej doprave vykonáva odborný dozor v železničnej doprave, doprave na špeciálnych dráhach a v doprave na lanových dráhach.

Dopravný úrad je národným bezpečnostným a národným regulačným orgánom v oblasti železničnej dopravy v zmysle právnych predpisov Európskej únie o bezpečnosti, interoperabilite a regulácii železničnej dopravy. Uvedené kompetencie Dopravný úrad plní prostredníctvom svojej organizačnej zložky – divízie dráh a dopravy na dráhach.

Jednou z hlavných úloh divízie dráh a dopravy na dráhach je dohľad nad subjektmi, ktorých činnosti majú vplyv na bezpečnosť železničnej dopravy a bezpečnosť železničnej prevádzky. Činnosti a iniciatívy vykonávané v rámci tejto úlohy sú zamerané predovšetkým na vytvorenie bezpečných a konkurenčných podmienok pre poskytovanie služieb železničnej dopravy. Divízia dráh a dopravy na dráhach s cieľom zlepšiť dôveru verejnosti vo svoje prístupy k činnostiam dohľadu a v rozhodovacom procese, na základe transparentného, jednotného a nediskriminačného prístupu, stanovila na základe požiadaviek legislatívy Európskej únie stratégiu dohľadu v strednodobom horizonte do roku 2025.

Dohľad sa bude zameriavať na tie činnosti, pri ktorých sa divízia dráh a dopravy na dráhach domnieva, že predstavujú najzávažnejšie riziká, alebo že súvisiace riziká sú najmenej kontrolované. Na tento účel bola vypracovaná a zavedená stratégia a plán dohľadu založené na riziku, v ktorých divízia dráh a dopravy na dráhach uvádza, ako bude zameriavať svoje činnosti a stanovovať svoje priority v oblasti dohľadu.

Výsledky uvedené v stratégii dohľadu vychádzajú z analýzy vykonaných dohľadov Dopravného úradu za posledné dvoj – až päťročné obdobie.

Filetype iconStratégia dohľadu divízie dráh a dopravy na dráhach do roku 2025

Plán dozorov divízie dráh a dopravy na dráhach na rok 2024

V nadväznosti na tretí bod prílohy I delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/761 zo 16. februára 2018 v platnom znení, ako aj pre celkové zabezpečenie transparentného a nediskriminačného výkonu dozoru zo strany Dopravného úradu, zverejňuje Dopravný úrad plán dozorov divízie dráh a dopravy na dráhach na rok 2024.

Plán dozorov vychádza z rizík, ktoré boli identifikované v stratégii dohľadu a teda si vyžadujú dohľad. Zároveň tento plán zahŕňa aj každoročnú preventívnu činnosť dohľadu. Plán dozorov zohľadňuje aj prepojenie medzi povoľovacou činnosťou a následným dohľadom. Plán dozorov neobsahuje údaje o dozoroch, u ktorých by zverejnenie zámeru kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu dohľadu, ani o dohľadoch, ktorých potreba vyplynie z aktuálneho výskytu priority dozoru s rizikom vyššej úrovne, najmä na základe odôvodneného podnetu od inej osoby, vzniknutej nehody alebo mimoriadnej udalosti, ako aj z úradnej činnosti.

Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach vykonáva dozor svojimi zamestnancami, ktorým v súlade s § 107 ods. 2 v nadväznosti na § 102 ods. 1 písm. b) zákona o dráhach a v súlade s § 41 ods. 2 v nadväznosti na § 36 ods. 1 písm. k) zákona o doprave na dráhach, vydalo Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky preukaz (ďalej len „poverené osoby“). Poverené osoby sa pri výkone štátneho dozoru preukazujú preukazom vydaným Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky, ktorý obsahuje údaje o jeho držiteľovi a rozsahu poverenia a služobným preukazom, pričom písomné poverenie na vykonanie kontroly nie je potrebné. Poverené osoby vykonávajú štátny dozor podľa § 106 a § 107 zákona o dráhach a § 41 a 42 zákona o doprave na dráhach, pričom ak tieto osobitné predpisy neustanovujú inak, na výkon štátneho dozoru a na oprávnenia a povinnosti poverených osôb a kontrolovaných osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré sú predmetom kontroly, sa vzťahujú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Poverené osoby pri výkone štátneho odborného dozoru postupujú v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ktoré majú prednosť pred zákonom, priamo vykonateľnými právne záväznými aktmi Európskej únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Údaje uvedené v pláne dozorov nie sú pre Dopravný úrad záväzné, v priebehu plánovaného obdobia sa z dôvodov spočívajúcich vo výkone činnosti Dopravného úradu, aktuálnej situácie v prevádzke dráh a v doprave na dráhach, výskytu priority dozoru s rizikom vyššej úrovne, môžu meniť. Poverené osoby vopred oznámia kontrolovanému subjektu predmet, účel, dátum začatia kontroly a predpokladanú dobu trvania kontroly, ak by oznámenie pred začatím kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly, urobia tak najneskôr pri začatí kontroly.

Filetype iconPlán dozorov 2024

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia