DOPRAVNÝ ÚRAD

Štátny dozor

Stratégia dohľadu divízie dráh a dopravy na dráhach do roku 2025

Jednou z hlavných oblastí činností Dopravného úradu je dohľad nad subjektmi, ktorých činnosti majú vplyv na bezpečnosť železničnej dopravy a bezpečnosť železničnej prevádzky. Činnosti a iniciatívy vykonávané v rámci tejto úlohy sú zamerané predovšetkým na vytvorenie bezpečných a konkurenčných podmienok pre poskytovanie služieb železničnej dopravy. Divízia dráh a dopravy na dráhach s cieľom zlepšiť dôveru verejnosti vo svoje prístupy k činnostiam dohľadu a v rozhodovacom procese počas a po týchto činnostiach, na základe transparentného, jednotného a nediskriminačného prístupu, stanovila na základe požiadaviek európskej legislatívy stratégiu dohľadu v strednodobom horizonte do roku 2025.

Dohľad sa bude zameriavať na tie činnosti, pri ktorých sa Dopravný úrad domnieva, že predstavujú najzávažnejšie riziká, alebo že súvisiace riziká sú najmenej kontrolované. Na tento účel bola vypracovaná a zavedená stratégia a plán, príp. plány dohľadu založené na riziku, v ktorých uvádzame, ako budeme zameriavať svoje činnosti a stanovovať svoje priority v oblasti dohľadu.

Výsledky uvedené v stratégii dohľadu vychádzajú z analýzy vykonaných dohľadov Dopravného úradu za posledné dvoj- až päťročné obdobie.

Filetype iconStratégia dohľadu divízie dráh a dopravy na dráhach do roku 2025

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia