DOPRAVNÝ ÚRAD

Činnosť manažéra infraštruktúry

Regulačný orgán v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kontroluje dodržiavanie transparentných a nediskriminačných podmienok prístupu žiadateľov na železničnú sieť a prideľovania kapacity infraštruktúry.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa regulačný orgán zaoberá podnetmi a sťažnosťami na nespravodlivé a diskriminačné rozhodovanie a činnosť manažéra infraštruktúry alebo prevádzkovateľa servisného zariadenia, ktoré sa týkajú:

a) podmienok používania železničnej siete a kritérií uvedených v týchto podmienkach,
b) prideľovacieho procesu pri poskytovaní kapacity infraštruktúry,
c) prístupu k železničnej infraštruktúre, k servisným zariadeniam a k železničným službám s tým spojeným,
d) uplatňovania úhrady za používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení.

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia