DOPRAVNÝ ÚRAD

Činnosť manažéra infraštruktúry

Regulačný orgán v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kontroluje dodržiavanie transparentných a nediskriminačných podmienok prístupu žiadateľov na železničnú sieť a prideľovania kapacity infraštruktúry.

Podľa § 52 ods. 3  a § 53 ods. 1 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa regulačný orgán zaoberá podnetmi a sťažnosťami na nespravodlivé a diskriminačné rozhodovanie a činnosť manažéra infraštruktúry, ktoré sa týkajú:

a) podmienok používania železničnej siete a kritérií uvedených v týchto podmienkach,
b) prideľovacieho procesu pri poskytovaní kapacity infraštruktúry,
c) prístupu k železničnej infraštruktúre,
d) uplatňovania úhrady za používanie železničnej infraštruktúry,
e) organizovania železničnej dopravy,
f) plánovania obnovy a údržby železničnej infraštruktúry,
g) plnenia povinností podľa § 34 ods. 5ods. 6 písm. a) a d)odsekov 7 až 11 a 34a.
h) vykonáva kontrolu dodržiavania regulačného rámca a vyberania určených úhrad
i) vykonáva kontrolu dodržania oddelených účtov

 

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia