DOPRAVNÝ ÚRAD

Servisné zariadenia

Regulačný orgán sa zaoberá podnetmi a sťažnosťami na nespravodlivé a diskriminačné rozhodovanie a činnosť prevádzkovateľov servisných zariadení, ktoré sa týkajú prístupu k servisným zariadeniam a železničným službám s tým spojených a uplatňovania úhrad za ich používanie a kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov servisných zariadení podľa § 52 ods. 3  a § 54 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2177 z 22. novembra 2017 o prístupe k servisným zariadeniam a službám týkajúcim sa železničnej dopravy.

V súlade s článkom 2 ods. 5 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2177 z 22. novembra 2017 o prístupe k servisným zariadeniam a službám týkajúcim sa železničnej dopravy regulačné orgány vypracovali spoločné rozhodovacie zásady z uplatňovania kritérií uvedených v odseku 2, týkajúcich sa výnimiek z uplatňovania niektorých ustanovení tohto nariadenia.

Záväzná verzia spoločných rozhodovacích zásad v anglickom jazyku: Filetype iconCommon principles on granting exemptions

Pre potreby slovenského železničného trhu Dopravný úrad spracoval úradne nezáväzný preklad uvedeného dokumentu do slovenského jazyka: Filetype iconCommon principles on granting exemptions – slovenská verzia

V súlade s článkom 2 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2177 z 22. novembra 2017 o prístupe k servisným zariadeniam a službám týkajúcim sa železničnej dopravy sú regulačné orgány povinné uverejniť každé rozhodnutie o udelení výnimky.

Rozhodnutia:

Rozhodnutie o udelení výnimky podľa článku 2 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2177 z 22. novembra 2017 o prístupe k servisným zariadeniam a službám týkajúcim sa železničnej dopravy  pre spoločnosť Nafta a.s.: Filetype iconRozhodnutie – Nafta, a. s.

Regulačný orgán udelil súhlas so zmenou kategórie vybraných dopravných bodov podľa § 34 ods. 6 písm. g) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach : Filetype iconRozhodnutie – zmena kategórie vybraných DB

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia