DOPRAVNÝ ÚRAD

Prístup k železničnej infraštruktúre

Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je manažér infraštruktúry povinný zabezpečiť prístup k železničnej infraštruktúre v celej železničnej sieti , ktorú prevádzkuje. Regulačný orgán zároveň podľa § 39 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade narušenia hospodárskej rovnováhy zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme rozhoduje o obmedzení práva prístupu železničného podniku k železničným službám, ktoré poskytuje manažér infraštruktúry.

V rámci vykonávacích predpisov, ktoré spracováva Európska komisia pre európsky železničný priestor, bolo prijaté vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1795 z 20. novembra 2018, ktorým sa stanovuje postup a kritériá uplatňovania skúšky hospodárskej rovnováhy podľa článku 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ. Predmetné nariadenie špecifikuje kompetencie pre činnosť regulačného orgánu v oblasti posudzovania obmedzovania práva prístupu k železničnej infraštruktúre, ak  by sa týmto právom ohrozila hospodárska rovnováha zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.

Filetype iconVykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1795 z 20. novembra 2018, ktorým sa stanovuje postup a kritéria uplatňovania skúšky hospodárskej rovnováhy podľa čl. 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34//EÚ

V nadväznosti na čl. 15 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1795 z 20. novembra 2018, ktorým sa stanovuje postup a kritériá uplatňovania skúšky hospodárskej rovnováhy podľa článku 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 869/2014 z 11. augusta 2014 o nových službách osobnej železničnej dopravy sa zrušuje s účinnosťou od 12. decembra 2020. Na oznámenia žiadateľov prijaté po 1. januári 2019 sa uplatňuje iba vtedy, ak boli predložené dostatočne vopred na to, aby sa nové služby osobnej železničnej dopravy mohli začať prevádzkovať pred 12. decembrom 2020.

Filetype icon2_2020_Postup_DU_posudzovanie_hospodarskej_rovnovahy_osobna_zeleznicna_doprava.

Filetype iconformulár DÚ-F017-D-v4(PS2-2020).

(formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Upozornenie: formuláre prosíme zasielať do elektronickej schránky Dopravného úradu, príp. na adresu:

Dopravný úrad
divízia dráh a dopravy na dráhach
sekcia regulácie
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
Slovenská republika

 

OZNÁMENIA:

Dňa 22.5.2020 boli DÚ doručené 3 Oznámenia o nových službách osobnej železničnej dopravy na trasách:

Filetype iconPraha, hl. n. – Ogulin

Filetype iconPraha, hl. n. – Rijeka

Filetype iconPraha, hl. n. – Split

Predmetné oznámenia DÚ zverejnil na svojom webovom sídle dňa 25.05.32020.

 

Dňa 21.5.2020 bolo DÚ doručené Oznámenie o novej službe osobnej železničnej dopravy na trase : Wien Hbf. – Warzsawa Wschodnia/Przemysl. Oznámenie bolo zverejnené dňa 22.5.2020.

Filetype iconWien – Warzsawa

 

Dňa 22.5.2020 bolo DÚ doručené Oznámenie o novej službe osobnej železničnej dopravy na trase : Praha, hl. n. – Košice. Oznámenie bolo zverejnené dňa 22.5.2020.

Filetype iconPraha – Košice

 

ROZHODNUTIA:

Filetype iconRozhodnutie 20012/2019/ORD-0015

Filetype iconRozhodnutie predsedu Dopravného úradu, 2. stupeň v nadväznosti na rozhodnutie 1. stupňa č. j. 06550/2019/ORD-0041

Filetype iconRozhodnutie č. 09912/2019/ORD-0034

Filetype iconRozhodnutie č. 09921/2019/ORD-0038

Filetype iconRozhodnutie č. 09959/2019/ORD-0032

 

Spätná väzba pre návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia