DOPRAVNÝ ÚRAD

Práva cestujúceho

V rámci slovenskej legislatívy je oblasť osobnej železničnej dopravy obsiahnutá v zákone č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, ktorý rieši okrem kompetencií kontrolných orgánov v rámci Slovenskej republiky, ktoré dohliadajú na dodržiavanie práv cestujúcich v železničnej doprave, aj postavenie a úlohy jednotlivých subjektov na trhu osobnej dopravy.

Postup pre vybavovanie sťažností Dopravným úradom

Filetype iconPostup pre vybavovanie sťažností Dopravným úradom

Filetype iconFormulár na podanie sťažnosti pre cestujúcich v železničnej doprave

Filetype iconRail passenger rights – Complaint form

Cestujúci má v železničnej osobnej doprave zaručené práva, ktoré si uplatňuje v rámci využívania služieb poskytovaných jednotlivými železničnými podnikmi. Železničné podniky podľa § 7 ods. 1 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov zverejňujú prepravný poriadok, ktorý obsahuje obchodné podmienky dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave a na uskutočnenie prepravy cestujúcich.

Prepravný poriadok obsahuje druh a rozsah poskytovaných služieb, rozsah prepravnej povinnosti ako aj rozsah práv a povinností cestujúcich v osobnej železničnej doprave.

Prepravné poriadky železničných podnikov poskytujúcich služby v osobnej železničnej doprave v Slovenskej republike:

Filetype iconŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s. – prepravný poriadok

Filetype iconRegioJet, a.s. – prepravný poriadok

Leo Express, a.s. – prepravný poriadok

 

Na základe § 7 ods. 4 zákona 514/2009 o doprave na dráhach ,,Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavenie dopravcom preskúmava na podnet cestujúceho Slovenská obchodná inšpekcia.“ https://www.soi.sk/

V prípade, že sa cestujúci chce dozvedieť viac o jeho právach a povinnostiach, poprípade podať sťažnosť, môže tak urobiť aj na stránkeFiletype icon https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_sk.htm.

V prípade, že cestujúci nebude spokojný s vybavením sťažnosti zo strany Dopravného úradu, môže sa obrátiť na orgány alternatívneho riešenia sporov (ADR) a to Slovenskú obchodnú inšpekciu (https://www.soi.sk/), Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad (https://www.sospotrebitelov.sk/), OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov (https://ombudspot.sk/) a Združenie na ochranu práv občana – AVES (http://www.zdruzenieaves.sk/).

 

Vyhodnotenie konzultácií s používateľmi služieb osobnej železničnej dopravy:

Filetype iconvyhodnotenie dotazníku za rok 2020

 

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia