DOPRAVNÝ ÚRAD

Európska legislatíva

V úradnom vestníku Európskej únie bola 14. decembra 2012 zverejnená smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor. Pre činnosť regulačného orgánu v oblasti regulácie prístupu k železničnej infraštruktúre je smernica základným európskym právnym predpisom.

Európska komisia priebežne pripravuje jednotlivé vykonávacie právne akty, ktoré priamo nadväzujú na prijatú smernicu.
Vykonávacie predpisy podrobnejšie špecifikujú postupy, úlohy a kompetencie jednotlivých subjektov pre stanovené oblasti železničného sektoru. Regulačný orgán aktívne vstupuje do procesu ich prípravy v rámci medzinárodnej pracovnej činnosti.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2370 zo 14. decembra 2016, ktorou sa mení smernica 2012/34/EÚ, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry


Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2177 z 22.novembra 2017 o prístupe k servisným zariadeniam a službám týkajúcim sa železničnej dopravy

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/545 zo 7. apríla 2016 o postupoch a  kritériách týkajúcich sa rámcových dohôd na prideľovanie kapacity železničnej kapacity 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/10 z 6. januára v 2015 o kritériách pre žiadateľov o pridelenie kapacity železničnej infraštruktúry a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 870/2014

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/909 z 12. júna 2015 o metódach výpočtu nákladov, ktoré vznikajú priamo ako výsledok prevádzky vlakových služieb

 

Spätná väzba pre návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia