DOPRAVNÝ ÚRAD

  Regulácia, povolenia a licencie na železničných dráhach

  Dopravný úrad je podľa § 103 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 37 ods. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov regulačným orgánom pre železničné dráhy, pre reguláciu cestovného v železničnej doprave a licenčným orgánom pre železničnú dopravu.

  Dopravný úrad zabezpečuje úlohy určené európskou a národnou legislatívou v týchto oblastiach prostredníctvom svojich dvoch odborov – odborom regulácie a odborom povolení a licencií na železničných dráhach.


  Hlavné činnosti Dopravného úradu v oblasti regulácie, povolení a licencií na železničných dráhach

  zabezpečuje tvorbu a realizáciu štátnej politiky na úrovni orgánu štátnej správy ako regulačný orgán a licenčný orgán v oblasti železničných dráh a dopravy na železničných dráhach

  vykonáva kompetencie regulačného a licenčného orgánu pre železničné dráhy a dopravu na železničných dráhach a koná v správnom konaní

  pripravuje všeobecne záväzné právne predpisy ustanovujúce regulačný rámec pre spoplatňovanie prístupu k železničnej infraštruktúre, reguláciu základného a osobitného cestovného vo vnútroštátnej železničnej doprave a podmienky uplatňovania regulovaného cestovného a reguláciu úhrad za používanie železničnej infraštruktúry

  dohliada na dodržiavanie regulačného rámca, ustanovených úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre a maximálneho cestovného v železničnej osobnej doprave

  spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov v otázkach týkajúcich sa prideľovania kapacity dopravnej cesty, nediskriminačného prístupu k železničnej infraštruktúre a jej spoplatňovania, monitorovania železničných trhov a medzinárodných koridorov

  udeľuje, mení a ruší licencie na poskytovanie dopravných služieb v železničnej doprave

  vydáva, mení a ruší povolenia na prevádzkovanie železničných dráh

  dohliada na dodržiavanie práv a povinností cestujúcich v železničnej doprave podľa osobitných predpisov

  © Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

  Dodávateľ portálového riešenia