DOPRAVNÝ ÚRAD

Skúšky

Aktuálne informácie

Filetype icon„Postup Dopravného úradu na skúšky RT, elektrotechnikov, špecialistov a kontrolórov zvárania a nedeštruktívneho skúšania“ č. 8/2022


 

Overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach.

Predkladanie žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti sa podáva písomne v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizovanej podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci alebo ústne do zápisnice (Filetype iconTlačivo – Žiadosť na overenie formou odbornej skúšky-periodickej skúšky).

Žiadosť podáva buď fyzická osoba ktorá sa chce overenia odbornej spôsobilosti zúčastniť alebo jej zamestnávateľ na základe splnomocnenia od zamestnanca v ktorom sa uvedie, že splnomocňuje zamestnávateľa na podanie žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a toto splnomocnenie tvorí neoddeliteľnú prílohu žiadosti.

Listinnú žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti je možné zaslať na poštovú adresu: Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská republika alebo podať počas stránkových hodín osobne do podateľne Dopravného úradu na Letisku M. R. Štefánika, Bratislava, Slovenská republika.

Elektronickú žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti je možné podať do elektronickej schránky Dopravného úradu E0005954132. Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti podanú v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Úrad na dodatočné doplnenie neautorizovanej žiadosti nevyzýva.

Podľa § 31 ods. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach (UTZ) a určených činnostiach a činnostiach na UTZ v znení neskorších predpisov. Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených technických zariadeniach vykoná bezpečnostný orgán formou odbornej skúšky alebo periodickej odbornej skúšky na základe žiadosti fyzickej osoby alebo zamestnávateľa.
Žiadosť na overenie formou odbornej skúšky obsahuje:
a) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého bydliska (Filetype iconTlačivo – Žiadosť na overenie formou odbornej skúšky-periodickej skúšky),
b) kópiu dokladu o ukončenom odbornom vzdelaní strojníckeho smeru pre spôsobilosť podľa § 29 písm. a), b), c) a e), elektrotechnického smeru podľa § 29 písm. d),
c) potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke praxe na jednotlivých druhoch zariadení,
d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov na preukázanie bezúhonnosti,
e) doklad o absolvovaní vstupnej odbornej prípravy v poverenom vzdelávacom zariadení, ak ide o spôsobilosť pre elektrické zariadenia i cvičnú revíznu správu pre každý druh zariadenia, ktoré je obsahom skúšky,
f) doklad o zdravotnej spôsobilosti.

(3) Žiadosť na overenie formou periodickej odbornej skúšky obsahuje doklady podľa odseku 2 písm. a), c) a f).

(7) Ustanovenia tohto paragrafu s výnimkou odseku 4 sa vzťahujú aj na overenie odbornej spôsobilosti podľa prílohy č. 5 časti 2 písm. d) bodu 1 a 2 a § 28.

Predkladanie žiadosti o vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti 

Osobe ktorá úspešne absolvovala odbornú skúšku, bezpečnostný orgán na základe žiadosti (Filetype iconTlačivo – Žiadosť o vydanie osvedčenia) vydá v súlade s § 18 ods. 2 a 3 zákona o dráhach a § 31 ods. 6 vyhlášky osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Platnosť osvedčenia je najviac päť rokov.

Žiadosť o vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti sa podáva písomne v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizovanej podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci alebo ústne do zápisnice.

Listinnú žiadosť vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti je možné zaslať na poštovú adresu: Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Slovenská republika alebo podať počas stránkových hodín osobne do podateľne Dopravného úradu na Letisku M. R. Štefánika, Bratislava, Slovenská republika.

Správny poplatok

Za vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonanie revízií, prehliadok a skúšok určeného technického zariadenia sa vyberá správny poplatok v zmysle položky 203 písm. e) prvý bod sadzobníka zákona o správnych poplatkoch, t. j. 50 eur.

Za vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti elektrotechnik špecialista na výkon činnosti elektrodispečera sa vyberá správny poplatok v zmysle položky 203 písm. e) druhý bod sadzobníka zákona o správnych poplatkoch, t. j. 25 eur.

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak zákon o správnych poplatkoch pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 50 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Doklad o úhrade správneho poplatku sa prikladá k žiadosti o vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností.

Doklad o úhrade správneho poplatku sa prikladá k žiadosti o vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností.

Správne poplatky:

Funkcia: Druh UTZ: Zákon: Poplatok:
revízny technik: – dopravné a zdvíhacie  zariadenia
– plynové zariadenia
– tlakové zariadenia
– elektrické zariadenia
– kontajnery a vymeniteľné nadstavby
Správny poplatok podľa položky 203 písm. e) prvý bod sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 50 EUR
kontrolór činností vo zváraní: 0 EUR
kontrolór činností v nedeštruktívnom skúšaní (NDT): 0 EUR
elektrotechnik špecialista na vykonávanie činnosti elektrodispečera: Správny poplatok podľa položky 203 písm. e) druhý bod sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 25 EUR

V prípade chýbajúcich podkladov nie je možné žiadateľa pripustiť ku skúške, konanie bude prerušené a žiadateľovi bude zaslaná výzva na doplnenie podkladov.

Filetype iconTlačivo – Žiadosť na overenie formou odbornej skúšky-periodickej skúšky (možné stiahnuť a vyplniť priamo v počítači)
Filetype iconŽiadosť o vydanie osvedčenia (možné stiahnuť a vyplniť priamo v počítači)

Filetype iconVzor vyplneného tlačiva žiadosti na overenie formou odbornej skúšky-periodickej skúšky podávaná fyzickou osobou

Filetype iconVzor vyplneného tlačiva žiadosti na overenie formou odbornej skúšky-periodickej skúšky podávaná zamestnávateľom

Plánované termíny skúšok pre revíznych technikov, kontrolórov činnosti vo zváraní a kontrolórov činnosti v nedeštruktívnom skúšaní NDT

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií a revíznych skúšok, určených technických zariadení tlakových

Termíny skúšok v roku 2024:
Termíny konania skúšok Termín podania prihlášky
10-11. týždeň 6. týždeň
21-22. týždeň 18. týždeň
38-39. týždeň 33. týždeň
47-48. týždeň 42. týždeň

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií a revíznych skúšok, určených technických zariadení plynových

Termíny skúšok v roku 2024:
Termíny konania skúšok Termín podania prihlášky
10-11. týždeň 6. týždeň
21-22. týždeň 18. týždeň
38-39. týždeň 33. týždeň
47-48. týždeň 42. týždeň

Odborná spôsobilosť na vykonávanie kontroly činnosti vo zváraní.

Termíny skúšok v roku 2024:
Termíny konania skúšok Termín podania prihlášky
10-11. týždeň 6. týždeň
21-22. týždeň 18. týždeň
38-39. týždeň 33. týždeň
47-48. týždeň 42. týždeň

Odborná spôsobilosť na vykonávanie kontroly činnosti v nedeštruktívnom skúšaní NDT.

Termíny skúšok v roku 2024:
Termíny konania skúšok Termín podania prihlášky
10-11. týždeň 6. týždeň
21-22. týždeň 18. týždeň
38-39. týždeň 33. týždeň
47-48. týždeň 42. týždeň

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií určených technických zariadení elektrických.

Termíny skúšok v roku 2024:
Termíny konania skúšok Termín podania prihlášky
12. týždeň 7. týždeň
25. týždeň 20. týždeň
40. týždeň 35. týždeň
50. týždeň 45. týždeň

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií a revíznych skúšok určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných.

Termíny skúšok v roku 2024:
Termíny konania skúšok Termín podania prihlášky
15. týždeň 10. týždeň
24. týždeň 19. týždeň
43. týždeň 38. týždeň
49. týždeň 44. týždeň

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií a revíznych skúšok kontajnerov

Termíny skúšok v roku 2024:
Termíny konania skúšok Termín podania prihlášky
10-11. týždeň 6. týždeň
21-22. týždeň 18. týždeň
38-39. týždeň 33. týždeň
47-48. týždeň 42. týždeň

Poznámka:
Overovanie bude vykonané iba v prípade zaevidovania minimálne troch žiadateľov. Dopravný úrad si vyhradzuje právo na zmenu termínu konania skúšok.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia