DOPRAVNÝ ÚRAD

Skúšky

Aktuálne informácie

Skúšky revíznych technikov, kontrolórov činnosti vo zváraní a v nedeštruktívnom skúšaní (NDT) a elektrotechnikov špecialistov na vykonávanie činnosti elektrodispečera sa budú vykonávať za podmienok uvedených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 29/2022.

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti revíznych technikov, kontrolórov činnosti vo zváraní a v nedeštruktívnom skúšaní (NDT) a elektrotechnikov špecialistov na vykonávanie činnosti elektrodispečera, ktorá uplynie alebo uplynula počas krízovej situácie, sa podľa § 112g ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.


Overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach.

Podľa § 31 ods. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach (UTZ)
a určených činnostiach a činnostiach na UTZ v znení neskorších predpisov. Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených technických zariadeniach vykoná bezpečnostný orgán formou odbornej skúšky alebo periodickej odbornej skúšky na základe žiadosti fyzickej osoby alebo zamestnávateľa.
Žiadosť na overenie formou odbornej skúšky obsahuje:
a) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého bydliska (Filetype iconTlačivo – prihláška – skúšky revíznych technikov),
b) kópiu dokladu o ukončenom odbornom vzdelaní strojníckeho smeru pre spôsobilosť podľa § 29 písm. a), b), c) a e), elektrotechnického smeru podľa § 29 písm. d),
c) potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke praxe na jednotlivých druhoch zariadení,
d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov na preukázanie bezúhonnosti,
e) doklad o absolvovaní vstupnej odbornej prípravy v poverenom vzdelávacom zariadení, ak ide o spôsobilosť pre elektrické zariadenia i cvičnú revíznu správu pre každý druh zariadenia, ktoré je obsahom skúšky,
f) doklad o zdravotnej spôsobilosti.

(3) Žiadosť na overenie formou periodickej odbornej skúšky obsahuje doklady podľa odseku 2 písm. a), c) a f).

(7) Ustanovenia tohto paragrafu s výnimkou odseku 4 sa vzťahujú aj na overenie odbornej spôsobilosti podľa prílohy č. 5 časti 2 písm. d) bodu 1 a 2 a § 28.

K prihláške je nutné priložiť potvrdenie o úhrade správneho poplatku v zmysle zákona NR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Správne poplatky:

Funkcia: Druh UTZ: Zákon: Poplatok:
revízny technik : – dopravné a zdvíhacie                 zariadenia
– plynové zariadenia
– tlakové zariadenia
– elektrické zariadenia
– kontajnery a vymeniteľné         nadstavby
Správny poplatok podľa položky 203 písm. e) prvý bod sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 33 EUR
kontrolór činností vo zváraní : 0 EUR
kontrolór činností v nedeštruktívnom skúšaní (NDT) : 0 EUR
elektrotechnik špecialista na vykonávanie činnosti elektrodispečera : Správny poplatok podľa položky 203 písm. e) druhý bod sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 16,50 EUR

V prípade chýbajúcich podkladov nie je možné žiadateľa pripustiť ku skúške, konanie bude prerušené a žiadateľovi bude zaslaná výzva na doplnenie podkladov.

Filetype iconTlačivo – prihláška – skúšky revíznych technikov (možné stiahnuť a vyplniť priamo v počítači)

Plánované termíny skúšok pre revíznych technikov, kontrolórov činnosti vo zváraní a kontrolórov činnosti v nedeštruktívnom skúšaní NDT

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií a revíznych skúšok, určených technických zariadení tlakových

Termíny skúšok v roku 2022:
Termíny konania skúšok Termín podania prihlášky
6. týždeň 2. týždeň
24. týždeň 19. týždeň
38. týždeň 33. týždeň
47. týždeň 42. týždeň

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií a revíznych skúšok, určených technických zariadení plynových

Termíny skúšok v roku 2022:
Termíny konania skúšok Termín podania prihlášky
6. týždeň 2. týždeň
24. týždeň 19. týždeň
38. týždeň 33. týždeň
47. týždeň 42. týždeň

Odborná spôsobilosť na vykonávanie kontroly činnosti vo zváraní.

Termíny skúšok v roku 2022:
Termíny konania skúšok Termín podania prihlášky
6. týždeň 2. týždeň
24. týždeň 19. týždeň
38. týždeň 33. týždeň
47. týždeň 42. týždeň

Odborná spôsobilosť na vykonávanie kontroly činnosti v nedeštruktívnom skúšaní NDT.

Termíny skúšok v roku 2022:
Termíny konania skúšok Termín podania prihlášky
6. týždeň 2. týždeň
24. týždeň 19. týždeň
38. týždeň 33. týždeň
47. týždeň 42. týždeň

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií určených technických zariadení elektrických.

Termíny skúšok v roku 2022:
Termíny konania skúšok Termín podania prihlášky
8. týždeň 4. týždeň
26. týždeň 21. týždeň
40. týždeň 35. týždeň
49. týždeň 44. týždeň

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií a revíznych skúšok určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných.

Termíny skúšok v roku 2022:
Termíny konania skúšok Termín podania prihlášky
8. týždeň 4. týždeň
22. týždeň 17. týždeň
42. týždeň 37. týždeň
50. týždeň 45. týždeň

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií a revíznych skúšok kontajnerov

Termíny skúšok v roku 2022:
Termíny konania skúšok Termín podania prihlášky
6. týždeň 2. týždeň
24. týždeň 19. týždeň
38. týždeň 33. týždeň
47. týždeň 42. týždeň

Poznámka:
Overovanie bude vykonané iba v prípade zaevidovania minimálne troch žiadateľov. Dopravný úrad si vyhradzuje právo na zmenu termínu konania skúšok.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia