DOPRAVNÝ ÚRAD

Poverené právnické osoby – elektrické zariadenia

Zoznam platných poverení vydaných Dopravným úradom v súlade s § 103 ods. 2 písm. g) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností a na overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických.

Zoznam platných poverení
2021
Rozsah: vykonávaním overovania splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach elektrických (§ 17 zákona)
P – E/03 – 2021-17
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
dátum vydania: 23.08.2021 (č. 15372/2021/OUTZ-0008/Dz)
platnosť do: 19.08.2024
Pre určené činnosti podľa § 17 ods. (1) zákona o dráhach v rozsahu písmena a) montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti určených technických zariadení v rozsahu zariadení:
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. (1) písm. a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13.
Rozsah: vykonávaním posudzovania technickej dokumentácie a overovania a schvaľovania spôsobilosti určených technických zariadení elektrických na prevádzku a v prevádzke
(§ 16 zákona)
P – E/03 – 2021-16
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
dátum vydania: 23.08.2021 (č. 15378/2021/OUTZ-0006/Dz)
platnosť do: 19.08.2024
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) elektrických, zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov podľa § 16 ods. (1) zákona o dráhach v rozsahu:
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. (1) písm. a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13.
Rozsah: vykonávaním posudzovania technickej dokumentácie a overovania a schvaľovania spôsobilosti určených technických zariadení elektrických na prevádzku a v prevádzke (§ 16 zákona)
P – E/04 – 2021-16
RICoS, a.s.
Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina
dátum vydania: 26.11.2021       (č. 19745/2021/OUTZ-0014)
platnosť do: 09.04.2023
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení elektrických zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov podľa § 16 ods. (1) zákona o dráhach v rozsahu:
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. (1) písm. a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13
Rozsah: vykonávaním overovania splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach elektrických (§ 17 zákona)
P – E/04 – 2021-17
RICoS, a.s.
Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina
dátum vydania: 26.11.2021       (č. 19746/2021/OUTZ-0013)
platnosť do: 09.04.2023
Pre určené činnosti podľa § 17 ods. (1) zákona o dráhach v rozsahu písmena a) montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti určených technických zariadení v rozsahu zariadení:
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. (1) písm. a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13
2022
Rozsah: vykonávaním posudzovania technickej dokumentácie a overovania a schvaľovania spôsobilosti určených technických zariadení elektrických na prevádzku a v prevádzke
(§ 16 zákona)
P – E/01 – 2022-16
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
IČO: 47 355 301
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 23.05.2022       (č. 13147/2022/OUTZ-0018)
platnosť do: 11.04.2027
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) elektrických, zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov podľa § 16 ods. (1) zákona o dráhach v rozsahu:
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. (1) písm. a),
§ 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13
Rozsah: vykonávaním overovania splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach elektrických
(§ 17 zákona)
P – E/01 – 2022-17
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
IČO: 47 355 301
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 23.05.2022       (č. 13147/2022/OUTZ-0019)
platnosť do: 11.04.2027
Pre určené činnosti podľa § 17 ods. (1) zákona o dráhach v rozsahu písmena a) montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti určených technických zariadení v rozsahu zariadení:
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. (1) písm. a),
§ 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13
Rozsah: vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických (§ 18 zákona)
P – E/01 – 2022-18
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
IČO: 47 355 301
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 21.06.2022          (č. 13147/2022/OUTZ-0023)
platnosť do: 11.04.2027
Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa § 21 a § 32 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o UTZ“):
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. 1 písm. a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky o UTZ v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13
Vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach bude vykonávané v rozsahu podľa § 23 až § 27 vyhlášky o UTZ a na vykonávanie vstupnej odbornej prípravy a prípravy pred periodickou odbornou skúškou revíznych technikov podľa § 29 vyhlášky o UTZ.
Rozsah: posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení elektrických na prevádzku a v prevádzke (§ 16 zákona)
P – E/02 – 2022-16
KENETECH s. r. o.
IČO: 47 583 274
Pod kaštieľom 4011/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
dátum vydania: 01.06.2022          (č. 14117/2022/OUTZ-0009)
platnosť do: 22.03.2027
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) elektrických, zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov podľa § 16 ods. (1) zákona o dráhach v rozsahu:
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. (1) písm. a),
§ 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13
Rozsah: overovanie splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností (§ 17 zákona)
P – E/02 – 2022-17
KENETECH s. r. o.
IČO: 47 583 274
Pod kaštieľom 4011/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
dátum vydania: 01.06.2022          (č. 14118/2022/OUTZ-0008)
platnosť do: 22.03.2027
Pre určené činnosti podľa § 17 ods. (1) zákona o dráhach v rozsahu písmena a) montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti určených technických zariadení v rozsahu zariadení:
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. (1) písm. a),
§ 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13
Rozsah: vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických
(§ 18 zákona)
P – E/02 – 2022-18
Železnice Slovenskej republiky,
odštepný závod:
Železnice Slovenskej republiky – Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
IČO 31364501
Šancová 102/A, 831 04 Bratislava
dátum vydania: 18.07.2022          (č. 16994/2022/OUTZ-0005)
platnosť do: 18.07.2027
Vzdelávanie a overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) podľa § 23 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“):
– elektrických podľa § 23 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. Poučená osoba.
Rozsah: posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení elektrických na prevádzku a v prevádzke (§ 16 zákona)
P – E/03 – 2022-16
AVDOP s. r. o.
IČO: 46252975
Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava
dátum vydania: 05.08.2022          (č. 17220/2022/OUTZ-0020)
platnosť do: 27.10.2026
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) elektrických, zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov podľa § 16 ods. (1) zákona o dráhach v rozsahu:
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. (1) písm. a),
§ 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13
Rozsah: overovanie splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností (§ 17 zákona)
P – E/03 – 2022-17
AVDOP s. r. o.
IČO: 46252975
Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava
dátum vydania: 05.08.2022          (č. 17219/2022/OUTZ-0019)
platnosť do: 27.10.2026
Pre určené činnosti podľa § 17 ods. (1) zákona o dráhach v rozsahu písmena a) montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti určených technických zariadení v rozsahu zariadení:
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. (1) písm. a),
§ 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13
Rozsah: vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických
(§ 18 zákona)
P – E/03 – 2022-18
AVDOP s. r. o.
IČO: 46252975
Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava
dátum vydania: 12.09.2022          (č. 19453/2022/OUTZ-0012)
platnosť do: 27.10.2026
Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa § 21 a § 32 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o UTZ“):
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. 1 písm. a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky o UTZ v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13
Vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach bude vykonávané v rozsahu podľa § 23 až § 27 vyhlášky o UTZ a na vykonávanie vstupnej odbornej prípravy a prípravy pred periodickou odbornou skúškou revíznych technikov podľa § 29 vyhlášky o UTZ.
Rozsah: vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických
(§ 18 zákona)
P – E/04 – 2022-18
Železnice Slovenskej republiky,
odštepný závod:
Železnice Slovenskej republiky – Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
IČO 31364501
Šancová 102/A, 831 04 Bratislava
dátum vydania: 22.12.2022          (č. 248592/2022/OUTZ-0010)
platnosť do: 18.11.2027
Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) podľa § 21 a § 32 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“):
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. 1 písm. a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. v rozsahu: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E9, E10, E11, E12, E13
1. Vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach bude vykonávané v rozsahu podľa § 24 až § 27 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.
2. Overovanie bude vykonávané a vyhodnocované minimálne v rozsahu stanovenom v § 24 – § 27 a § 32 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. 
Rozsah: posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení elektrických na prevádzku a v prevádzke (§ 16 zákona)
P – E/04 – 2022-16
RUSOP s. r. o.
IČO: 48058319
044 81 Trebejov 18
dátum vydania: 09.08.2022          (č. 18122/2022/OUTZ-0004)
platnosť do: 26.04.2027
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) elektrických, zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov podľa § 16 ods. (1) zákona o dráhach v rozsahu:
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. (1) písm. a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13
Rozsah: vykonávaním overovania splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach elektrických
(§ 17 zákona)
P – E/04 – 2022-17
RUSOP s. r. o.
IČO: 48058319
044 81 Trebejov 18
dátum vydania: 09.08.2022          (č. 18121/2022/OUTZ-0004)
platnosť do: 26.04.2027
Pre určené činnosti podľa § 17 ods. 1 zákona o dráhach v rozsahu písmena a) montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti určených technických zariadení v rozsahu zariadení:
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. 1 písm. a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13
2023
Rozsah: vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických
(§ 18 zákona)
P – E/01 – 2023–18
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.,
IČO 35914939
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
dátum vydania: 06.06.2023          (č. 15164/2022/OUTZ-0012)
platnosť do: 18.04.2028
Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) podľa § 21 a § 32 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“):
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. 1 písm. a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky č. 205/2010 Z. z. v rozsahu: E1, E2, E5, E6, E10, E11, E13
1. Vstupná odborná príprava, aktualizačná príprava a príprava pred periodickou odbornou skúškou na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa prílohy č. 6 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. budú vykonávané v rozsahu podľa § 23 písm. a), b), c), d) až § 27 a § 29 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.
2. Overovanie odbornej spôsobilosti bude vykonávané a vyhodnocované minimálne v rozsahu stanovenom v § 23 písm. a), b), c), d) až §27 a § 32 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.
Rozsah: posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení elektrických na prevádzku a v prevádzke (§ 16 zákona)
P – E/01 – 2023–16
RICoS, a.s.
Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina
dátum vydania: 20.06.2023       (č. 16271/2023/OUTZ-0007)
platnosť do: 12.06.2028
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) elektrických, zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov podľa § 16 ods. (1) zákona o dráhach v rozsahu:
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. (1) písm. a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13
Rozsah: vykonávaním overovania splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach elektrických
(§ 17 zákona)
P – E/01 – 2023–17
RICoS, a.s.
Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina
dátum vydania: 20.06.2023       (č. 16272/2023/OUTZ-0006)
platnosť do: 12.06.2028
Pre určené činnosti podľa § 17 ods. 1 zákona o dráhach v rozsahu písmena a) montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti určených technických zariadení v rozsahu zariadení:
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. 1 písm. a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13.
Rozsah: vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických
(§ 18 zákona)
P – E/02 – 2023–18
RICoS, a.s.
IČO 36397911
Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina
dátum vydania: 27.06.2023          (č. 16273/2023/OUTZ-0010)
platnosť do: 12.06.2028
Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) podľa § 21 a § 32 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“):
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. 1 písm. a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky č. 205/2010 Z. z. v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13
1. Vstupná odborná príprava, aktualizačná príprava a príprava pred periodickou odbornou skúškou na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa prílohy č. 6 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. budú vykonávané v rozsahu podľa § 23 ods. 1 až § 27 a § 29 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.
2. Overovanie odbornej spôsobilosti bude vykonávané a vyhodnocované minimálne v rozsahu stanovenom v § 23 ods. 1 až §27 a § 32 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.
2024
Rozsah: vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických
(§ 18 zákona)
P – E/01 – 2024–18
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
IČO 35914921
Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov
dátum vydania: 05.03.2024          (č. 06597/2024/OUTZ-0008)
platnosť do: 01.12.2028
Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) podľa § 21 a § 32 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“):
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. 1 písm. a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky č. 205/2010 Z. z. v rozsahu: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E10, E11, E12, E13
Vstupná odborná príprava, aktualizačná príprava a príprava pred periodickou odbornou skúškou na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa prílohy č. 6 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. budú vykonávané v rozsahu podľa § 23 až § 27 a § 29 písm. d) vyhlášky č. 205/2010 Z. z.

Aktualizované 03/2024

Spätná väzba pre návštevníkov. 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia