DOPRAVNÝ ÚRAD

Poverené právnické osoby – elektrické zariadenia

Zoznam platných poverení vydaných Dopravným úradom v súlade s § 103 ods. 2 písm. e) a písm. g) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností a na overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických.

Zoznam platných poverení
 2018
Rozsah: na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – E/01 – 2018 – 18
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 09.04.2018       (č.  05998/2018/OUTZ-003/Dz)
platnosť do: 09.04.2021
vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach v rozsahu vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa § 21 a § 32 vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška o UTZ“):
– elektrických – podľa Prílohy č. 1, časť 5, položky E2, E6, E6a, E10, E11 vyhlášky o UTZ pre profesie podľa § 23 až § 27 uvedenej vyhlášky.
Rozsah: na overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – E/02 – 2018 – 18
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
dátum vydania: 6.6.2018          (č. 12214/2018/OUTZ-006/Čm)
platnosť do: 6.6.2021
vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov v rozsahu vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy a prípravy pred periodickou odbornou skúškou podľa prílohy č. 6 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška o UTZ“) pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach: – elektrických podľa § 23 pís. a), b), c), § 24 až § 28 vyhlášky o UTZ, vzťahuje sa na činnosti na určených technických zariadeniach E1, E2, E3, E4a, E5, E6 E a TD, E10, E11, E12 na električkových a trolejbusových dráhach.
vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na výkon činnosti na určených technických zariadeniach podľa §21 a §32 ods. (1) vyhlášky o UTZ na overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach: – elektrických podľa § 24 až § 27 vyhlášky o UTZ, vzťahuje sa na činnosti na určených technických zariadeniach E1, E2, E3, E4a, E5, E6 E a TD, E10, E11, E12 na električkových a trolejbusových dráhach
 2019

Rozsah: na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – E/01 – 2019-18
LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš
M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
dátum vydania: 21.01.2019          (č. 04341/2019/OUTZ-006/Dz)
platnosť do: 21.01.2022
v rozsahu overenia odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa § 21 a § 32 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška o UTZ“):
– elektrických podľa § 23 až § 27 a § 29 vyhlášky o UTZ, na určených technických zariadeniach E2, E8, E11 na lanových dráhach.

Rozsah: na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – E/02 – 2019-18
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
dátum vydania: 17.04.2019          (č. 08752/2019/OUTZ-005/Dz)
platnosť do: 17.04.2022
v rozsahu overenia odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa § 21 a § 32 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška o UTZ“)
– elektrických podľa § 23 vyhlášky o UTZ v rozsahu: E2, E6 ED a TD, E6a ED.

Rozsah: posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti UTZ (§ 16 zákona)
P – E/01 – 2019-16
KENETECH s. r. o.
Pod kaštieľom 4011/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
dátum vydania: 25.06.2019          (č. 13765/2019/OUTZ-003/Dz)
platnosť do: 25.06.2022
v rozsahu overenia a schválenia podľa § 5, § 6, § 10 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška o UTZ“):
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení podľa § 1 ods. (1) písmeno a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky o UTZ v rozsahu: E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13.

Rozsah: overovanie splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností (§ 17 zákona)
P – E/01 – 2019-17
KENETECH s. r. o.
Pod kaštieľom 4011/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
dátum vydania: 25.06.2019          (č. 13766/2019/OUTZ-003/Dz)
platnosť do: 25.06.2022
pre určené činnosti podľa § 17 odsek (1) v rozsahu písmena a) montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky v rozsahu overovania podľa § 17 odsek (3) zákona o dráhach a § 20 odsek (3) vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška o UTZ“):
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 odsek (1) písmeno a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky o UTZ v rozsahu: E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13.

Rozsah: vykonávaním posudzovania technickej dokumentácie a overovania a schvaľovania spôsobilosti určených technických zariadení elektrických na prevádzku a v prevádzke
(§ 16 zákona)
P – E/02 – 2019-16
AVDOP s. r. o.
Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava
dátum vydania: 12.08.2019          (č. 16115/2019/OUTZ-004/Dz)
platnosť do: 12.08.2022
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) elektrických a zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov podľa § 16 ods. (1) zákona o dráhach v rozsahu:
– elektrické zariadenia (podľa prílohy č. 4, časť 4 vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška o UTZ“) položky: E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13.

Rozsah: vykonávaním overovania splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach elektrických
(§ 17 zákona)
P – E/02 – 2019-17
AVDOP s. r. o.
Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava
dátum vydania: 12.08.2019          (č. 16116/2019/OUTZ-004/Dz)
platnosť do: 12.08.2022
Pre určené činnosti podľa § 17 ods. (1) v rozsahu písmena a) montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky v rozsahu overovania podľa § 17 ods. (3) zákona o dráhach a § 20 ods. (3) vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška o UTZ“):
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. (1) písm. a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky o UTZ v rozsahu: E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13.

Rozsah: vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach (§ 18 zákona)
P – E/03 – 2019-18
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
Šancová 102/A, 831 04 Bratislava
dátum vydania: 22.07.2019          (č. 14163/2019/OUTZ-006/Dz)
platnosť do: 22.07.2022
v rozsahu overenia odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa § 21 a § 32 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška o UTZ“):
– elektrických podľa § 23 až § 27 vyhlášky o UTZ na určených technických zariadeniach E1, E2, E3, E4, E5, E6ŽD, E6aŽD, E7, E9, E10, E11, E12, E13,
– elektrických podľa § 28 vyhlášky o UTZ, v rozsahu vzdelávania, vstupnej odbornej prípravy a prípravy pred periodickou odbornou skúškou na určených technických zariadeniach E1, E2, E3, E4, E5, E6ŽD, E6aŽD, E7, E9, E10, E11, E12, E13.

Rozsah: vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach (§ 18 zákona)
P – E/04 – 2019-18
AVDOP s. r. o.
Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava
dátum vydania: 20.08.2019          (č. 16117/2019/OUTZ-005/Dz)
platnosť do: 20.08.2022
Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa § 21
a § 32 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška o UTZ“):
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 odsek (1) písmeno a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky o UTZ v rozsahu: E1, E2, E3, E4, E5, E6ŽD, E6aŽD, E7, E9, E10, E11, E12, E13.

Rozsah: vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach (§ 18 zákona)
P – E/05 – 2019-18
RICoS, a. s.
Švermová 2, 038 61 Vrútky
dátum vydania: 16.09.2019         (č. 17354/2019/OUTZ-006/Dz)
platnosť do: 16.09.2022
Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa
§ 21 a § 32 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška o UTZ“):
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 odsek (1) písm. a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky o UTZ v rozsahu: E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13

Rozsah: vykonávaním posudzovania technickej dokumentácie a overovania a schvaľovania spôsobilosti určených technických zariadení elektrických na prevádzku a v prevádzke
(§ 16 zákona)
P – E/03 – 2019-16
RUSOP s. r. o.
044 81 Trebejov 18
dátum vydania: 16.09.2019          (č. 17898/2019/OUTZ-003/Dz)
platnosť do: 16.09.2022
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) elektrických a zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov podľa § 16 ods. 1 zákona
o dráhach v rozsahu:
– elektrické zariadenia (podľa prílohy č. 4, časť 4 vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška o UTZ“) položky: E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13

Rozsah: vykonávaním overovania splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach elektrických
(§ 17 zákona)
P – E/03 – 2019-17
RUSOP s. r. o.
044 81 Trebejov 18
dátum vydania: 16.09.2019          (č. 17897/2019/OUTZ-003/Dz)
platnosť do: 16.09.2022
Pre určené činnosti podľa § 17 ods. 1 zákona o dráhach v rozsahu písm. a) montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky v rozsahu overovania podľa § 17 ods. 3 zákona o dráhach a § 20 ods. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška o UTZ“):
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. 1 písm. a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky o UTZ v rozsahu: E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13

Rozsah: vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických (§ 18 zákona)
P – E/06 – 2019-18
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
dátum vydania: 12.12.2019          (č. 18528/2019/OUTZ-006/Dz)
platnosť do: 12.12.2022
Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa § 21 a § 32 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o UTZ“):
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. 1 písm. a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky o UTZ v rozsahu: E1, E2, E5, E6, E6a, E10, E11, E13
2020
Rozsah: vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických (§ 18 zákona)
P – E/01 – 2020-18
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 13.01.2020          (č. 04846/2020/OUTZ-009/Dz)
platnosť do: 03.01.2023
Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa § 21 a § 32 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o UTZ“):
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. 1 písm. a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky o UTZ v rozsahu: E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13
Rozsah: vykonávaním vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických (§ 18 zákona)
P – E/02 – 2020-18
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, 820 09 Bratislava
dátum vydania: 17.01.2020          (č. 05365/2020/OUTZ-005/Dz)
platnosť do: 16.01.2023
Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa § 21 a § 32 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o UTZ“):
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. 1 písm. a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky o UTZ v rozsahu: E1, E2, E3, E4, E5, E6ŽD, E6aŽD, E10, E11, E12, E13
Rozsah: na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – E/03 – 2020 – 18
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť,
Olejkárska 1, 814 52  Bratislava
dátum vydania: 16.06.2020       (č. 11655/2020/OUTZ-005/Dz)
platnosť do: 16.06.2023
vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických, v rozsahu overenia odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na UTZ elektrických podľa § 21 a § 32 odsek (1) vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška o UTZ“):
– elektrických podľa § 23 až § 28 vyhlášky o UTZ na určených technických zariadeniach E1, E2, E3, E4a, E5, E6, E6a, E10, E11, E12, E13.
Rozsah: na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti fyz. osôb (§ 18 zákona)
P – E/04 – 2020 – 18
IVPB, s.r.o.
Šancová 6865/3B, 811 04 Bratislava
dátum vydania: 26.06.2020 (č. 13412/2020/OUTZ-006/Dz)
platnosť do: 26.06.2023
vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických podľa § 21 a § 32 odsek (1) vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej len „vyhláška o UTZ“):
elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. 1 písm. a), § 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky o UTZ v rozsahu: E1, E2, E3, E4, E5, E9, E10, E11, E12, E13.
2021
Rozsah: vykonávaním overovania splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach elektrických
(§ 17 zákona)
P – E/01 – 2021-17
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
IČO: 47 355 301
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 11.01.2021       (č. 03269/2021/OUTZ-0016/Dz)
platnosť do: 14.07.2022
Pre určené činnosti podľa § 17 ods. (1) zákona o dráhach v rozsahu písmena a) montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti určených technických zariadení v rozsahu zariadení:
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. (1) písm. a),
§ 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13
Rozsah: vykonávaním posudzovania technickej dokumentácie a overovania a schvaľovania spôsobilosti určených technických zariadení elektrických na prevádzku a v prevádzke
(§ 16 zákona)
P – E/01 – 2021-16
Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.
IČO: 47 355 301
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
dátum vydania: 11.01.2021       (č. 03270/2021/OUTZ-0016/Dz)
platnosť do: 14.07.2022
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) elektrických, zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov podľa § 16 ods. (1) zákona o dráhach v rozsahu:
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. (1) písm. a),
§ 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E9, E10, E11, E12, E13
Rozsah: vykonávaním posudzovania technickej dokumentácie a overovania a schvaľovania spôsobilosti určených technických zariadení elektrických na prevádzku a v prevádzke
(§ 16 zákona)
P – E/02 – 2021-16
RICoS, a.s.
IČO 36 397 911
Švermova 2, 038 61 Vrútky
dátum vydania: 26.01.2021       (č. 03982/2021/OUTZ-0012/Dz)
platnosť do: 26.01.2022
Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) elektrických zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov podľa § 16 ods. (1) zákona o dráhach v rozsahu:
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. (1) písm. a),
§ 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13
Rozsah: vykonávaním overovania splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach elektrických
(§ 17 zákona)
P – E/02 – 2021-17
RICoS, a.s.

IČO: 36 397 911
Švermova 2, 038 61 Vrútky
dátum vydania: 26.01.2021       (č. 03269/2021/OUTZ-0013/Dz)
platnosť do: 26.01.2022
Pre určené činnosti podľa § 17 ods. (1) zákona o dráhach v rozsahu písmena a) montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti určených technických zariadení v rozsahu zariadení:
– elektrických podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 ods. (1) písm. a),
§ 2 a prílohy č. 1, časť 5, vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) v rozsahu: E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E6, E6a, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13

Aktualizované 03/2021

Spätná väzba pre návštevníkov. 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia