DOPRAVNÝ ÚRAD

Poverené právnické osoby – tlakové a plynové zariadenia, zváranie a kontajnery

Zoznam platných poverení vydaných Dopravným úradom v súlade s § 103 ods. 2 písm. g) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení, na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností a na overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach:

tlakové zariadenia, plynové zariadenia, zváranie, kontajnery

Zoznam platných poverení
E. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA PPO ROZSAH POVERENIA PLATNOSŤ
P – D/01 – 2019 – 16 Železnice Slovenskej Republiky – Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina Hviezdoslavova 31
010 02 Žilina

vykonávaním posudzovania technickej dokumentácie pre nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a ich časti, dráhových oceľových mostných konštrukcii a konštrukcii podobných mostom a koľajníc podľa § 16 zákona o dráhach

19.12.2022
P – Zv/02 – 2019 – 17 AVDOP s.r.o. Milana Marečka 5
841 08 Bratislava

overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na zváranie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií

30.11.2022
P – K/02 – 2019 – 18 ŽSR, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie Šancova 102/A
Bratislava

vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti  na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach tlakových :
K5, K6, K7, K8

06.09.2022
P – P/02 – 2019 – 18 ŽSR, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie Šancova 102/A
Bratislava

vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených technických zariadení plynových :
P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8 a P9

07.09.2022
P – K/03 – 2019 – 18 REVIMONT- DG, s.r.o. Bystrička 111

vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených technických zariadení tlakových :
K3, K5, K6, K7, K8

03.10.2022
P – P/03 – 2019 – 18 REVIMONT- DG, s.r.o. Bystrička 111

vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených technických zariadení plynových :
P1, P2, P5, P6, P7, P8 a P9

03.10.2022
P – P/04 – 2019 – 18 Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen

vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach plynových podľa prílohy č. 1, časť 2, položky P 1 až P 9 vyhlášky o UTZ pre obsluhovateľov uvedených plynových zariadení

30.10.2022
P – P/01 – 2019 – 16 Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen

Posudzovanie technickej dokumentácie, vydávanie odborných stanovísk podľa § 4 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o UTZ na UTZ plynových položky P1 až P9
Overovaním a schvaľovaním spôsobilosti určených technických zariadení tlakových položky P1 až P9 prílohy č. 1, časť 2 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o UTZ

30.10.2022
P – K/04 – 2019 – 18 Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach tlakových podľa prílohy č. 1, časť 3, položky K 1 až K 16 vyhlášky o UTZ pre obsluhovateľov uvedených tlakových zariadení 30.10.2022
P – K/03 – 2019 – 18 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Rožňavská 1
832 72 Bratislava
vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach tlakových podľa prílohy č. 1, časť 3, položky K 1, K 3, K 5, K 6, K 7 a K 8 vyhlášky o UTZ pre obsluhovateľov uvedených tlakových zariadení 10.12.2022
P – P/03 – 2019 – 18 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1
832 72 Bratislava
vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach plynových podľa prílohy č. 1, časť 2 vyhlášky o UTZ uvedené pod položkou: P1, P2, P5, P6, P7, P8 a P9 10.12.2022
P – K/01 – 2019 – 16 Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen

Posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti UTZ tlakových položky K1 až K16
Overovaním a schvaľovaním spôsobilosti určených technických zariadení tlakových položky K1 až K16

30.10.2022
005/DS VIPS – ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Hollého 20
010 01 Žilina

na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností a na vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach

21.10.2022
2020
P – D/01 – 2020 – 17 AVDOP s.r.o. Milana Marečka 5
841 08 Bratislava
overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií metódami: VT, MT, UT, PT, RT, ET 30.11.2022
P – P/01 – 2020 – 17 AVDOP s.r.o. Milana Marečka 5
841 08 Bratislava
overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) plynových v rozsahu P1 až P9 30.11.2022
P – P/02 – 2020 – 16 AVDOP s.r.o. Milana Marečka 5
841 08 Bratislava
posudzovaním technickej dokumentácie a overovaním a schvaľovaním spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) plynových v rozsahu P1 až P9 30.11.2022
P – K/01 – 2020 – 16 AVDOP s.r.o. Milana Marečka 5
841 08 Bratislava
posudzovaním technickej dokumentácie a overovaním a schvaľovaním spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) tlakových v rozsahu K1 až K16 30.11.2022
P – C/01 – 2020 – 17 RICoS, a.s. Švermova 2
038 61 Vrútky
overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) kontajneroch a vymeniteľných nadstavbách v rozsahu C1 a C2 21.01.2023
P – C/01 – 2020 – 16 RICoS, a.s. Švermova 2
038 61 Vrútky
Overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb položky C1 a C2 podľa prílohy č. 1, časť 6 vyhlášky o UTZ pred uvedením zariadenia do prevádzky po oprave po ťažkom poškodení podľa prílohy č. 4, časť 5 vyhlášky o UTZ. 21.01.2023
P – K/01 – 2020 – 18 RICoS, a.s. Švermova 2
038 61 Vrútky
vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach tlakových podľa prílohy č. 1, časť 3, položky K 1 až K 16 vyhlášky o UTZ pre obsluhovateľov uvedených tlakových zariadení 20.01.2023
P – K/01 – 2020 – 17 RICoS, a.s. Švermova 2
038 61 Vrútky
overovaním splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) tlakových v rozsahu K1 až K16 20.01.2023
P – P/01 – 2020 – 16 RICoS, a.s. Švermova 2
038 61 Vrútky
posudzovaním technickej dokumentácie a overovaním a schvaľovaním spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) plynových v rozsahu P1 až P9 20.01.2023
P – P/01 – 2020 – 18 RICoS, a.s. Švermova 2
038 61 Vrútky
vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach plynových podľa prílohy č. 1, časť 2, položky P1, P2, P5, P7, P8 a P9 vyhlášky o UTZ pre obsluhovateľov uvedených plynových zariadení 20.01.2023
P – K/02 – 2020 – 16 RICoS, a.s. Švermova 2
038 61 Vrútky
posudzovaním technickej dokumentácie a overovaním a schvaľovaním spôsobilosti určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) tlakových v rozsahu K1 až K16 20.01.2023
P – P/02 – 2020 – 17 RICoS, a.s. Švermova 2
038 61 Vrútky
overovaním splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (ďalej len „UTZ“) plynových v rozsahu P1 až P9 20.01.2023
P – K/03 – 2020 – 16 Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava
vykonávanie skúšok a overovania určených technických zariadení tlakových (UTZ) v rozsahu: K12, K13, K14, K15, K16 07.02.2023
P – Zv/01 – 2020 – 16 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Kopčianska 14
851 01 Bratislava
Posudzovanie technickej dokumentácie pre zváranie dráhových vozidiel a ich častí, dráhových oceľových mostných konštrukcií a konštrukcií podobných mostom v rozsahu podľa § 4 a prílohy č. 2 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. 25.03.2021
P – K/04 – 2020 – 16 KENETECH s. r. o. Pod kaštieľom 4011/50
018 41 Dubnica nad Váhom
Posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení tlakových v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. v rozsahu: K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8 17.04.2021
P – P/03 – 2020 – 16 KENETECH s. r. o. Pod kaštieľom 4011/50
018 41 Dubnica nad Váhom
Posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení plynových v rozsahu podľa prílohy č. 1, časť 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. v rozsahu: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 14.04.2021
P – K/02 – 2020 – 17 KENETECH s. r. o. Pod kaštieľom 4011/50
018 41 Dubnica nad Váhom
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach tlakových v rozsahu: K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8 27.05.2021
P – P/03 – 2020 – 17 KENETECH s. r. o. Pod kaštieľom 4011/50
018 41 Dubnica nad Váhom
Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach plynových v rozsahu: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 27.05.2021
2021
P – Zv/01 – 2021 – 17 RICoS, a.s. Švermova 2
038 61 Vrútky
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie plnenia požiadaviek na zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcii, dráhových vozidiel a koľajníc. 09.04.2023
P – D/01 – 2021 – 17 RICoS, a.s. Švermova 2
038 61 Vrútky
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie plnenia požiadaviek na nedeštruktívne skúšane oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcii, dráhových vozidiel a koľajníc. 09.04.2023
P – P/01 – 2021 – 17 Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na UTZ plynových v rozsahu P1 až P3. 03.03.2022
P – D/02 – 2021 – 17 Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie plnenia požiadaviek na nedeštruktívne skúšane oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, dráhových vozidiel a koľajníc. 25.02.2022
P – T/01 – 2021 – 17 Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na UTZ tlakových v rozsahu T1 až T12. 26.02.2022
P – Zv/02 – 2021 – 17 Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na
oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, dráhových vozidiel a koľajníc.
26.02.2022
P – D/01 – 2021 – 16 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Kopčianska 14
851 01 Bratislava
Rozsah vydaného poverenia je posudzovanie technickej dokumentácie pre nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií. 30.04.2022
P – D/03 – 2021 – 17 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Kopčianska 14
851 01 Bratislava
Rozsah vydaného poverenia je overovanie splnenia požiadaviek fyzických a právnických osôb na vykonávanie určených činností na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení. 30.04.2022
P – Zv/01 – 2021 – 16 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Kopčianska 14
851 01 Bratislava
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na posudzovanie technickej dokumentácie pre zváranie dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií 30.04.2022
P – RID – 01 – 2021 Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava
Poverenie sa vzťahuje na schvaľovanie konštrukčného typu (typové schválenie), skúšky pred prvým uvedením do prevádzky, periodické skúšky, predbežné skúšky, mimoriadne skúšky a označovanie tlakových zariadení určených na dopravu nebezpečných látok tried 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 podľa RID:
a) prenosné nádrže, určené na prepravu látok triedy 2 až 9 (okrem triedy 7),
b) UN viacčlánkové kontajnery na plyn (MEGC),
c) viacčlánkové kontajnery na plyn (MEGC),
d) podtlakové nádrže na odpad,
e) nádoby cisternových železničných vozňov,
f) nádržkové kontajnery,
g) nádoby batériových vozňov,
h) nádržkové vymeniteľné nadstavby,
i) snímateľné cisterny,
j) nádržkové vymeniteľné nadstavby z vystužených plastov (FRP),
k) nádržkové kontajnery z vystužených plastov (FRP).
21.05.2024
P – T/01 – 2021 – 16 KENETECH s.r.o. Pod kaštieľom 4011/50
018 41 Dubnica nad Váhom
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti UTZ tlakových podľa §16 zákona o dráhach v rozsahu T1, T3, T4 a T5 podľa prílohy č. 1, časť 3 a prílohy č. 2 vyhlášky o UTZ. 30.04.2022
P – T/02 – 2021 – 17 KENETECH s.r.o. Pod kaštieľom 4011/50
018 41 Dubnica nad Váhom
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek fyzických a právnických osôb na vykonávanie určených činností na UTZ tlakových v rozsahu T1, T3, T4 a T5 podľa prílohy č. 1, časť 3 vyhlášky o UTZ a v zmysle systému riadenia kvality spoločnosti
KENETECH s.r.o.
30.04.2022
2022
P – T/01 – 2022 – 17 Inšpekcia Dozor Overovanie, s. r. o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach tlakových v rozsahu T1 až T12 14.07.2022
P – D/01 – 2022 – 17 Inšpekcia Dozor Overovanie, s. r. o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií. 14.07.2022
P – Zv/01 – 2022 – 17 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Kopčianska 14
851 01 Bratislava
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na zváranie dráhových vozidiel, oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení. 21.08.2023
P – P/01 – 2022 – 17 Inšpekcia Dozor Overovanie, s. r. o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach plynových v rozsahu P1 až P3 podľa 14.07.2022
P – T/02 – 2022 – 17 RWI s. r. o. Mikovíniho 19
917 02 Trnava
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie plnenia požiadaviek na vykonávanie určených činnosti v rozsahu:
– montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky UTZ tlakových T1 až T12
– plnenie cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi a inými nebezpečnými látkami.
07.03.2025
P – T/03 – 2022 – 16 RWI s. r. o. Mikovíniho 19
917 02 Trnava
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie a schvaľovanie spôsobilosti UTZ tlakových v rozsahu T1 až T12 07.03.2025
P – T/04 – 2022 – 18 RWI s. r. o. Mikovíniho 19
917 02 Trnava
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na vzdelávanie a overovanie spôsobilosti na vykonávanie činností na UTZ tlakových v rozsahu:
– obsluha tlakových zariadení položky T1 a T2 podľa prílohy č. 1 časti 3 vyhlášky o UTZ,
– obsluha plniacich zariadení nádob na plyny a nebezpečné látky podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID).
07.03.2025
P – Zv/02 – 2022– 17 Inšpekcia Dozor Overovanie, s. r. o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností
v rozsahu podľa § 17 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona o dráhach, a to:
– overovaním splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na zváranie dráhových vozidiel a zváranie koľajníc.
14.07.2022
P – Zv/03 – 2022–17 Inšpekcia Dozor Overovanie, s. r. o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na zváranie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom
podobných dráhových konštrukcií.
11.04.2027
P – T/05 – 2022 – 17 Inšpekcia Dozor Overovanie, s. r. o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach  tlakových v rozsahu T1 až T12 24.06.2025
P – P/02 – 2022 – 17 Inšpekcia Dozor Overovanie, s. r. o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach plynových v rozsahu P1 až P3 24.06.2025
P – D/02 – 2022 – 17 Inšpekcia Dozor Overovanie, s. r. o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v zmysle systému riadenia kvality spoločnosti Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o., Zvolen. 11.04.2027
P – D/03 – 2022 – 17 AVDOP s. r. o. Milana Marečka 5
841 08 Bratislava
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie plnenia požiadaviek na nedeštruktívne skúšanie koľajníc, dráhových vozidiel, oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení metódami VT, UT, MT, PT, RT, ET. 23.11.2025
P – T/06 – 2022 – 16 Inšpekcia Dozor Overovanie, s. r. o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti UTZ tlakových podľa prílohy č. 1 časť 3 vyhlášky o UTZ nasledovne:
Posudzovanie technickej dokumentácie UTZ tlakových v rozsahu T1 až T7 podľa prílohy č. 1 vyhlášky o UTZ.
29.09.2025
P – Zv/04 – 2022–17 AVDOP s. r. o. Milana Marečka 5
841 08 Bratislava
Rozsah vydaného poverenia je upresnený: Overovanie plnenia požiadaviek na zváranie koľajníc metódami v rozsahu technických noriem železníc, predpisov ŽSR a schválených technologických postupov.
– Overovanie plnenia požiadaviek na zváranie dráhových vozidiel a ich podskupín podľa technických požiadaviek STN EN rady 15085 a zváranie dráhových vozidiel podľa technických požiadaviek STN EN ISO rady 3834.
– Overovanie plnenia požiadaviek na zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení podľa technických požiadaviek noriem rady STN EN 1090 v nadväznosti na STN EN ISO rady 3834.
– Overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb bude vykonávané a vyhodnocované v rozsahu podľa dokumentovaného systému manažérstva Inšpekčného orgánu a príslušných predpisov, technologických postupov a technických noriem relevantných pre overované určené činnosti.
23.11.2025

Aktualizované 11/2022


Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia