DOPRAVNÝ ÚRAD

Poverené právnické osoby – tlakové a plynové zariadenia, zváranie a kontajnery

Zoznam platných poverení vydaných Dopravným úradom v súlade s § 103 ods. 2 písm. g) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení, na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností a na overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach:

tlakové zariadenia, plynové zariadenia, zváranie, kontajnery

Zoznam platných poverení
E. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA PPO ROZSAH POVERENIA PLATNOSŤ
2021
P – RID – 01 – 2021 Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava
Poverenie sa vzťahuje na schvaľovanie konštrukčného typu (typové schválenie), skúšky pred prvým uvedením do prevádzky, periodické skúšky, predbežné skúšky, mimoriadne skúšky a označovanie tlakových zariadení určených na dopravu nebezpečných látok tried 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 podľa RID:
a) prenosné nádrže, určené na prepravu látok triedy 2 až 9 (okrem triedy 7),
b) UN viacčlánkové kontajnery na plyn (MEGC),
c) viacčlánkové kontajnery na plyn (MEGC),
d) podtlakové nádrže na odpad,
e) nádoby cisternových železničných vozňov,
f) nádržkové kontajnery,
g) nádoby batériových vozňov,
h) nádržkové vymeniteľné nadstavby,
i) snímateľné cisterny,
j) nádržkové vymeniteľné nadstavby z vystužených plastov (FRP),
k) nádržkové kontajnery z vystužených plastov (FRP).
21.05.2024
2022
P – T/02 – 2022 – 17 RWI s. r. o. Mikovíniho 19
917 02 Trnava
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie plnenia požiadaviek na vykonávanie určených činnosti v rozsahu:
– montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšky UTZ tlakových T1 až T12
– plnenie cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi a inými nebezpečnými látkami.
07.03.2025
P – T/03 – 2022 – 16 RWI s. r. o. Mikovíniho 19
917 02 Trnava
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie a schvaľovanie spôsobilosti UTZ tlakových v rozsahu T1 až T12 07.03.2025
P – T/04 – 2022 – 18 RWI s. r. o. Mikovíniho 19
917 02 Trnava
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na vzdelávanie a overovanie spôsobilosti na vykonávanie činností na UTZ tlakových v rozsahu:
– obsluha tlakových zariadení položky T1 a T2 podľa prílohy č. 1 časti 3 vyhlášky o UTZ,
– obsluha plniacich zariadení nádob na plyny a nebezpečné látky podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID).
07.03.2025
P – Zv/03 – 2022–17 Inšpekcia Dozor Overovanie, s. r. o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na zváranie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom
podobných dráhových konštrukcií.
11.04.2027
P – T/05 – 2022 – 17 Inšpekcia Dozor Overovanie, s. r. o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach  tlakových v rozsahu T1 až T12 24.06.2025
P – P/02 – 2022 – 17 Inšpekcia Dozor Overovanie, s. r. o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach plynových v rozsahu P1 až P3 24.06.2025
P – D/02 – 2022 – 17 Inšpekcia Dozor Overovanie, s. r. o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v zmysle systému riadenia kvality spoločnosti Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o., Zvolen. 11.04.2027
P – D/03 – 2022 – 17 AVDOP s. r. o. Milana Marečka 5
841 08 Bratislava
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie plnenia požiadaviek na nedeštruktívne skúšanie koľajníc, dráhových vozidiel, oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení metódami VT, UT, MT, PT, RT, ET. 23.11.2025
P – T/06 – 2022 – 16 Inšpekcia Dozor Overovanie, s. r. o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti UTZ tlakových podľa prílohy č. 1 časť 3 vyhlášky o UTZ nasledovne:
Posudzovanie technickej dokumentácie UTZ tlakových v rozsahu T1 až T7 podľa prílohy č. 1 vyhlášky o UTZ.
29.09.2025
P – Zv/04 – 2022–17 AVDOP s. r. o. Milana Marečka 5
841 08 Bratislava
Rozsah vydaného poverenia je upresnený: Overovanie plnenia požiadaviek na zváranie koľajníc metódami v rozsahu technických noriem železníc, predpisov ŽSR a schválených technologických postupov.
– Overovanie plnenia požiadaviek na zváranie dráhových vozidiel a ich podskupín podľa technických požiadaviek STN EN rady 15085 a zváranie dráhových vozidiel podľa technických požiadaviek STN EN ISO rady 3834.
– Overovanie plnenia požiadaviek na zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení podľa technických požiadaviek noriem rady STN EN 1090 v nadväznosti na STN EN ISO rady 3834.
– Overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb bude vykonávané a vyhodnocované v rozsahu podľa dokumentovaného systému manažérstva Inšpekčného orgánu a príslušných predpisov, technologických postupov a technických noriem relevantných pre overované určené činnosti.
23.11.2025
P – T/07 – 2022 – 16 AVDOP s. r. o. Milana Marečka 5
841 08 Bratislava
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti UTZ tlakových podľa prílohy č. 1 časť 3 vyhlášky o UTZ nasledovne:

– Posudzovanie technickej dokumentácie UTZ tlakových v rozsahu T3, T4, T7 až T12 podľa prílohy č. 1 vyhlášky o UTZ.

– Overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení UTZ tlakových pred uvedením do prevádzky v rozsahu T3 až T7 a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti UTZ tlakových v prevádzke v rozsahu T3, T4, T5, T7 až T12 podľa prílohy č. 1 vyhlášky o UTZ.

20.12.2025
P – T/08 – 2022 – 17  AVDOP s. r. o. Milana Marečka 5
841 08 Bratislava
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach  tlakových v rozsahu T3, T4, T5, T7 až T12 20.12.2025
P – T/09 – 2022 – 18 AVDOP s. r. o. Milana Marečka 5
841 08 Bratislava
Vzdelávanie a overovanie spôsobilosti na vykonávanie činností na UTZ tlakových v rozsahu:

– Obsluha tlakových zariadení položky T3,T4,T5,T7

20.12.2025
2023
P – T/01 – 2023 – 16 RICoS, a.s. Ferka Urbánka 2
010 04 Žilina
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie a schvaľovanie spôsobilosti UTZ tlakových podľa prílohy č. 1 časť 3 vyhlášky o UTZ nasledovne:
overovanie a schvaľovanie spôsobilosti UTZ tlakových pred uvedením do prevádzky a
v prevádzke v rozsahu T1 až T12
09.04.2023
P – P/01 – 2023 – 16 Inšpekcia Dozor Overovanie, s. r. o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti UTZ plynových v rozsahu P1 až P3 11.04.2027
P – P/02 – 2023 – 18 Inšpekcia Dozor Overovanie, s. r. o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach plynových v rozsahu: P1 až P3 11.04.2027
P – P/03 – 2023 – 18 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Slovenská republika
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach plynových v rozsahu: P3 18.04.2028
P – T/02 – 2023 – 18 Inšpekcia Dozor Overovanie, s. r. o. J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na:
a) vzdelávanie v zmysle vykonávania vstupnej odbornej prípravy pred odbornou skúškou revíznych technikov určených technických zariadení (ďalej len „UTZ“) tlakových podľa § 29 písm. c) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o UTZ“) v rozsahu T1 až T5 podľa prílohy č. 1 časti 3 vyhlášky o UTZ,
b) vzdelávanie v zmysle vykonávania vstupnej odbornej prípravy pred odbornou skúškou na obsluhu UTZ tlakových podľa § 30 ods. 1 písm. d) vyhlášky o UTZ, v rozsahu T1 a T2 podľa prílohy č. 1 časti 3 vyhlášky o UTZ,
c) overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb na obsluhu UTZ tlakových podľa § 18 zákona o dráhach v rozsahu T1 a T2 podľa prílohy č. 1 časti 3 vyhlášky o UTZ.
11.4.2027
P – T/03 – 2023 – 18 Železničná spoločnosť Slovensko a.s., Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Slovenská republika
Vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach tlakových podľa § 21, § 30 ods. 1 písm. c) a d) a § 32 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z.
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na vzdelávanie a overovanie spôsobilosti na vykonávanie činností na UTZ tlakových v rozsahu:
– obsluha tlakových zariadení položky T1, T3, T4, T5
18.04.2028
P – D/01 – 2023 – 16 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Kopčianska 14
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na posudzovanie technickej dokumentácie pre nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v rozsahu podľa § 4 a prílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov a metódami nedeštruktívneho skúšania podľa STN EN ISO 9712: MT – skúšanie magnetickou práškovou metódou, PT – skúšanie kapilárnymi metódami, RT – skúšanie prežarovaním, UT – skúšanie ultrazvukom, VT – vizuálna kontrola, LT – skúšanie tesností. 05.05.2028
P – D/02 – 2023 – 17 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Kopčianska 14
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností pre nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií a metódami nedeštruktívneho skúšania podľa STN EN ISO 9712: MT – skúšanie magnetickou práškovou metódou, PT – skúšanie kapilárnymi metódami, RT – skúšanie prežarovaním, UT – skúšanie ultrazvukom, VT – vizuálna kontrola, LT – skúšanie tesností v zmysle systému riadenia kvality spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 05.05.2028
P – D/03 – 2023 – 17 RICoS, a.s. Ferka Urbánka 2
010 04 Žilina
Slovenská republika
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení v zmysle systému riadenia kvality spoločnosti RICoS, a.s. 12.06.2028
P – Zv/01 – 2023 – 17 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. Bratislava Kopčianska 14
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie splnenia požiadaviek na zváranie dráhových vozidiel, zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, zváranie strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení v zmysle systému riadenia kvality spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. – Inšpekčný orgán. 05.05.2028
P – Zv/02 – 2023 – 17 RICoS, a.s. Ferka Urbánka 2
010 04 Žilina
Slovenská republika
Rozsah vydaného poverenia je upresnený:
a) Overovanie plnenia požiadaviek na zváranie koľajníc metódami v rozsahu technických noriem železníc, predpisov ŽSR a schválených technologických postupov.
b) Overovanie plnenia požiadaviek na zváranie dráhových vozidiel a ich podskupín podľa technických požiadaviek STN EN rady 15085 a zváranie dráhových vozidiel podľa technických požiadaviek STN EN ISO rady 3834.
c) Overovanie plnenia požiadaviek na zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení podľa technických požiadaviek noriem rady STN EN 1090 v nadväznosti na STN EN ISO rady 3834.
12.06.2028
P – Zv/03 – 2023 – 16 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. Bratislava Kopčianska 14
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na posudzovanie technickej dokumentácie na zváranie dráhových vozidiel a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v rozsahu podľa § 4 a prílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. 05.05.2028
P – T/04 – 2023 – 16 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. Bratislava  Kopčianska 14
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti UTZ tlakových podľa prílohy č. 1 časť 3 vyhlášky o UTZ nasledovne:
I. Posudzovanie technickej dokumentácie UTZ tlakových pred uvedením do prevádzky a v prevádzke v rozsahu T3, T4, T5, T6, T7 podľa prílohy č. 1 vyhlášky o UTZ.
II. Overovanie a schvaľovanie spôsobilosti UTZ tlakových pred uvedením do prevádzky a v prevádzke v rozsahu T3, T4, T5, T6, T7 podľa prílohy č. 1 vyhlášky o UTZ.
05.05.2028
P – T/05 – 2023 – 16 RICoS a.s. Žilina Ferka Urbánka 2
010 04 Žilina
Slovenská republika
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti UTZ tlakových podľa prílohy č. 1 časť 3 vyhlášky o UTZ nasledovne:
I. Posudzovanie technickej dokumentácie UTZ tlakových v rozsahu T1 až T12 podľa prílohy č. 1 vyhlášky o UTZ
12.06.2028
P – T/06 – 2023 – 17 RICoS a.s. Žilina Ferka Urbánka 2
010 04 Žilina
Slovenská republika
Rozsah vydaného poverenia je upresnený na overovanie plnenia požiadaviek na vykonávanie určených činnosti na UTZ tlakových v rozsahu T1 až T12 podľa prílohy č. 1 časť 3 vyhlášky o UTZ v zmysle systému riadenia kvality spoločnosti RICoS, a.s. 12.06.2028
2024
P – T/01 – 2024 – 18 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Tomášikova 28B
821 01 Bratislava – Mestská časť Ružinov
Rozsah vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti osôb na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach tlakových:
a) obsluha tlakových zariadení
podľa prílohy č. 1 časť 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 205/2010 Z. z.“) položky: T 3, T 4, T 5
28.02.2029

Aktualizované 03/2024


Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia