DOPRAVNÝ ÚRAD

Určené činnosti – zváranie

Zoznam oprávnení na výkon určených činností vydaných Dopravným úradom v súlade s § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, oblasť zvárania

Zoznam poverení
Ev. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA fy. ROZSAH OPRÁVNENIA PLATNOSŤ DO
Oprávnenia vydané v roku 2021
Zv – 10/2021 INGSTEEL, spol. s r.o. Tomášikova 17
820 09 Bratislava
Miesto vykonávania určených činností (výrobňa):
INGSTEEL, spol. s r.o., Trstín 47, 919 05 Trstín
Rozsah:
Zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v triedach zhotovenia EXC1, EXC2, EXC3 a EXC4 podľa ustanovení STN EN 1090-2:2020.
12.04.2024
Zv – 11/2021 JAVISKOVÁ TECHNIKA s.r.o. Robotnícka 5992/34
036 01 Martin
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2:2008.
Rozsah vydaného oprávnenia zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL2 podľa EN 15085-2:2008.
Oblasť použitia: zváranie súčastí železničných koľajových vozidiel – malá prevádzka.
10.05.2024
Zv – 12/2021 STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 Střekov
400 03 Ústí nad Labem
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajníc v rozsahu:
– odporové zváranie koľajníc odtavením mobilnou zváracou súpravou KSM 005
so zváracou hlavicou K 922-1, podľa technologického postupu č.: 17593/2017/O430,
– zváranie koľajníc technológiou PANDROL metódami PLA 25, podľa technologického postupu č.: 22088/2017/O430.
18.05.2024
Zv – 13/2021 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6
043 29 Košice
Rozsah:
Zváranie podľa ustanovení STN EN ISO 3834-3 pri údržbe a opravách električiek, vrátane navárania okolkov obručí kolies a brzdových bubnov.
20.05.2024
Zv – 14/2021 EUCOS SK s.r.o. Kováčska 38
044 25 Medzev
Miesto vykonávania určených činností (výrobňa):
EUCOS SK s.r.o., Kováčska 38, 044 25 Medzev
Rozsah:
Zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v triedach zhotovenia EXC1, EXC2, EXC3 a EXC4 podľa ustanovení STN EN 1090-2:2020.
14.06.2021
Zv – 15/2021 Pirell s.r.o. Husova 690
Parník
560 02 Česká Třebová
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie koľajníc v rozsahu:
– Aluminotermické zváranie koľajníc technológiou PANDROL metódami PLA, PLA 25.
– Odporové zváranie koľajníc odtavením mobilnou zváracou súpravou APT 1500 RL.
– Renovácie opotrebovaných srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc.
– Naváranie srdcoviek z bainitickej ocele Lo8CrNiMo elektrickým oblúkom.
– Naváranie srdcoviek z materiálu Mn 13 elektrickým oblúkom.
– Zváranie koľajníc rôznych tvarov používaných na ŽSR vrátanie žliabkových a blokových koľajníc elektrickým oblúkom, rúrkovým drôtom s vlastnou ochranou Innerschield.
22.06.2024
Zv – 16/2021 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Oprávnenie platí pre zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií.
Oprávnenie platí pre Železnice Slovenskej republiky, vnútornú organizačnú jednotku Mostný obvod, Pri plynárni 1, 041 50 Košice.
Rozsah vydaného oprávnenia zodpovedá triede zhotovenia EXC3 v zmysle STN EN 1090-2:2020.
08.07.2024
Zv – 17/2021 Skanska SK a.s. Krajná 29
821 04 Bratislava
Oprávnenie platí pre zváranie koľajníc v rozsahu:
– Aluminotermické zváranie koľajníc technológiou PANDROL metódou PLA.
– Aluminotermické zváranie koľajníc technológiou Elektro-Thermit Essen metódou SoWoS, SkV, SkV-L 75.
-Elektrokontaktné zváranie koľajníc odtavením mobilnou zváracou súpravou DAF WL KSM 005.
13.07.2024
Zv – 18/2021 SLOV-DEPO, s.r.o. Andreja Žarnova 1
917 01 Trnava
Zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2021 pre certifikačnú úroveň CL 1.
Pracoviská na vykonávanie zváračských prác:
– Železničná 1, 020 01 Púchov
– Železničná 432, 076 14 Michaľany
oblasť použitia: výroba, zmeny a opravy jednoduchých dielov ŽKV a ich častí
20.07.2024
Zv – 19/2021 TSS GRADE, a.s. Dunajská 48
811 08 Bratislava
Zváranie koľajníc

– aluminotermické zváranie koľajníc technológiou firmy Elektrothermit Essen, metódami SoWoS, SkV, SkV-L 75, SRZ, SoW-5 zváranie koľajníc technológiou PANDROL PLA, VG2 HH, HT
– zváranie ozubnicových koľajníc STRUB TN 70 technológiou firmy PANDROL metódou PLA 25 CJ R260
– zváranie a naváranie koľajníc technológiou ESAB – elektrickým oblúkom obalenými elektródami
– naváranie opotrebovaných jazykov výhybiek ručne elektrickým oblúkom technológiou ESAB
– zváranie široko pätných koľajníc ručne elektrickým oblúkom technológiou firmy ESAB
– naváranie a opravy zváraním odliatkov srdcoviek z materiálu Mn ručne elektrickým oblúkom bez predohrevu
– naváranie a opravy zváraním odliatkov srdcoviek z bainitickej ocele Lo8CrNiMo ručne elektrickým oblúkom
– naváranie žliabkových koľajníc elektrickým oblúkom pod tavivom podľa technologického postupu TPZ 9
– zváranie žliabkových a blokových koľajníc elektrickým oblúkom v koľajisku technológiou firmy ESAB,
– zváranie koľajníc elektrickým oblúkom rúrkovým drôtom INNERSCHIELD

17.08.2024
Zv – 20/2021 LOKO TRANS SLOVAKIA, s.r.o. Cintorínska 57
942 01 Šurany
Zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2021 pre certifikačnú úroveň CL 1. 19.08.2024
Zv – 21/2021 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24
820 09 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) a ich súčastí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021. 19.08.2024
Zv – 22/2021 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1
814 52 Bratislava
– zváranie koľajníc mestských dráh ručne elektrickým oblúkom v rozsahu schválených technologických postupov ev. č.:
– UTZ 001 zo dňa 05.05.2000
– UTZ 002 zo dňa 17.08.2000
– UTZ 003 zo dňa 13.11.2000
– UTZ 008 zo dňa 13.02.2001- naváranie oceľového materiálu železničného zvršku mestských dráh ručne elektrickým oblúkom v rozsahu schválených technologických postupov ev. č.:
– UTZ 006 zo dňa 20.11.2000
– UTZ 009 zo dňa 15.07.2001- zváranie koľajníc mestských dráh ručne trubičkovým drôtom elektrickým oblúkom podľa schváleného technologického postupu ev. č.: 01/2001/TMW
19.08.2024
Zv – 23/2021 Ing. Tomáš Dzurňák – D & D Južná trieda 78
040 01 Košice-Juh
Zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v triedach zhotovenia EXC1, EXC2, EXC3 a EXC4 podľa ustanovení STN EN 1090-2:2020. 24.08.2024
Zv – 24/2021 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Zváranie koľajníc odtavovacím stykovým zváraním stabilnými zváracími zariadeniami:
– digitálne stabilné zváracie zariadenie K 1000
– stabilné zváracie zariadenie K 190 PK
25.08.2024
Zv – 25/2021 H – SET spol. s r.o. Holekova 6
811 04 Bratislava
Toto oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 2 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021. 26.08.2024
Zv – 26/2021 ŽOS Vrútky a.s. Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky
Rozsah: zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2:2021 pre certifikačnú úroveň CL 1.
zváranie oceľových mostom podobných dráhových konštrukcií v triedach zhotovenia EXC1, EXC2, EXC3 a EXC4 podľa ustanovení STN EN 1090-2:2020.
13.09.2024
Zv – 27/2021 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Toto oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021. 27.10.2024
Zv – 28/2021 COMPEL RAIL, a.s. Nákladné nádražie
036 01 Martin
Toto oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021. 05.10.2024
Zv – 29/2021 ZASTROVA, a.s. SNP 86
061 01 Spišská Stará Ves
Toto oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085. 11.11.2024
Zv – 30/2021 FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1
972 71 Nováky
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí a je v súlade s ustanoveniami EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1.
Oblasť použitia: zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí.
03.12.2024
Zv – 31/2021 SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, Poľsko Toto oprávnenie platí pre zváranie trolejbusov (dráhových vozidiel) a ich súčastí a je v súlade s ustanoveniami podľa STN EN ISO 3834-2. 22.11.2024
Zv – 32/2021 TT – TRANS, s.r.o. 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 405 Oprávnenie platí pre zváranie súčastí železničných koľajových vozidiel pre malú prevádzku, v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085. Oblasť použitia: nové konštrukcie, zmeny a opravy súčastí ŽKV. Metódy zvárania: 111, 135 24.11.2024
Zv – 33/2021 RODMA, s.r.o. T. G. Masaryka 1656/48
960 01 Zvolen
Toto oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel  a ich častí v súlade s ustanoveniami podľa STN EN 15085-2 pre klasifikačnú úroveň CL 3. Oblasť použitia: výroba, prestavba a oprava jednoduchých pripojených dielov pre ŽKV. Metódy zvárania: 135, 311 21.12.2024
Zv – 34/2021 SOR Libchavy spol. s r. o. Dolní Libchavy 48
561 16 Libchavy
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie dráhových vozidiel (trolejbusov) a ich častí a je v súlade s ustanoveniami EN ISO 3834-2.
Oblasť použitia: zváranie dráhových vozidiel a ich častí – výroba, údržba a opravy trolejbusov. Metódy zvárania: 135, 141
15.12.2024
Zv – 35/2021 Železničné stavby, a.s. Košice Južná trieda 66
040 01 Košice
Oprávnenie platí pre zváranie koľajníc v rozsahu:
– Aluminotermické zváranie koľajníc technológiou Elektro-Thermit Essen metódou SoWoS, SkV, SkV-L 75, LSV, SRZ, SoW-5.
– Zváranie koľajníc stykovou odtavovacou metódou pojazdnou súpravou typu PRSM – 3.
– Zváranie a naváranie koľajníc technológiou ESAB – elektrickým oblúkom obalenými elektródami.
– Zváranie žliabkových a blokových koľajníc elektrickým oblúkom v koľajisku technológiou ESAB.
– Naváranie a opravy zváraním odliatkov srdcoviek z materiálu Mn ručne elektrickým oblúkom bez predohrevu.
– Naváranie a opravy zváraním odliatkov srdcoviek z bainitickej ocele Lo8CrNiMo ručne elektrickým oblúkom.
– Naváranie srdcoviek, jazykov a súčastí výhybiek elektrickým oblúkom podľa schválených technologických postupov.
– Naváranie slúžiace na odstránenie necitlivosti bočníkov podľa schváleného technologického postupu (výplňové naváranie).
– Naváranie prídržných koľajníc a prídržných dosiek vo výhybkách.
– Naváranie oceľového materiálu železničného zvršku – uzávery výhybkových konštrukcií.
– Zváranie koľajníc rôznych tvarov používaných na ŽSR vrátanie žliabkových a blokových koľajníc elektrickým oblúkom plnenou elektródou s vlastnou ochranou – Innerschield.
16.12.2024
Zv – 36/2021 Krnovské opravny a strojírny s.r.o. Stará Ježnická 1556/1
Pod Bezručovým vrchem
794 01 Krnov
Česká republika
Toto oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021 pre klasifikačnú úroveň CL 1 a na druhy činnosti: D, P, M, S. Metódy zvárania: 111, 131, 135, 141, 311 22.12.2024
Oprávnenia vydané v roku 2022
Zv – 01/2022 MONT IRP s.r.o. Oceliarska 2
010 01 Žilina
Oprávnenie platí pre zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií.
Rozsah vydaného oprávnenia zodpovedá triede zhotovenia EXC4 v zmysle STN EN 1090-2:2020.
05.01.2025
Zv – 02/2022 TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344
065 43 Orlov
Oprávnenie platí pre zváranie dráhových vozidiel v súlade s ustanoveniami STN EN ISO 3834-2 a pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1. 18.01.2025
Zv – 03/2022 ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO “PATEREK“ SPÓŁKA AKCYJNA ul. PRZEMYSŁOWA 1
PATEREK, 89-100
NAKŁO NAD NOTECIĄ, POLSKA
Oprávnenie platí pre zváranie dráhových vozidiel v súlade s ustanoveniami STN EN ISO 3834-2 a pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1. 19.01.2025
Zv – 04/2022 Hutní montáže, a.s. Ruská 1162/60
Vítkovice
703 00 Ostrava
Česká republika
Zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v triedach
zhotovenia do EXC4 podľa ustanovení STN EN 1090-2 a so zohľadnením požiadaviek STN
EN ISO 3834-2:2006.
07.03.2025
Zv-05/2022 ŠKODA PARS a.s. Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1.
Miesto vykonávania žiadaných činností: Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk, Česká republika.
Oblasť použitia: zváranie dráhových vozidiel a ich častí.
14.03.2025
Zv – 06/2022 Otavské strojírny a.s. Strakonická 365 341 01 Horažďovice
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
Otavské strojírny a.s., Strakonická 365, 341 01 Horažďovice.
Otavské strojírny a.s., U Kapličky 303, 342 01 Sušice.
01.04.2025
Zv – 07/2022 MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou Duklianskych hrdinov 1129/46
093 01 Vranov nad Topľou
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1129/46, 093 01 Vranov nad Topľou.
Oblasť použitia: zváranie dráhových vozidiel a ich častí.
21.04.2025
Zv – 08/2022 Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen Zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021 na druhy činnosti: D, P, M, S a zváranie električiek podľa ustanovení STN EN 3834-2:2006. 25.04.2025
Zv – 09/2022 ŠKODA ELECTRIC a.s. Průmyslová 610/2a, Doudlevce
301 00 Plzeň
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, Doudlevce, 301 00 Plzeň, Česká republika.
Oblasť použitia: zváranie dráhových vozidiel a ich častí.
28.04.2025
Zv – 10/2022 Vítkovické železniční opravny a.s. 1. máje 3302/102a
Moravská Ostrava
703 00 Ostrava
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
Vítkovické železniční opravny a.s., 1. máje 3302/102a, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, Česká republika.
Oblasť použitia: zváranie dráhových vozidiel a ich častí.
04.05.2025
Zv – 11/2022 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Oprávnenie platí pre:
– zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1,
– zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v súlade s triedou zhotovenia konštrukcií EXC2 podľa ustanovení STN EN 1090-2.
Miesta vykonávania žiadaných činností:
Stredisko prehliadok a opráv (SPO) Bratislava
Rušňové depo (RD) Bratislava
Opravovňa vozňov (OV) Bratislava východ
Pracovisko údržby a opráv ŽKV Nové Zámky
RD Brezno
OV a SPO Zvolen
RD Fiľakovo
OV a SPO Žilina
RD Vrútky
RD Prievidza
Depo Poprad
SPO Košice
RD Košice
OV Košice
RD a SPO Humenné
Oblasť použitia: zváranie dráhových vozidiel a ich častí.
Zmeny a opravy ŽKV a ich častí.
Oblasť použitia: zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií.
Montáž, opravy a rekonštrukcie.
18.05.2022
Zv – 12/2022 Rail Workshop, s.r.o. Šalviová 878/40
821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL3.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
Pracovisko Koľajná 7683, 831 06 Bratislava – Rača
Oblasť použitia: zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí.
25.05.2025
Zv – 13/2022 BZS MACHINERY s.r.o. Mlýnská 679/14
743 01 Bílovec
Česká republika
Toto oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021 pre klasifikačnú úroveň CL 1 a na druh činnosti: P (výroba). 26.05.2025
Zv – 14/2022 Loco TRADE s.r.o. Rybáreň 6837/4
934 01 Levice
Toto oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021 pre klasifikačnú úroveň CL 3 a na druh činnosti: M (údržba a opravy).
Miesto vykonávania určenej činnosti:
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká a. s., Matice Slovenskej 10, 971 01 Prievidza.
26.05.2025
Zv – 15/2022 ŽOS Trnava, a.s. Koniarekova 19
917 21 Trnava
Zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich častí s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021 na druhy činnosti: P (výroba), M (údržba a opravy).

zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v triedach zhotovenia EXC2 podľa ustanovení STN EN 1090-2:2020.

10.06.2025
Zv – 16/2022 FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s. U Přivaděče 1315/3
Černice
326 00 Plzeň
Česká republika
Zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2 pre novú výrobu, zmeny, opravy a údržbu železničných koľajových vozidiel. 10.06.2025
Zv – 17/2022 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Oprávnenie platí pre :
Železnice Slovenskej republiky,
Oblastné riaditeľstvo Trnava,
Stredisko miestnej správy a údržby (SMSÚ) železničných tratí a stavieb (ŽTS)
Mechanizačno-dopravné stredisko (MDS), Wolkerova 2/A, 940 66 Nové Zámky.
Rozsah:
Zváranie koľajníc odtavovacím stykovým zváraním pojazdnou zváračskou súpravou PRSM 4 podľa technologického postupu č.: 24310-3/2019/O430 s účinnosťou od 15. 05. 2019.
materiál:
– koľajnice tvaru: 60 E1, 60 E2, 49 E1, R 65
– akosť podľa UIC 860 – trieda ocele R220, R260 a R260 Mn
08.07.2025
Zv – 18/2022 Ferro industrial s.r.o. Radvaň nad Laborcom 74
067 01 Radvaň nad Laborcom
Oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí pre malú prevádzku a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 3 podľa ustanovení STN EN 15085-2.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
opravovňa nákladných vozňov Košice Košice
19.07.2025
Zv – 19/2022 HSS ENGINEERING, s.r.o. Jasná 2
917 01 Trnava
Oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí a je v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2 na druhy činnosti: P (výroba), M (údržba a opravy) a podľa STN EN ISO 3834-2. 09.09.2025
Zv – 20/2022 STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajníc v rozsahu:
– zváranie ozubnicových koľajníc technológiou PANDROL metódou PLA 25 CJ R 260, podľa STN EN 14730-2.
materiál:
– koľajnica ozubnicová: STRUB TN 70.
– akosti podľa UIC 860 – trieda ocele R 260.
– spôsob zvárania – 71 – aluminotermické zváranie.
20.10.2025
Zv – 21/2022 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1
814 52 Bratislava
Oprávnenie platí pre zváranie dráhových vozidiel – električiek a trolejbusov a ich častí a je v súlade s ustanoveniami STN EN 3834-2.
Miesto vykonávania žiadaných činností:
Hroboňova 1, 811 04 Bratislava,
Vajnorská 124, 831 04 Bratislava.
Oblasť použitia: zváranie dráhových vozidiel a ich častí – údržba a opravy električiek a trolejbusov.
10.11.2025
Zv – 22/2022 ŽELOS, spol. s r.o. Staničná 7
917 00 Trnava
Rozsah: zváranie železničných koľajových vozidiel a ich súčastí v súlade s certifikačnou úrovňou CL 1 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2022 na druhy činnosti:
M (údržba, opravy, rekonštrukcie).
Metóda zvárania podľa STN EN ISO 4063: 111, 135, 311
06.12.2025
Zv – 23/2022 MAEG COSTRUZIONI S.P.A. VIA TONIOLO 40
VAZZOLA, CAP 31028
Taliansko
Oprávnenie platí pre zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v súlade s triedou zhotovenia konštrukcií EXC4 podľa ustanovení STN EN 1090-2.
Metóda zvárania podľa STN EN ISO 4063: 111, 121, 135, 136, 783
23.12.2025
Oprávnenia vydané v roku 2023
Zv – 1/2023 T Machinery a.s. Baťovka 1285
696 02 Ratíškovice
Česká republika
Oprávnenie platí pre:
– zváranie dráhových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1,
– zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v súlade s triedou zhotovenia konštrukcií EXC4 podľa ustanovení STN EN 1090-2.
Oblasť použitia: zváranie dráhových vozidiel a ich častí.
17.01.2026
Zv – 2/2023 EKOSYSTÉMY, s.r.o. Ul. Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Oprávnenie platí pre zváranie dráhových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1.
Oblasť použitia: zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí.
08.03.2026
Zv – 3/2023 DAKO-CZ, a.s. Josefa Daňka 1956
538 43 Třemošnice
Česká republika
Toto oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021 pre klasifikačnú úroveň CL 1, druhy činnosti: D (konštrukcia), P (výroba), S (nákup a predaj). 08.03.2026
Zv – 4/2023 FRESO comp., s.r.o. Matiční 8, Butovice
742 13 Studénka
Česká republika
Toto oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021 pre klasifikačnú úroveň CL 1, druh činnosti: P (výroba). 09.03.2026
Zv – 5/2023 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Emila Škody 2922/1
Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
Česká republika
Oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021 pre klasifikačnú úroveň CL 1. 29.03.2026
Zv – 6/2023 GETRA a.s. Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Oprávnenie platí na zváranie a naváranie koľajníc na tratiach Železníc slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR) a na vlečke U. S. Steel s.r.o., Košice.
Rozsah zvárania koľajníc: – aluminotermické zváranie koľajníc technológiou firmy Elektrothermit Essen, metódami SoWoS, SkV, SkV-L 75, schválenou ŽSR pod č. 22436/2017/O430-2,
– renovácia opotrebovaných srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc ručne elektrickým oblúkom technológiou ESAB, schválenou ŽSR pod č. 1155/96-O430,
– zváranie a naváranie na železnici technológiou ESAB, schválenou ŽSR pod č. 1155/96 a pod č. 1482/97/O430,
14.04.2026
Zv – 7/2023 TAVROS a.s. P. O. Hviezdoslava 721
010 01 Žilina
Rozsah zvárania koľajníc:
– aluminotermické zváranie koľajníc technológiou firmy PANDROL, metódou PLA,
– zváranie a naváranie koľajníc elektrickým oblúkom na železnici technológiou ESAB, schválenou Železnicami slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR) pod č. 1155/96-O430 a pod č. 1482/97/O430,
– renovácia opotrebovaných srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc ručne elektrickým oblúkom technológiou ESAB, schválenou ŽSR pod č. 1155/96-O430,
– naváranie srdcoviek elektrickým oblúkom mimo koľajiska podľa smernice ŽSR č. 695/98-O430,
– naváranie jazykov elektrickým oblúkom podľa technologického postupu ŽSR TP-NA-06/97,
14.04.2026
Zv – 8/2023 TEMPRA, s.r.o. Cesta ku Smrečine 5
974 01 Banská Bystrica
Rozsah zvárania koľajníc:
– aluminotermické zváranie koľajníc technológiou firmy PANDROL PLA metódou, PLA VG2 HH, podľa technologického postupu č. 22088/2017/O430 zo dňa 15. 06. 2017,
– aluminotermické zváranie koľajníc technológiou PANDROL metódou Head Wasch Repair podľa dočasného schváleného technologického postupu č. 30035-2-4/2020/O430 zo dňa 06. 06. 2022,
– zváranie a naváranie koľajníc elektrickým oblúkom technológiou firmy ESAB podľa smerníc ŽSR č. 1155/96- 0430 zo dňa 01.03.1996 a č. 1482/97-0430 zo dňa 09.06.1997, – renovácia opotrebovaných srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc podľa smerníc ŽSR č. 1155/96-O430 zo dňa 01.03.1996,
– naváranie srdcoviek elektrickým oblúkom mimo koľajiska podľa smerníc ŽSR č. 695/98-O430 zo dňa 06. 07. 1998,
– naváranie jazykov elektrickým oblúkom podľa technologického postupu ŽSR TP -NA-06/97, – naváranie srdcoviek z bainitickej ocele Lo8CrNiMo elektrickým oblúkom podľa TP č.132- SK zo dňa 01. 01. 2011,
– naváranie srdcoviek z materiálu Mn 13 elektrickým oblúkom podľa TP č.94-SK zo dňa 01.01.2011,
24.05.2026
Zv – 9/2023 Považská cementáreň, a.s. J. Kráľa
018 63 Ladce
Rozsah:
Zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí v súlade s certifikačnou úrovňou CL 3 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2022 na druhy činnosti: M (opravy jednoduchých častí ŽKV pri ich údržbe).
05.06.2026
Zv – 10/2023 RVS, spol. s r.o. Moravská 1668/13A
020 01 Púchov
Rozsah:
Zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí v súlade s certifikačnou úrovňou CL 3 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2022 na druhy činnosti: M (opravy a údržba jednoduchých častí ŽKV).
06.06.2026
Zv – 11/2023 NZ Rail s.r.o. Michalská bašta 2046/20
940 02 Nové Zámky
Rozsah:
Zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí v súlade s certifikačnou úrovňou CL 2 podľa ustanovení STN EN 15085-2:2022 na druh činnosti: M (údržba).
19.06.2026
Zv – 12/2023 HROCHOSTROJ a.s. K Vápence 2677
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice
Česká republika
Rozsah zvárania koľajníc:
– aluminotermické zváranie koľajníc technológiou firmy PANDROL PLA metódou, PLA VG2 HH, podľa technologického postupu č. 22088/2017/O430 zo dňa 15. 06. 2017,
– aluminotermické zváranie koľajníc technológiou Elektro-Thermit Essen metódami SoWoS, SkV, SkV-L 75,
– zváranie koľajníc mobilnou zvarovňou PRSM EVN 99 54 9427 001-7 – K 355PT,
– zváranie a naváranie koľajníc elektrickým oblúkom technológiou firmy ESAB podľa smerníc ŽSR č. 1155/96- 0430 zo dňa 01.03.1996 a č. 1482/97-0430 zo dňa 09.06.1997,
– renovácia opotrebovaných srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc podľa smerníc ŽSR č. 1155/96-O430 zo dňa 01.03.1996,
– naváranie srdcoviek elektrickým oblúkom mimo koľajiska podľa smerníc ŽSR č. 695/98-O430 zo dňa 06. 07. 1998,
– naváranie jazykov elektrickým oblúkom podľa technologického postupu ŽSR TP -NA-06/97,
23.06.2026
Zv – 13/2023 TATRAVAGONKA BRATSTVO DOO SUBOTICA Bikovački put 2
24000 Subotica
Srbsko
Miesta vykonávania žiadaných činností:
TATRAVAGONKA BRATSTVO DOO SUBOTICA
Bikovački put 2,
24000 Subotica, Srbsko
Oprávnenie platí pre zváranie dráhových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1
Oblasť použitia: zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí.
12.07.2026
Zv – 14/2023 TRANSSERVIS, a.s. Košice Rozvojová 2
040 11 Košice – mestská časť Juh
Rozsah zvárania koľajníc:

 • aluminotermické zváranie koľajníc technológiou firmy PANDROL (PLA 25, PLA 68, PLA 25 CJ a SRG),
 • zváranie a naváranie materiálu železničného zvršku elektrickým oblúkom podľa nasledovných smerníc a postupov schválených na Železniciach Slovenskej republiky ( ďalej len „ŽSR“):
  – zváranie a naváranie koľajníc elektrickým oblúkom technológiou firmy ESAB podľa smerníc ŽSR č. 1155/96- 0430 zo dňa 01.03.1996 a č. 1482/97-O430 zo dňa 09.06.1997,
  – renovácia opotrebovaných srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc podľa smernice ŽSR č. 1155/96-O430 zo dňa 01.03.1996,
  – naváranie srdcoviek elektrickým oblúkom mimo koľajiska podľa smernice ŽSR č. 695/98-O430 zo dňa 06.07.1998,
  – naváranie opotrebených jazykov výhybiek ručne elektrickým oblúkom technológiou firmy ESAB podľa technologického postupu ŽSR č. 429/97-O430 zo dňa 17.06.1997 a TP -NA-06/97
07.07.2026
Zv – 15/2023 SKD TRADE, a.s. Kolbenova 917/5d
190 00 Praha 9 – Vysočany
Česká republika
Miesta vykonávania žiadaných činností:
SKD TRADE, a.s., Kolbenova 917/5d, 190 00 Praha, ČR
SKD TRADE, a.s., V Borovičkách 360, 285 61 Žleby, ČR
Oprávnenie platí pre zváranie dráhových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami EN ISO 3834-2 a EN 15085-2 v rozsahu certifikačnej úrovne CL1.
Oblasť použitia: zváranie dráhových vozidiel a zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí.
13.07.2026
Zv – 16/2023 MSV Metal Studénka, a.s. R. Tomáška 859
742 13 Studénka
Česká republika
Oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí podľa ustanovení STN EN 15085-2:2021 pre klasifikačnú úroveň CL 1, druh činnosti: P (výroba), D (konštrukcia). Metóda zvárania podľa STN EN ISO 4063: 111, 121, 135 14.07.2026
Zv – 17/2023 CZ LOKO, a.s. Semanínská 580
560 02 Česká Třebová
Česká republika
Oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí podľa ustanovení STN EN ISO 3834-2:2006 a STN EN 15085-2:2021 pre klasifikačnú úroveň CL 1, druh činnosti: D (konštrukcia), P (výroba), M (údržba), S (nákup a dodávka). Metóda zvárania podľa STN EN ISO 4063: 111, 121, 131, 135, 311, 141, 912 18.07.2026
Zv – 18/2023 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Kvačalova 2
011 40 Žilina
Oprávnenie platí pre zváranie trolejbusov (dráhových vozidiel) malého rozsahu (držiaky, častí dverí a sedačiek a pod.) pri ich údržbe a opravách, v dielenských podmienkach areálu Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. Metóda zvárania podľa STN EN ISO 4063: 135 19.07.2026
Zv – 19/2023 DIOSS NÝŘANY a.s. Přehýšov 251
330 23 Přehýšov
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie dráhových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami EN ISO 3834-2 a EN 15085-2 v rozsahu certifikačnej úrovne CL1. Metóda zvárania podľa EN ISO 4063: 131, 135, 141, 141/135, 21, 786, 212 31.07.2026
Zv – 20/2023 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68
Trnitá, 602 00 Brno
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií v súlade s triedou zhotovenia konštrukcií EXC4 podľa ustanovení STN EN 1090-2. Metóda zvárania podľa EN ISO 4063: 111, 121, 135, 783 04.08.2026
Zv – 21/2023 GJW Praha spol. s r.o. Mezitraťová 137
198 21 Praha 9 – Hloubětín
Česká republika
Rozsah zvárania koľajníc:

 • aluminotermické zváranie koľajníc technológiou spoločnosti Elektro-Thermit ESSEN metódami SoWoS, SkV a SkV-L75 podľa STN 14730-2 a TNŽ 05 0715 a technologického postupu schváleného Železnicami Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) pod číslom 22436/2017/O430 dňa 22. 05. 2017,
 • aluminotermické zváranie koľajníc technológiou spoločnosti Pandrol (PLA metódou, PLA VG2 HH) podľa technologického postupu schváleného ŽSR pod číslom 22088/2017/O430 dňa 15. 06. 2017,
 • naváranie opotrebovaných koľajníc, srdcoviek, krídlových a kolenových koľajníc poloautomatom plnenou elektródou s vlastnou ochranou podľa technologického postupu schváleného ŽSR pod číslom 1155/96-O430 dňa 01. 03. 1996,
 • odporové zváranie koľajníc odtavením mobilnou zváracou súpravou KSM 005, so zváracou hlavicou K922-001, na dvojcestnom vozidle DAF CF 440 chválené na ŽSR pod č. j.: 21313-2/2017-O430 dňa 28.04.2017.
14.08.2026
Zv – 22/2023 Strojírny Sviadnov s.r.o. K čističce 638
739 25 Sviadnov
Česká republika
Oprávnenie platí pre zváranie dráhových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami EN 15085-2 v rozsahu certifikačnej úrovne CL1. Oblasť použitia: zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí. Metóda zvárania podľa EN ISO 4063: 131, 135, 141 23.08.2026
Zv – 23/2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Oprávnenie platí na zváranie koľajníc na vlečke pre firmu:
U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
Divízny závod Doprava
prevádzka – Údržba dopravy
Rozsah: aluminotermické zváranie koľajníc technológiou firmy PANDROL metódami PLA 25 a PLA 68, podľa technologického postupu schváleného Železnicami Slovenskej republiky pod číslom 22088/2017/O430 zo dňa 15. 06. 2017
05.09.2026
Zv – 24/2023 TATRAVAGÓNKA a.s. Štefánikova 887/53
058 01 Poprad
Oprávnenie platí pre zváranie dráhových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL1. Oblasť použitia: zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí. Rozsah oprávnenia pre TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad – Metóda zvárania podľa EN ISO 4063: 111, 121, 131, 135, 135/136, 136, 141, 142, 21, 24. Rozsah oprávnenia pre TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad, Prevádzka Trebišov – Metóda zvárania podľa EN ISO 4063: 111, 135, 141, 141/135 22.09.2026
Zv – 25/2023 ROKO TREIN s.r.o. Tovární 773
742 13 Studénka
Česká republika
Oprávnenie platí na zváranie koľajových vozidiel a ich súčastí podľa ustanovení STN EN ISO 3834-2:2022 a STN EN 15085-2:2020 s klasifikačnou úrovňou CL 1 pre druh činnosti: P (výroba), S (nákup a dodávky). Metóda zvárania podľa STN EN ISO 4063: 131, 135, 141 05.10.2026
Zv – 26/2023 Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o., Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
Rozsah zvárania koľajníc:

 • Aluminotermické zváranie koľajníc technológiou firmy Pandrol, metódami PLA (PLA25, PLA25CJ, PLA68 a PLA25JS), podľa technologického postupu PANDROL schváleného ŽSR pod číslom 22088/2017/O430 dňa 15. 06. 2017
 • Aluminotermické zváranie ozubnicovej koľajnice STRUB TN70 metódou PLA25 CJ R260, podľa technologického postupu PANDROL schváleného ŽSR pod číslom 24005-3/2021/O430 dňa 10. 05. 2021.

Metóda zvárania podľa STN EN ISO 4063: 71

26.10.2026
Zv – 27/2023 OKV, spol. s r.o. Kratinova 52
036 01 Martin
Oprávnenie platí pre zváranie dráhových vozidiel a ich častí v súlade s ustanoveniami STN EN 15085-2 a zodpovedá rozsahu certifikačnej úrovne CL3. Metóda zvárania podľa EN ISO 4063: 111, 135 18.12.2026
Oprávnenia vydané v roku 2024
Zv – 01/2024 ŠKODA VAGONKA a.s. 1. máje 3176/102, Moravská Ostrava
703 00 Ostrava
Česká republika
Toto oprávnenie platí na zváranie koľajových vozidiel a ich súčastí podľa ustanovení STN EN ISO 3834-2:2022 a STN EN 15085-2:2020 s klasifikačnou úrovňou CL 1 pre druhy činnosti: konštrukcia, výroba, opravy, modernizácia, údržba, nákup a dodávky.
Adresa prevádzky vykonávania určených činností:
− ŠKODA VAGONKA a.s., 1. máje 3176/102, 703 00 Ostrava, Česká republika
− ŠKODA VAGONKA a.s., K Zyfu 929, 720 00 Ostrava, Česká republika
02.02.2027
Zv – 02/2024 U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Toto oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel a ich súčastí (ďalej len „ŽKV“) podľa ustanovení STN EN 15085-2:2020 s klasifikačnou úrovňou CL 2.
Adresa prevádzky vykonávania určených činností:
– U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
– Divízny závod Doprava
– prevádzka – Údržba dopravy
08.02.2027
Zv – 03/2024 UNV, s. r. o. Dulov 315
018 52 Dulov
Toto oprávnenie platí na zváranie železničných koľajových vozidiel (ďalej len „ŽKV“) a ich súčastí podľa ustanovení STN EN ISO 3834-4 a STN EN 15085-2 s klasifikačnou úrovňou CL 3 pre druhy činnosti: údržba a opravy.
Adresa prevádzky vykonávania zvárania ŽKV:
– Považská cementáreň, a.s., Janka Kráľa, 018 68 Ladce – Opravovňa Raj vozňov.
21. 02. 2027
Zv – 04/2024 RENOWELD a.s. Hudcova 390/74
Medlánky, 612 00 Brno
Česká republika
Toto oprávnenie platí na zváranie koľajníc a súčastí železničného zvršku mestských dráh v rozsahu:
a) zváranie koľajníc mestských dráh ručne elektrickým oblúkom,
b) naváranie oceľového materiálu železničného zvršku mestských dráh ručne elektrickým oblúkom,
c) naváranie oceľového materiálu železničného zvršku mestských dráh automatom pod tavivom,
d) zváranie koľajníc plnenou elektródou technológiou Innerschield (trubičkovým drôtom).
25.03.2027
Zv – 05/2024 VIPS – ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Hollého 20
010 01 Žilina
Toto oprávnenie platí pre zváranie a naváranie koľajníc na rošte v priestoroch VIPS – ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, s.r.o., Hollého 20, 010 01 Žilina podľa technických noriem STN EN 14730-2, STN EN ISO 3834-2, TNŽ 05 0715, technických predpisov TS 3-1, TS 3-2, S 3-3, TS 3-4, TS 3-5. 27.03.2027
 
Aktualizované 03/2024

Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia