DOPRAVNÝ ÚRAD

Legislatíva

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky z oblasti dráh a dopravy na dráhach

Názov právneho predpisuOdkaz
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovodkaz
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisovodkaz
Zákon č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisovodkaz
Zákon č. 259/2001 Z. z. o Železničnej spoločnosti a.s. a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z. v znení neskorších predpisovodkaz
Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisovodkaz
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach odkaz
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a doprave na dráhe v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií Slovenskej republiky, v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 6/2012 Z. z. a  v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 81/2014 Z. z.odkaz
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 502/2013 Z. z.odkaz
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 12/2012 Z. z. odkaz
Výnos č. 1/2010 o náležitostiach návrhu na určenie cestovného a o postupe pri regulácií cestovného v železničnej doprave (Oznámenie č. 344/2010 Z. z.) v znení výnosu č. 4/2010 (Oznámenie č. 473/2010)odkaz
Výnos č. 2/2010 o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre (Oznámenie č. 345/2010 Z. z.)odkaz
Výnos č. 3/2010 o určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre (Oznámenie č. 462/2010 Z. z.) v znení výnosu č. 7/2012 (Oznámenie č. 156/2012 Z. z.)odkaz
Výnos č. 5/2010 o regulácií cestovného v železničnej doprave (Oznámenie č. 484/2010 Z. z.) v znení výnosu č. 6/2011 (Oznámenie č. 323/2011 Z. z.)odkaz

 

Zoznam európskych právnych predpisov z oblasti dráh a dopravy na dráhach

Pre vyhľadanie požadovaného európskeho právneho predpisu použite elektronickú verziu Úradného vestníka EÚ.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia