DOPRAVNÝ ÚRAD

Povolenia a licencie na železničných dráhach

Oblasť vydávania povolení a licencií na železničných dráhach zabezpečuje v Dopravnom úrade odbor povolení a licencií na železničných dráhach. Medzi jeho základné úlohy patrí predovšetkým:

v oblasti vydávania povolení na železničných dráhach

zabezpečovať metodickú, rozhodovaciu a kontrolnú činnosť v oblasti vydávania povolení na prevádzkovanie železničnej dráhy a licencií na poskytovanie dopravných služieb na železničnej dráhe

zabezpečovať činnosti súvisiace s posudzovaním podkladov a prípravou rozhodnutí o vydaní, zmene alebo zrušení povolenia na prevádzkovanie železničnej dráhy

pripravovať a vypracovávať návrhy pre vydanie povolenia na prevádzkovanie železničnej dráhy, jeho zmeny alebo zrušenia

v oblasti vydávania licencii na železničných dráhach

zabezpečovať činnosti súvisiace s posudzovaním podkladov a prípravou rozhodnutí o udelení, zmene alebo odňatí licencií na poskytovanie železničných dopravných služieb na hlavných a vedľajších železničných tratiach

pripravovať a vypracovávať rozhodnutia o udelení licencie na poskytovanie železničných dopravných služieb na hlavných a vedľajších železničných tratiach

pripravovať a vypracovávať rozhodnutia o zmenách, dočasnom pozastavení platnosti licencie alebo o jej odňatí

pri žiadostiach o udelenie licencie na poskytovanie železničných dopravných služieb na hlavných a vedľajších železničných tratiach posudzovať primeranosť poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním dopravy

dohliadať na dodržiavanie povinností železničného podniku voči licenčnému orgánu

Spätná väzba pre návštevníkov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia