DOPRAVNÝ ÚRAD

Licencie na poskytovanie železničných dopravných služieb

Ak zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, na začatie poskytovania železničných dopravných služieb je potrebná licencia udelená podľa citovaného zákona. Licenciou sa rozumie rozhodnutie licenčného orgánu, ktorým sa uznáva spôsobilosť žiadateľa poskytovať dopravné služby ako dráhový podnik.

Podniky vykonávajúce v sektore železničnej dopravy regionálnu nákladnú železničnú dopravu alebo vykonávajúce nákladnú železničnú dopravu na železničnej infraštruktúre, ktorá je v súkromnom vlastníctve a slúži pre potreby vlastníka infraštruktúry na jeho vlastnú nákladnú dopravu, nemusia mať na vykonávanie tejto činnosti licenciu, ak nevykonávajú prepravu nebezpečného tovaru alebo živých zvierat. Podniky podľa predchádzajúcej vety musia mať bezpečnostné osvedčenie vydané podľa § 86 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a primerane musia spĺňať povinnosti vzťahujúce sa na železničný podnik.

Zoznam platných licencií
Postup pri udeľovaní licencie

Spätná väzba pre návštevníkov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia