DOPRAVNÝ ÚRAD

Regulácia na železničných dráhach

~ Oblasť regulácie na železničných dráhach zabezpečuje v Dopravnom úrade odbor regulácie a dohľadu. Medzi jeho základné úlohy patrí predovšetkým:

• V oblasti regulácie a monitoringu železničného trhu

~ monitorovať hospodársku súťaž na železničných trhoch

~ posudzovať finančnú spôsobilosť žiadateľov o udelenie licencie na prevádzkovanie dopravných služieb a overovať trvanie finančnej spôsobilosti dopravcov

• V oblasti dohľadu nad manažérom infraštruktúry a prevádzkovateľom servisných zariadení

~ rozhodovať v prípade nespravodlivej a diskriminačnej činnosti manažéra infraštruktúry  v oblasti podmienok používania železničnej siete, prideľovacieho procesu pri poskytovaní kapacity infraštruktúry, prístupu k železničnej infraštruktúre, uplatňovania úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre, v oblasti organizovania železničnej dopravy, plánovania obnovy a údržby železničnej infraštruktúry, nezávislosti manažéra infraštruktúry  a kontrolovať nediskriminačný  charakter podmienok používania železničnej siete

~ rozhodovať v prípade nespravodlivej a diskriminačnej činnosti manažéra infraštruktúry v oblasti nakladania so zvereným štátnym majetkom, uzatvárania zmlúv o prístupe k železničnej infraštruktúre, zmlúv na vykonávanie základných povinností manažéra infraštruktúry, zmlúv o prenechaní správy infraštruktúry inému subjektu, zmlúv na vykonávanie povinností týkajúcich sa rozvoja, údržby a obnovy železničnej infraštruktúry a uzatvárania dohôd o spolupráci na účely vytvorenia výhod pre zákazníkov

~ rozhodovať v prípade nespravodlivej a diskriminačnej činnosti prevádzkovateľa servisného zariadenia v oblasti prideľovacieho procesu pri poskytovaní kapacity, prístupu k servisným zariadeniam a k železničným službám s tým spojeným a uplatňovania úhrad za prístup k servisným zariadeniam a železničným službám s tým spojeným

~ udeľovať výnimky z uplatňovania vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2017/2177 z 22. novembra 2017 o prístupe k servisným zariadeniam a službám týkajúcim sa železničnej dopravy

• V oblasti regulácie osobnej dopravy

~ rozhodovať na základe testu hospodárskej rovnováhy o obmedzení práva prístupu železničného podniku k železničnej infraštruktúre v osobnej železničnej doprave

• V oblasti práv a povinností cestujúcich

~ dohliadať na dodržiavanie práv a povinností cestujúcich v železničnej doprave podľa osobitných predpisov

~ viesť konzultácie s používateľmi osobnej železničnej dopravy a používateľmi služieb nákladnej železničnej dopravy

~ riešiť sťažnosti a podnety v oblasti práv cestujúcich 

• V oblasti koridorov medzinárodnej nákladnej dopravy

~ spolupracovať s regulačnými orgánmi členských štátov v otázkach týkajúcich sa prideľovania kapacity dopravnej cesty, nediskriminačného prístupu k železničnej infraštruktúre a jej spoplatňovania vrátane monitoringu medzinárodných koridorov

• V  oblasti medzinárodnej spolupráce

~ pre potreby Európskej komisie a iných medzinárodných organizácií zabezpečovať spracovanie podkladových materiálov, dotazníkov týkajúcich sa činnosti regulačného orgánu, vypracovávať stanoviská k návrhom na úpravu európskej legislatívy

~ aktívne sa zúčastňovať činností medzinárodných zoskupení IRG Rail, NEB, ENRRB a OECD (siete európskych železničných regulačných orgánov)

 

 

 

 

 

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia