DOPRAVNÝ ÚRAD

Regulácia na železničných dráhach

Oblasť regulácie na železničných dráhach zabezpečuje v Dopravnom úrade odbor regulácie a dohľadu. Medzi jeho základné úlohy patrí predovšetkým:

v oblasti regulácie úhrad a prístupu k železničnej infraštruktúre

pripravovať všeobecne záväzné právne predpisy ustanovujúce regulačný rámec pre úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a k servisným zariadeniam, ktorých jediným prevádzkovateľom je manažér infraštruktúry; pripravovať a vypracovávať všeobecne záväzný predpis určujúci úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre

rozhodovať v prípade nespravodlivej a diskriminačnej činnosti manažéra infraštruktúry a prevádzkovateľa servisného zariadenia v oblasti podmienok používania železničnej siete, prideľovacieho procesu pri poskytovaní kapacity infraštruktúry, prístupu k železničnej infraštruktúre a k servisným zariadeniam a železničným službám s tým spojeným a uplatňovania úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre

v oblasti dohľadu nad infraštruktúrou a trhom

monitorovať hospodársku súťaž na železničných trhoch

v prípade medzinárodnej osobnej dopravy analyzovať vplyv prístupu železničného podniku na hospodársku rovnováhu služieb vo verejnom záujme

posudzovať finančnú spôsobilosť manažéra infraštruktúry a žiadateľov o udelenie licencie na prevádzkovanie dopravných služieb na hlavných a vedľajších železničných tratiach a overovať trvanie finančnej spôsobilosti

v oblasti regulácie cestovného v osobnej doprave

vypracovávať návrh všeobecne záväzného právneho predpisu - podrobnosti o náležitostiach návrhu na určenie cestovného, o postupe pri regulácii cestovného

navrhovať všeobecne záväzný predpis o regulácii cestovného

v oblasti práv a povinností cestujúcich

dohliadať na dodržiavanie práv a povinností cestujúcich v železničnej doprave podľa osobitných predpisov

v oblasti koridorov medzinárodnej nákladnej dopravy

spolupracovať s regulačnými orgánmi členských štátov v otázkach týkajúcich sa prideľovania kapacity
dopravnej cesty, nediskriminačného prístupu k železničnej infraštruktúre a jej spoplatňovania vrátane monitoringu medzinárodných koridorov

v oblasti medzinárodnej spolupráce

pre potreby Európskej komisie zabezpečovať spracovanie podkladových materiálov, dotazníkov týkajúcich sa činnosti regulačného orgánu, vypracovávať stanoviská k návrhom na úpravu európskej legislatívy

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia