DOPRAVNÝ ÚRAD

Regulácia na železničných dráhach

Oblasť regulácie na železničných dráhach zabezpečuje v Dopravnom úrade odbor regulácie a dohľadu. Medzi jeho základné úlohy patrí predovšetkým:

 

V oblasti regulácie úhrad a prístupu k železničnej infraštruktúre

~     pripravovať všeobecne záväzné právne predpisy ustanovujúce regulačný rámec pre úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a k servisným zariadeniam, ktorých jediným prevádzkovateľom je manažér infraštruktúry, pripravovať a vypracovávať všeobecne záväzný predpis určujúci úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a úhrady za prístup k servisným zariadeniam, ktorých jediným prevádzkovateľom je manažér infraštruktúry;

~     rozhodovať v prípade nespravodlivej a diskriminačnej činnosti manažéra infraštruktúry  v oblasti podmienok používania železničnej siete, prideľovacieho procesu pri poskytovaní kapacity infraštruktúry, prístupu k železničnej infraštruktúre, uplatňovania úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre, v oblasti organizovania železničnej dopravy, plánovania obnovy a údržby železničnej infraštruktúry, nezávislosti manažéra infraštruktúry  a kontrolovať nediskriminačný  charakter podmienok používania železničnej siete;

~     rozhodovať v prípade nespravodlivej a diskriminačnej činnosti manažéra infraštruktúry v oblasti nakladania so zvereným štátnym majetkom, uzatvárania zmlúv o prístupe k železničnej infraštruktúre, zmlúv na vykonávanie základných povinností manažéra infraštruktúry, zmlúv o prenechaní správy infraštruktúry inému subjektu, zmlúv na vykonávanie povinností týkajúcich sa rozvoja, údržby a obnovy železničnej infraštruktúry a uzatvárania dohôd o spolupráci na účely vytvorenia výhod pre zákazníkov;

~     rozhodovať v prípade nespravodlivej a diskriminačnej činnosti prevádzkovateľa servisného zariadenia v oblasti prideľovacieho procesu pri poskytovaní kapacity, prístupu k servisným zariadeniam a k železničným službám s tým spojeným a uplatňovania úhrad za prístup k servisným zariadeniam a železničným službám s tým spojeným.

 

V oblasti dohľadu nad infraštruktúrou a trhom

~     monitorovať hospodársku súťaž na železničných trhoch;

~     v prípade osobnej železničnej dopravy analyzovať vplyv navrhovaných nových komerčných služieb na hospodársku rovnováhu služieb vo verejnom záujme a rozhodovať o obmedzení práva prístupu železničného podniku k železničnej infraštruktúre v osobnej železničnej doprave;

~     posudzovať finančnú spôsobilosť žiadateľov o udelenie licencie na prevádzkovanie dopravných služieb a overovať trvanie finančnej spôsobilosti dopravcov.

 

V oblasti regulácie cestovného v osobnej doprave

~     pripravovať a vypracovávať všeobecne záväzný predpis o regulácii cestovného- podrobnosti o náležitostiach návrhu na určenie cestovného a o postupe pri regulácii cestovného

 

V oblasti práv a povinností cestujúcich

~     dohliadať na dodržiavanie práv a povinností cestujúcich v železničnej doprave podľa osobitných predpisov.

 

V oblasti koridorov medzinárodnej nákladnej dopravy

~     spolupracovať s regulačnými orgánmi členských štátov v otázkach týkajúcich sa prideľovania kapacity dopravnej cesty, nediskriminačného prístupu k železničnej infraštruktúre a jej spoplatňovania vrátane monitoringu medzinárodných koridorov.

 

V  oblasti medzinárodnej spolupráce

~     pre potreby Európskej komisie, IRG Rail a iných medzinárodných organizácií zabezpečovať spracovanie podkladových materiálov, dotazníkov týkajúcich sa činnosti regulačného orgánu, vypracovávať stanoviská k návrhom na úpravu európskej legislatívy.

 

 

 

 

 

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia