DOPRAVNÝ ÚRAD

Regulácia a monitoring železničného trhu

Regulačný orgán určuje všeobecne záväzným právnym predpisom úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka a prístupu k infraštrutúre spájajúcej servisné zariadenia podľa prílohy č. 13 časti B, ako aj úhrady za prístup a služby v servisných zariadeniach, ktorých jediným prevádzkovateľom je manažér infraštruktúry podľa prílohy č. 13 časti B, druhého bodu zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasne ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom regulačný rámec, v ktorom vymedzí spôsob regulácie, podrobnosti postupu pri určovaní úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre a k servisným zariadeniam, ktorých jediným prevádzkovateľom je manažér infraštruktúry, rozsah a podrobnosti uplatňovania princípov spoplatňovania železničnej infraštruktúry, rozsah a podrobnosti o určovaní primeraného zisku a ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré sú vynaložené na prevádzku vlaku.

Regulačný orgán monitoruje hospodársku súťaž na železničných trhoch a na tento účel požaduje informácie a údaje od manažéra infraštruktúry, prevádzkovateľa servisného zariadenia a od železničných podnikov.

Súčasne posudzuje finančnú spôsobilosť žiadateľov o udelenie licencie na prevádzkovanie dopravných služieb a overuje trvanie finančnej spôsobilosti železničných podnikov.

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia