DOPRAVNÝ ÚRAD

Železničné vozidlá

Mobilné subsystémy interoperability pozostávajú zo subsystému železničných koľajových vozidiel a v určitých prípadoch aj z vozidlového zariadenia riadenia – zabezpečenia a návestenia. Povolenie typu železničného vozidla alebo individuálne povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh predstavuje súhrnné povolenie subsystému (-ov) tvoriaceho (-ich) železničné vozidlo.

Postupy povoľovania typov železničných vozidiel, individuálnych železničných vozidiel a tiež aj postupy povoľovania vozidlových zariadení riadenia – zabezpečenia a návestenia sú harmonizované a skladajú sa z jasných krokov s presne stanovenými lehotami.

 

Dostupná legislatíva v danej oblasti

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (konsolidované znenie)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/545 zo 4. apríla 2018, ktorým sa stanovujú praktické dojednania týkajúce sa postupu vydávania povolení pre železničné vozidlá a povolení pre typ železničných vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 (konsolidované znenie)

 

Európsky systém riadenia železničnej dopravy – ERTMS

Bližšie informácie k povoľovaciemu procesu pre systém ERTMS nájdete na tejto stránke.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia