DOPRAVNÝ ÚRAD

Preukazy rušňovodičov a certifikácia

Táto problematika sa vzťahuje na rušňovodičov, ktorí obsluhujú rušne, iné hnacie železničné vozidlá a riadiace vozne (ďalej v texte len „rušeň“) na železničných tratiach.

Táto problematika sa nevzťahuje na rušňovodičov, ktorí pôsobia

a) na špeciálnych dráhach,
b) na tých častiach železničných tratí, ktoré sú pre obvyklú železničnú dopravu dočasne uzavreté z dôvodu údržby, obnovy alebo modernizácie,
c) na železničnej sieti, ktorá je funkčne oddelená od ostatného železničného systému a zabezpečuje len mestské a prímestské dopravné služby,
d) na súkromnej infraštruktúre, ktorú jej majiteľ používa výlučne pre vlastnú nákladnú dopravu,
e) na vlečkách a na dráhach, ktoré nie sú zaústené do železničnej trate.

Táto problematika sa taktiež nevzťahuje na členov vlakového personálu, ktorí nie sú rušňovodičmi.

Rušňovodičom rozumieme osobu schopnú a oprávnenú samostatným, zodpovedným a bezpečným spôsobom viesť vlaky, vrátane rušňov, posunovacích rušňov, pracovných vlakov, železničných vozidiel alebo vlakov na osobnú alebo nákladnú dopravu po železnici.

Rušňovodič musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vedenie rušňov a musí byť držiteľom preukazu rušňovodiča v súlade s § 26 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a najmenej jedného platného harmonizovaného doplnkového osvedčenia v súlade s § 28 vyššie citovaného právneho predpisu.

Preukaz rušňovodiča vydaný v inom členskom štáte platí aj na území Slovenskej republiky. Ak to ustanovuje dvojstranná medzinárodná zmluva s tretím štátom, platia na území Slovenskej republiky aj certifikačné dokumenty vydané tretím štátom rušňovodičovi, ktorý obsluhuje rušeň na cezhraničnom úseku železničnej siete.

Užitočné dokumenty

Vzor na správne vypísanie harmonizovaného doplnkového osvedčenia podľa požiadaviek § 28 zákona o doprave na dráhach

Filetype iconVzor pre harmonizované doplnkové osvedčenie

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia