DOPRAVNÝ ÚRAD

Interoperabilita železničných dráh

Oblasť interoperability železničných dráh zabezpečuje v Dopravnom úrade sekcia interoperability. Medzi jej hlavné činnosti patrí predovšetkým:

v oblasti interoperability subsystémov

zabezpečuje koncepčnú a koordinačnú činnosť zameranú na tvorbu a rozvoj povoľovania na uvedenie subsystémov interoperability železničných dráh do prevádzky podľa platnej legislatívy

v oblasti mobilných subsystémov interoperability

vykonáva povoľovanie na uvedenie vozidiel železničných dráh do prevádzky, zabezpečuje činnosti orgánu dozoru v tejto oblasti a rozhoduje o nespôsobilosti vozidiel železničných dráh na prevádzku

vydáva a odoberá povolenia a dodatočné povolenia pre železničné vozidlá podľa platnej legislatívy

stanovuje podmienky pre vykonanie skúšobných jázd (chodov) a skúšobnej prevádzky železničných vozidiel v existujúcom železničnom systéme

stanovuje podmienky prevádzkovania železničných vozidiel, pre ktoré nie sú vypracované technické špecifikácie interoperability

udeľuje povolenia pre typy železničných vozidiel

prideľuje, mení a ruší evidenčné a európske čísla železničných vozidiel

vedie národný register železničných vozidiel

prideľuje skratky držiteľom železničných vozidiel a spolupracuje na ich schvaľovaní s Európskou železničnou agentúrou

vydáva povolenia na uvedenie vozidlových zariadení riadenia – zabezpečenia a návestenia do prevádzky

v oblasti pevných subsystémov interoperability

vykonáva povoľovanie na uvedenie pevných subsystémov do prevádzky, zabezpečuje činnosti orgánu dozoru v tejto oblasti a rozhoduje o nespôsobilosti pevných subsystémov na prevádzku

vydáva a odoberá povolenia na uvedenie pevných subsstémov do prevádzky podľa platnej legislatívy

stanovuje podmienky pre vykonanie skúšobnej prevádzky pevných subsystémov v existujúcom železničnom systéme

vedie register železničnej infraštruktúry

v oblasti krížovej akceptácie povoľovacích procesov subsystémov interoperability

koordinuje spoluprácu so zahraničnými národnými bezpečnostnými úradmi pri vzájomnom uznávaní a preberaní podkladov potrebných k povoľovaniu subsystémov interoperability do prevádzky

v oblasti posudzovania rizík

monitoruje bezpečnú integráciu subsystémov interoperability do existujúceho železničného systému prostredníctvom hodnotenia rizika na základe spoločnej bezpečnostnej metódy

 

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia