DOPRAVNÝ ÚRAD

Interoperabilita železničných dráh

Oblasť interoperability železničných dráh zabezpečuje v Dopravnom úrade sekcia interoperability. Medzi jej hlavné činnosti patrí predovšetkým:

v oblasti interoperability subsystémov

zabezpečuje koncepčnú a koordinačnú činnosť zameranú na tvorbu a rozvoj povoľovania na uvedenie subsystémov interoperability železničných dráh na trh a do prevádzky podľa platnej legislatívy

v oblasti mobilných subsystémov interoperability

vykonáva povoľovanie na uvedenie vozidiel železničných dráh na trh a do prevádzky, povoľovanie typov železničných vozidiel, zabezpečuje činnosti orgánu dozoru v tejto oblasti a rozhoduje o nespôsobilosti vozidiel železničných dráh na prevádzku

vydáva a odoberá povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh EÚ podľa platnej legislatívy

stanovuje podmienky pre vykonanie dočasných povolení na trh pre železničné vozidlá v železničnom systéme

stanovuje podmienky uvádzania železničných vozidiel na trh a do prevádzky, pre ktoré nie sú vypracované technické špecifikácie interoperability

udeľuje povolenia pre typy železničných vozidiel

prideľuje, mení a ruší evidenčné a európske čísla železničných vozidiel

vedie európsky register železničných vozidiel

prideľuje skratky držiteľom železničných vozidiel a spolupracuje na ich schvaľovaní so Železničnou agentúrou Európskej únie

v oblasti pevných subsystémov interoperability

vykonáva povoľovanie na uvedenie pevných subsystémov na trh a do prevádzky, zabezpečuje činnosti orgánu dozoru v tejto oblasti a rozhoduje o nespôsobilosti pevných subsystémov na prevádzku

vydáva a odoberá povolenia na uvedenie pevných subsystémov na trh do prevádzky podľa platnej legislatívy

stanovuje podmienky pre vykonanie skúšobnej prevádzky pevných subsystémov v železničnom systéme

vedie register železničnej infraštruktúry

v oblasti krížovej akceptácie povoľovacích procesov subsystémov interoperability

koordinuje spoluprácu so zahraničnými národnými bezpečnostnými úradmi pri vzájomnom uznávaní a preberaní podkladov potrebných k povoľovaniu subsystémov interoperability na trh a do prevádzky

v oblasti posudzovania rizík

monitoruje bezpečnú integráciu subsystémov interoperability do železničného systému prostredníctvom hodnotenia rizika na základe spoločnej bezpečnostnej metódy

poveruje právnické osoby vykonávaním hodnotenia a posudzovania rizík použitím spoločných bezpečnostných metód

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia