DOPRAVNÝ ÚRAD

Jednotné bezpečnostné osvedčenia

Jednotné bezpečnostné osvedčenie je rozhodnutie Dopravného úradu ako bezpečnostného orgánu, ktoré je podmienkou prístupu železničného podniku na železničnú sieť. Jednotné bezpečnostné osvedčenie sa môže vzťahovať na celú železničnú sieť a prihraničné železničné trate, alebo len na niektorú jej časť.

Vydanie jednotného bezpečnostného osvedčenia potvrdzuje, že železničný podnik zaviedol systém riadenia bezpečnosti a že je spôsobilý spĺňať požiadavky uvedené v technických špecifikáciách interoperability a v právnych aktoch Európskeho spoločenstva, ako aj v národných bezpečnostných predpisoch, a teda že je schopný kontrolovať všetky riziká a zaručiť bezpečnú dopravu v železničnej sieti.

Bezpečnostné osvedčenie potvrdzuje schválenie

a) systému riadenia bezpečnosti železničného podniku a
b) opatrení prijatých železničným podnikom na splnenie špecifických požiadaviek potrebných na bezpečnú dopravu v železničnej sieti.

Bezpečnostný orgán je príslušný na udelenie

a) jednotného bezpečnostného osvedčenia železničnému podniku, ktorý má záujem o prevádzku dopravy v Slovenskej republike, a
b) v prípade jestvujúcich vzájomných dohôd so susednými členskými štátmi aj do prihraničných úsekov daného členského štátu.

Jednotné bezpečnostné osvedčenie vydané Železničnou agentúrou Európskej únie, ktoré zahŕňa Slovenskú republiku v oblasti použitia železničného podniku, platí aj v Slovenskej republike za podmienok, za ktorých bolo vydané.

Detaily k získaniu jednotného bezpečnostného osvedčenia je možné nájsť na tomto odkaze.

 

Dostupná legislatíva pre oblasť jednotných bezpečnostných osvedčení

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc – konsolidované znenie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/763 z 9. apríla 2018, ktorým sa stanovujú praktické dojednania vydávania jednotných bezpečnostných osvedčení železničným podnikom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007 – konsolidované znenie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/762 z 8. marca 2018, ktorým sa stanovujú spoločné bezpečnostné metódy týkajúce sa požiadaviek na systémy riadenia bezpečnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 1158/2010 a (EÚ) č. 1169/2010

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/761 zo 16. februára 2018, ktorým sa stanovujú spoločné bezpečnostné metódy dohľadu vnútroštátnych bezpečnostných orgánov po vydaní jednotného bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1077/2012

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/764 z 2. mája 2018 o poplatkoch a platbách splatných Železničnej agentúre Európskej únie a ich platobných podmienkach

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/867 z 13. júna 2018, ktorým sa stanovuje rokovací poriadok odvolacej rady Železničnej agentúry Európskej únie

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia