DOPRAVNÝ ÚRAD

Bezpečnosť na železničných, špeciálnych a lanových dráhach

Oblasť bezpečnosti na železničných, špeciálnych a lanových dráhach zastrešuje v Dopravnom úrade odbor bezpečnosti. Medzi jeho hlavné činnosti patrí popri výkone štátneho dozoru na železničných, špeciálnych, lanových dráhach a štátneho dozoru v doprave na uvedených dráhach predovšetkým:

v oblasti jednotných bezpečnostných osvedčení

vydávanie, zmeny, aktualizácie a odnímanie jednotných bezpečnostných osvedčení železničným podnikom v spolupráci so Železničnou agentúrou Európskej únie

kontrola plnenia podmienok vydaných jednotných bezpečnostných osvedčení

v oblasti bezpečnostných povolení

vydávanie, zmeny, aktualizácie a odnímanie bezpečnostných povolení manažérom infraštruktúry

kontrola plnenia podmienok vydaných bezpečnostných povolení

v oblasti špeciálnych dráh

vydávanie, zmeny a rušenie povolení na prevádzkovanie špeciálnych dráh

udeľovanie, zmeny a rušenie licencií na prevádzkovanie dopravy na špeciálnych dráhach

v oblasti lanových dráh

vydávanie, zmeny a rušenie povolení na prevádzkovanie lanových dráh

udeľovanie, zmeny a rušenie licencií na prevádzkovanie dopravy na lanových dráhach

poverovanie právnických osôb na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov lanových dráh a zamestnancov dráhových podnikov na lanových dráhach podľa zákona o dráhach a zákona o doprave na dráhach

v oblasti certifikácie a vydávania preukazov

plnenie úloh bezpečnostného orgánu v oblasti certifikácie rušňovodičov na železničných tratiach

vydávanie preukazov rušňovodičov na železničných tratiach

vydávanie preukazov na vedenie dráhových vozidiel na železničných a špeciálnych dráhach a preukazov na riadenie chodu lanových dráh

v oblasti monitoringu bezpečnosti

vypracovanie výročnej správy o činnosti úradu v oblasti bezpečnosti za predchádzajúci rok a jej zverejnenie na webovom sídle úradu

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia