DOPRAVNÝ ÚRAD

Dohľad nad manažérom infraštruktúry a prevádzkovateľom servisných zariadení

V súlade s § 52 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov regulačný orgán kontroluje dodržiavanie transparentných a nediskriminačných podmienok prístupu žiadateľov na železničnú sieť a prideľovania kapacity infraštruktúry.

Regulačný orgán:

~ rozhoduje v prípade nespravodlivej a diskriminačnej činnosti manažéra infraštruktúry  v oblasti podmienok používania železničnej siete, prideľovacieho procesu pri poskytovaní kapacity infraštruktúry, prístupu k železničnej infraštruktúre, uplatňovania úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre, v oblasti organizovania železničnej dopravy, plánovania obnovy a údržby železničnej infraštruktúry, nezávislosti manažéra infraštruktúry  a kontroluje nediskriminačný  charakter podmienok používania železničnej siete

~ rozhoduje v prípade nespravodlivej a diskriminačnej činnosti manažéra infraštruktúry v oblasti nakladania so zvereným štátnym majetkom, uzatvárania zmlúv o prístupe k železničnej infraštruktúre, zmlúv na vykonávanie základných povinností manažéra infraštruktúry, zmlúv o prenechaní správy infraštruktúry inému subjektu, zmlúv na vykonávanie povinností týkajúcich sa rozvoja, údržby a obnovy železničnej infraštruktúry a uzatvárania dohôd o spolupráci na účely vytvorenia výhod pre zákazníkov

~ rozhoduje v prípade nespravodlivej a diskriminačnej činnosti prevádzkovateľa servisného zariadenia v oblasti prideľovacieho procesu pri poskytovaní kapacity, prístupu k servisným zariadeniam a k železničným službám s tým spojeným a uplatňovania úhrad za prístup k servisným zariadeniam a železničným službám s tým spojeným

~ udeľuje výnimky z uplatňovania vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2017/2177 z 22. novembra 2017 o prístupe k servisným zariadeniam a službám týkajúcim sa železničnej dopravy

~ Regulačný orgán súčasne preskúmava prístup a obmedzenia prístupu na železničnú infraštruktúru, k servisným zariadeniam a službám. Na tento účel môže preto regulačný orgán požadovať informácie a údaje od manažéra infraštruktúry, prevádzkovateľa servisného zariadenia a od železničných podnikov.

~ Regulačný orgán musí byť pri svojom rozhodovaní organizačne, finančne a právne nezávislý na manažérovi infraštruktúry, na železničných podnikoch, na prevádzkovateľoch servisných zariadení a na objednávateľoch dopravných služieb.

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia