DOPRAVNÝ ÚRAD

Dohľad nad manažérom infraštruktúry a prevádzkovateľmi servisných zariadení

V súlade s § 52 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov regulačný orgán kontroluje dodržiavanie transparentných a nediskriminačných podmienok prístupu žiadateľov na železničnú sieť a prideľovania kapacity infraštruktúry.

Regulačný orgán súčasne aj monitoruje hospodársku súťaž na železničných trhoch a preskúmava prístup a obmedzenia prístupu na železničnú infraštruktúru, k servisným zariadeniam a službám. Na tento účel môže preto regulačný orgán požadovať informácie a údaje od manažéra infraštruktúry, prevádzkovateľa servisného zariadenia a od železničných podnikov.

Regulačný orgán musí byť pri svojom rozhodovaní organizačne, finančne a právne nezávislý na manažérovi infraštruktúry, na železničných podnikoch a na objednávateľoch dopravných služieb.

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia