DOPRAVNÝ ÚRAD

Osobná doprava

~ Regulačný orgán pri určení maximálnej výšky základného cestovného vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov dopravcu na poskytnutie dopravných služieb a z primeraného zisku s prihliadnutím na kúpyschopnosť cestujúcich, na základné cestovné konkurenčných druhov dopravy a na možnosti náhrady straty dopravcovi z verejného rozpočtu.

~ Reguláciu cestovného ustanoví regulačný orgán všeobecne záväzným právnym predpisom.

~ Súčasťou novej legislatívy EÚ pre oblasť osobnej dopravy je novelizácia nariadenia o službách vo verejnom záujme:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2338 zo 14. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)  č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia