DOPRAVNÝ ÚRAD

Štátny odborný technický dozor

Dopravný úrad vykonáva podľa § 106 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov štátny odborný technický dozor.

Štátny odborný technický dozor (skr. ŠOTD) reguluje svojou činnosťou predovšetkým oblasť určených technických zariadení (skr. UTZ) a oblasť vykonávania určených činností na týchto zariadeniach prostredníctvom odboru určených technických zariadení.

Hlavné činnosti Dopravného úradu v oblasti štátneho odborného technického dozoru

zabezpečovanie rozborovej, hodnotiacej, koncepčnej, rozhodovacej a kontrolnej činnosti v oblasti ŠOTD nad technickou bezpečnosťou a spôsobilosťou UTZ

zabezpečovanie činností a úloh vyplývajúcich z medzinárodného dohovoru o preprave nebezpečného tovaru po železnici (RID)

zabezpečovanie rozborovej, hodnotiacej, koncepčnej, rozhodovacej a kontrolnej činnosti v oblasti ŠOTD nad určenými činnosťami vykonávanými fyzickými a právnickými osobami

zabezpečovanie výkonu ŠOTD a plnenie úloh vyplývajúcich z postavenia bezpečnostného orgánu vo veciach UTZ na určených technických zariadeniach a určených činnostiach

overovanie a schvaľovanie spôsobilosti UTZ a poverovanie týmito činnosťami právnické osoby

overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností a poverovanie týmito činnosťami právnické osoby

overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb na vykonávanie činností na UTZ a vydávanie a odnímanie dokladov o odbornej spôsobilosti na revízie, inšpekcie, skúšky a obsluhu UTZ a na kontrolu činností vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní, na zapletanie a opravy oceľových lán a zalievanie lanových koncoviek a spojok používaných na zariadeniach lanových dráh a poverovanie overovaním právnické osoby

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia