DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

Dňa 1.12.2015 vstúpil do platnosti zákon č.259/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okrem iného sa v § 103 písmeno i) uvádzajú nové kompetencie Dopravného úradu:
i) poveruje právnické osoby

  1. posudzovaním technickej dokumentácie a overovaním a schvaľovaním spôsobilosti určených technických zariadení okrem určených technických zariadení lanových dráh,
  2. overovaním splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností okrem určených činností na zariadeniach lanových dráh,
  3. vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach.

V zmysle uvedeného budú všetky žiadosti na výkon uvedených činností podané po 1.12.2015 vrátené späť žiadateľovi.

 

Zmena od 1.7.2018

Vystavovanie dokladu o odbornej spôsobilosti pre odbornosť podľa § 27 Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení vyhlášky 205/2010 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach budú vystavovať poverené právnické osoby s platným rozhodnutím Dopravného úradu o overovaní vedomosti a vystavovaní dokladu.

 

Plánované termíny skúšok pre revíznych technikov, kontrolórov činnosti vo zváraní a kontrolórov činnosti v nedeštruktívnom skúšaní NDT.

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií a revíznych skúšok, určených technických zariadení tlakových

Termíny skúšok v roku 2018:

Termíny konania skúšokTermín podania prihlášky
26. týždeňdo 22. týždňa
37. týždeňdo 33. týždňa
48. týždeňdo 44. týždňa

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií a revíznych skúšok, určených technických zariadení plynových

Termíny skúšok v roku 2018:

Termíny konania skúšokTermín podania prihlášky
37. týždeňdo 33. týždňa
41. týždeňdo 37. týždňa
48. týždeňdo 44. týždňa

Odborná spôsobilosť na vykonávanie kontroly činnosti vo zváraní.

Termíny skúšok v roku 2018:

Termíny konania skúšokTermín podania prihlášky
26. týždeňdo 22. týždňa
37. týždeňdo 33. týždňa
48. týždeňdo 44. týždňa

Odborná spôsobilosť na vykonávanie kontroly činnosti v nedeštruktívnom skúšaní NDT.

Termíny skúšok v roku 2018:

Termíny konania skúšokTermín podania prihlášky
37. týždeňdo 33. týždňa
48. týždeňdo 44. týždňa

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií určených technických zariadení elektrických.

Termíny skúšok v roku 2018:

Termíny konania skúšokTermín podania prihlášky
24. týždeňdo 22. týždňa
38. týždeňdo 33. týždňa
42. týždeňdo 37. týždňa
47. týždeňdo 44. týždňa

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií a revíznych skúšok určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných.

Termíny skúšok v roku 2018:

Termíny konania skúšokTermín podania prihlášky
20. týždeňdo 16. týždňa
41. týždeňdo 37. týždňa
48. týždeňdo 44. týždňa

Odborná spôsobilosť na vykonávanie revízií a revíznych skúšok kontajnerov

Termíny skúšok v roku 2018:

Termíny konania skúšokTermín podania prihlášky
41. týždeňdo 37. týždňa
50. týždeňdo 46. týždňa

Poznámka:
Overovanie bude vykonané iba v prípade zaevidovania minimálne troch žiadateľov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia