DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

Pozor, aktuálne informácie!

Na základe aktuálne platného uznesenia vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného aktuálne platným uznesením vlády v súvislosti s mimoriadnou situáciou z dôvodu eliminácie prenosu choroby COVID – 19 Dopravný úrad prijal nasledovné opatrenia:

  1. Odkladajú sa termíny všetkých skúšok odbornej spôsobilosti fyzických osôb podľa §-u 18 zákona 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávané Dopravným úradom až do odvolania. Doručené prihlášky na skúšky sú uložené na Dopravnom úrade – nie je potrebné zasielať nové prihlášky.
  2. Na platnosť Osvedčení odbornej spôsobilosti podľa §-u 18 zákona 513/2009 Z. z., ktoré vykonával Dopravný úrad sa neprihliada a ich uvedená platnosť bez potreby vykonania periodického preskúšania sa predlžuje do doby dvoch mesiacov po skončení núdzového (mimoriadneho) stavu v SR.

Všetky informácie ohľadom vykonávania uvedených skúšok a doby platnosti už vydaných Osvedčení o odbornej spôsobilosti budú priebežne aktualizované.

Uvedené informácie musia byť zohľadnené aj pri činnostiach poverených právnických osôb na, ktoré majú od Dopravného úradu platné rozhodnutie o poverení.

Termíny skúšok budú zverejnené okamžite po uverejnení možnosti ich vykonávať v zmysle legislatívnych predpisov SR.


Pozor, aktuálne informácie!

  1. Od 1.7.2020 vstúpila do platnosti Vyhláška 180/2020 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach.

Pozor, aktuálne informácie!

Oznam ku predĺženiu platnosti osvedčenia odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave

Slovenská republika dňa 1. februára 2021 pristúpila ku Multilaterálnej osobitnej dohode  1/2021 s nasledujúcim obsahom:

Mnohostranná osobitná dohoda RID 1/2021
v zmysle ustanovení oddielu 1.5.1 RID
vo vzťahu ku predĺženiu platnosti osvedčení bezpečnostných  poradcov
v súlade s 1.8.3.7 RID

  1. Na základe odchýlky od ustanovení 1.8.3.16.1 RID všetky osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave, ktorých platnosť končí medzi 1. marcom 2020 a 1. septembrom 2021 zostávajú v platnosti do 30. septembra 2021. Platnosť týchto osvedčení sa predĺži odo dňa ich pôvodného dátumu skončenia platnosti o päť rokovak ich držitelia zložili skúšku v súlade s bodom 1.8.3.16.2. RID pred  1. októbrom 2021.
  2. Táto dohoda platí do 1. októbra 2021 na prepravu na území zmluvných štátov RID, ktoré sú zmluvnými štátmi tejto dohody. Ak jeden zo zmluvných štátov  zruší uvedenú dohodu pred vyššie uvedeným dňom, dohoda zostáva v platnosti do uvedeného dátumu len pre prepravu na území tých členským štátov RID, ktoré sú zmluvnými štátmi tejto dohody a ktoré ju nezrušili.

 

Príslušný oznam je zverejnený na stránke ministerstva: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/preprava-nebezpecneho-tovaru-30/po-zeleznici-461/skolenie-a-skusky-bezpecnostnych-poradcov-rid-1275.


Zmena od 1. júla 2018

Vystavovanie dokladu o odbornej spôsobilosti pre odbornosť podľa § 27 Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení vyhlášky 205/2010 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach budú vystavovať poverené právnické osoby s platným rozhodnutím Dopravného úradu o overovaní vedomosti a vystavovaní dokladu.


Zmena od 1. decembra 2015

Dňa 1. decembra 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 259/2015 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okrem iného sa v § 103 písmeno i) uvádzajú nové kompetencie Dopravného úradu:
i) poveruje právnické osoby

  1. posudzovaním technickej dokumentácie a overovaním a schvaľovaním spôsobilosti určených technických zariadení okrem určených technických zariadení lanových dráh,
  2. overovaním splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností okrem určených činností na zariadeniach lanových dráh,
  3. vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach.

V zmysle uvedeného budú všetky žiadosti na výkon uvedených činností podané po 1. decembri 2015 vrátené späť žiadateľovi.


 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia