DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

1.12.2015 vstúpil do platnosti zákon č.259/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okrem iného sa v § 103 písmeno i) uvádzajú nové kompetencie Dopravného úradu:
i) poveruje právnické osoby

  1. posudzovaním technickej dokumentácie a overovaním a schvaľovaním spôsobilosti určených technických zariadení okrem určených technických zariadení lanových dráh,
  2. overovaním splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností okrem určených činností na zariadeniach lanových dráh,
  3. vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach.

V zmysle uvedeného budú všetky žiadosti na výkon uvedených činností podané po 1.12.2015 vrátené späť žiadateľovi.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia