DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

Pozor, aktuálne informácie!

Od 01.04.2024 sa mení výška vyberaných správnych poplatkov podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Číslo položky: Názov položky Stará cena: Nová cena:
Položka 203 písm. a) Preskúmanie odbornej spôsobilosti podnikateľa a vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov na výkon určených činností v oblasti určených technických zariadení na dráhach, za každú aj začatú hodinu pracovného času 13 eur,
najviac 995,50 eura
20 eur,
najviac 1 400 eur
Položka 203 písm. e) prvý bod Vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie revízií, prehliadok a skúšok určeného technického zariadenia 33 eur 50 eur
Položka 203 písm. e) druhý bod Vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti elektrotechnik špecialista na výkon činnosti elektrodispečera 16,50 eura 25 eur

Zároveň sa mení aj maximálna výška zníženia poplatku pri podaní elektronickými prostriedkami podľa § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na výšku 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka najviac však o 50 eur.


Pozor, aktuálne informácie!

Od 15.09.2023 bola nariadením vlády Slovenskej republiky č. 359/2023 Z. z. zrušená mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19. Platnosť všetkých výnimiek podľa § 112g ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov skončí dňom 15.11.2023.


Pozor, aktuálne informácie!

Platnosť lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti, posudku o psychickej spôsobilosti, osvedčenia o odbornej spôsobilosti, poverení podľa
§ 102 ods. 1 písm. q) prvéhodruhého a siedmeho bodu a poverení podľa § 103 ods. 2 písm. g) druhého až štvrtého bodu, preukazu rušňovodiča a preukazu na riadenie chodu lanovej dráhy, ktorá uplynie alebo uplynula počas krízovej situácie, sa podľa § 112g ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

§ 112g zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

(1) Ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadosti o schválenie typu električky, trolejbusu a koľajového vozidla pre špeciálne dráhy, žiadosti o vydanie osvedčenia skúšobného komisára a žiadosti o udelenie výnimky zo stavebno-technických požiadaviek na projektovanie, výstavbu a prevádzku dráh a z technických podmienok na konštrukciu a prevádzku dráhových vozidiel.

(2) Úrad môže počas krízovej situácie v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadosti o vydanie povolenia na uvedenie subsystému do prevádzky po jeho modernizácii a obnove, žiadosti o povolenie na prevádzkovanie dráhy, žiadosti o poverenie podľa § 103 ods. 2 písm. g), žiadosti o vydanie preukazu rušňovodiča a preukazu na riadenie chodu lanovej dráhy, žiadosti o povolenie a dodatočné povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky a povolenia typu železničného vozidla.

(3) Platnosť lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti, posudku o psychickej spôsobilosti, osvedčenia o odbornej spôsobilosti, poverení podľa § 102 ods. 1 písm. q) prvéhodruhého a siedmeho bodu a poverení podľa § 103 ods. 2 písm. g) druhého až štvrtého bodu, preukazu rušňovodiča a preukazu na riadenie chodu lanovej dráhy, ktorá uplynie alebo uplynula počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.


Pozor, aktuálne informácie!

  1. Od 1.7.2020 vstúpila do platnosti Vyhláška 180/2020 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach.

Pozor, aktuálne informácie!

Oznam ku predĺženiu platnosti osvedčenia odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave

Slovenská republika dňa 1. februára 2021 pristúpila ku Multilaterálnej osobitnej dohode  1/2021 s nasledujúcim obsahom:

Mnohostranná osobitná dohoda RID 1/2021
v zmysle ustanovení oddielu 1.5.1 RID
vo vzťahu ku predĺženiu platnosti osvedčení bezpečnostných  poradcov
v súlade s 1.8.3.7 RID

  1. Na základe odchýlky od ustanovení 1.8.3.16.1 RID všetky osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave, ktorých platnosť končí medzi 1. marcom 2020 a 1. septembrom 2021 zostávajú v platnosti do 30. septembra 2021. Platnosť týchto osvedčení sa predĺži odo dňa ich pôvodného dátumu skončenia platnosti o päť rokovak ich držitelia zložili skúšku v súlade s bodom 1.8.3.16.2. RID pred  1. októbrom 2021.
  2. Táto dohoda platí do 1. októbra 2021 na prepravu na území zmluvných štátov RID, ktoré sú zmluvnými štátmi tejto dohody. Ak jeden zo zmluvných štátov  zruší uvedenú dohodu pred vyššie uvedeným dňom, dohoda zostáva v platnosti do uvedeného dátumu len pre prepravu na území tých členským štátov RID, ktoré sú zmluvnými štátmi tejto dohody a ktoré ju nezrušili.

 

Príslušný oznam je zverejnený na stránke ministerstva: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/preprava-nebezpecneho-tovaru-30/po-zeleznici-461/skolenie-a-skusky-bezpecnostnych-poradcov-rid-1275.


Zmena od 1. júla 2018

Vystavovanie dokladu o odbornej spôsobilosti pre odbornosť podľa § 27 Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení vyhlášky 205/2010 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach budú vystavovať poverené právnické osoby s platným rozhodnutím Dopravného úradu o overovaní vedomosti a vystavovaní dokladu.


Zmena od 1. decembra 2015

Dňa 1. decembra 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 259/2015 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okrem iného sa v § 103 písmeno i) uvádzajú nové kompetencie Dopravného úradu:
i) poveruje právnické osoby

  1. posudzovaním technickej dokumentácie a overovaním a schvaľovaním spôsobilosti určených technických zariadení okrem určených technických zariadení lanových dráh,
  2. overovaním splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností okrem určených činností na zariadeniach lanových dráh,
  3. vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach.

V zmysle uvedeného budú všetky žiadosti na výkon uvedených činností podané po 1. decembri 2015 vrátené späť žiadateľovi.


 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia