DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

31. august 2017

Skúšobná prevádzka rekuperácie elektrickej energie do trakčnej sústavy 25 kV 50 Hz

Dopravný úrad vydal 28. augusta 2017 svoj súhlas so skúšobnou prevádzkou rekuperácie elektrickej energie hnacími dráhovými vozidlami prevádzkovanými na striedavom napäťovom systéme 25 kV 50 Hz v úsekoch železničných tratí ŽSR medzi ŽST Pezinok a ŽST Trenčianska Teplá, medzi ŽST Galanta a ŽST Leopoldov a medzi ŽST Trnava a ŽST Sereď.

Počas skúšobnej prevádzky, ktorá potrvá predbežne do 8. decembra 2019, majú povolené rekuperovať elektrickú energiu do napájacej trakčnej striedavej sústavy 25 kV 50 Hz počas svojej prevádzky v uvedených úsekoch železničných tratí všetky hnacie dráhové vozidlá, ktoré sú týmto systémom vybavené okrem úsekov, ktoré sú označené návesťou č. 157 “Rekuperácia zakázaná”.


7. november 2016

Skúšobná prevádzka rekuperácie elektrickej energie do trakčnej sústavy 3 kV – pokračovanie

Dopravný úrad vydal 28. októbra 2016 svoj súhlas s predĺžením skúšobnej prevádzky rekuperácie elektrickej energie hnacími dráhovými vozidlami prevádzkovanými na jednosmernom napäťovom systéme 3 kV ŽSR.

Počas skúšobnej prevádzky, ktorá potrvá predbežne do 1. decembra 2017, majú povolené rekuperovať elektrickú energiu do napájacej trakčnej jednosmernej sústavy 3 kV počas svojej prevádzky všetky hnacie dráhové vozidlá, ktoré sú týmto systémom vybavené, okrem úsekov siete ŽSR, ktoré sú označené návesťou č. 157 “Rekuperácia zakázaná”.


 17. november 2015

Skúšobná prevádzka rekuperácie elektrickej energie do trakčnej sústavy 3 kV

Dopravný úrad vydal 13. novembra 2015 svoj súhlas na požiadavku Železníc Slovenskej republiky týkajúcej sa skúšobnej prevádzky rekuperácie elektrickej energie hnacími dráhovými vozidlami prevádzkovanými na jednosmernom napäťovom systéme 3 kV ŽSR v úsekoch železničných tratí medzi štátnou hranicou s Českou republikou/štátnou hranicou so Slovenskou republikou – ŽST Čadca – ŽST Žilina, ŽST Žilina – ŽST Košice a ŽST Vrútky – ŽST Martin.

Počas skúšobnej prevádzky, ktorá potrvá predbežne do 1. novembra 2016, majú povolené rekuperovať elektrickú energiu do napájacej trakčnej jednosmernej sústavy 3 kV počas svojej prevádzky tieto hnacie dráhové vozidlá:

 • viacsystémový rušeň rodiny Taurus, typ ES64U4, rad 183, výrobca Siemens AG, Nemecko,
 • viacsystémový rušeň rodiny TRAXX, typ TRAXX F140MS, rad 186, výrobca Bombardier Transportation GmbH, Nemecko,
 • viacsystémový rušeň rodiny Vectron, typ X4-E-Lok-AB (platforma Vectron MS/AC), rad 193, výrobca Siemens AG, Nemecko,
 • viacsystémový rušeň typu 109E, rad 380, výrobca Škoda Transportation, a.s., Česká republika,
 • viacsystémový rušeň typu 109E2, rad 381, výrobca Škoda Transportation, a.s., Česká republika,
 • viacsystémový rušeň rodiny TRAXX, typ TRAXX F140MS, rad 386, výrobca Bombardier Transportation GmbH, Nemecko,
 • elektrická motorová jednotka rodiny FLIRT, typ GTW 4/12, rad 480, výrobca Stadler Rail AG, Švajčiarsko,
 • elektrická poschodová jednotka typu 214, rad 671, výrobca Škoda Vagónka, a.s., Česká republika,
 • vysokorýchlostná elektrická jednotka radu 680, výrobca Alstom Ferroviaria, Taliansko.

13. november 2015

Brzdy s LL-brzdovými klátikmi určenými pre nákladné vozne (aktualizácia)

Dopravný úrad aktualizuje a dopĺňa informácie týkajúce sa inštalácie, montáže, prevádzky a údržby UIC schválených LL-brzdových klátikov určených pre nákladné vozne s ich platnou registráciou v národnom registri železničných vozidiel v Slovenskej republike.

Filetype iconPríručka UIP – Hluk – Prevádzkové a technické aspekty pri prestavbe nákladných vozňov na LL-brzdové klátiky (vydané 23. septembra 2015)

Filetype iconUsmernenie – Brzdy s LL-brzdovými klátikmi určenými pre nákladné vozne (vydané 10. júla 2014)

Filetype iconPríloha k usmerneniu – Smernica pre použitie V-BKS (LL) – 10. vydanie (platí od 1. augusta 2013)


9. november 2015

Informácia o zmene podmienok prevádzky niektorých železničných vozidiel v úseku železničnej trate Nové Zámky – Komárno

Dopravný úrad informuje držiteľov železničných vozidiel, ktorým vydal povolenia a dodatočné povolenia na uvedenie železničných vozidiel do prevádzky, že na koľajových počítačoch osí použitých v úseku železničnej trate spravovanom Železnicami Slovenskej republiky medzi železničnou stanicou Nové Zámky a železničnou stanicou Komárno boli ich koľajové snímače typu ZK 24 nahradené novými snímačmi ZK 24 – 2FM, ktorými sa už zaručuje dosiahnutie elektromagnetickej kompatibility počas prevádzky železničných vozidiel.

Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry súčasne zrušili všetky svoje pôvodné obmedzenia prevádzky železničných vozidiel, ktoré v minulosti pre tento úsek železničnej trate z hľadiska technickej kompatibility uvádzali vo svojich odborných stanoviskách, a ktoré boli následne Dopravným úradom ako bezpečnostným orgánom zapracované do podmienok prevádzky v povoleniach alebo dodatočných povoleniach na uvedenie železničných vozidiel do prevádzky v súlade s § 77 alebo § 78 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Touto zmenou sú pozitívne dotknuté nasledujúce rady a typy železničných vozidiel:

 • elektrický univerzálny rušeň radu 193, typ X4-E-Lok-AB (platforma Vectron MS/AC), výrobca Siemens AG, Nemecko,
 • elektrický univerzálny rušeň radu 380, typ 109E, výrobca Škoda Transportation, a.s., Česká republika,
 • elektrický univerzálny rušeň radu 381, typ 109E2, výrobca Škoda Transportation, a.s., Česká republika,
 • elektrický rušeň radu 386, typ TRAXX F 140 MS (platforma TRAXX), výrobca Bombardier Transportation GmbH, Nemecko,
 • motorová dieselhydraulická jednotka radu BR642, typ Siemens Desiro Classic SR 20 D dh, výrobca Siemens AG, Nemecko.

Dopravný úrad jednotlivých výrobcov a držiteľov železničných vozidiel uvedených vo vyššie uvedenom prehľade informuje, že obmedzenia spojené s prevádzkou železničných vozidiel v úseku železničnej trate Nové Zámky – Komárno (nedosiahnutie elektromagnetickej kompatibility medzi železničným vozidlom a koľajovým snímačom osí typu ZK 24) považuje za bezpredmetné.


 

11. február 2015

Certifikácia subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov

Dopravný úrad informuje všetkých držiteľov železničných nákladných vozňov a všetky subjekty zodpovedné za údržbu nákladných vozňov o zmenách v certifikácií subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov k 31. máju 2015.

Filetype iconInformácia k certifikácii subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov (vydané 11. februára 2015)

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia