DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

29. máj 2020

Uplatňovanie 4. železničného balíčka v Slovenskej republike od 16. júna 2020

Dopravný úrad na svojom webovom sídle aktualizoval informácie týkajúce sa spracovávania žiadostí o vydanie bezpečnostných osvedčení a povolení železničných vozidiel do prevádzky pred a po 16. júni 2020 v súvislosti s legislatívnymi zmenami týkajúcimi sa technického piliera 4. železničného balíčka.

Všetky dostupné informácie, spôsob prijímania a spracovávania žiadostí vo vzťahu k uplatňovaniu novely zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prístup k testovaciemu prostrediu Jednotného miesta kontaktu nájdete na tejto stránke: 4. železničný balíček.


 

12. apríl 2019

Uznávanie orgánov pre posudzovanie rizík zo strany Dopravného úradu

Novelizáciou zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou od 15. 3. 2019 vstúpila do účinnosti zmena § 103 ods. 2 písm. g) bod 5 zákona o dráhach, z ktorého vyplýva, že Dopravný úrad okrem iného poveruje právnické osoby aj posudzovaním rizík v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009.

Viac informácií k tejto problematike nájdete na tomto odkaze.


9. november 2018

Oznámenie Dopravného úradu o zverejnení informácie Európskej komisie o uvádzaní železničných komponentov na trh, ich používaní a o uvádzaní subsystémov do prevádzky po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ)

Uvádzanie železničných komponentov na trh

Pre tieto komponenty sú stanovené technické špecifikácie interoperability platné postupy posudzovania zhody a či je pre každý z nich potrebná intervencia tretej strany (notifikovaný orgán NoBo, určený orgán DeBo). Dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ uvedené v oznámení, sa plne uplatňujú na osvedčenia vydané NoBo alebo DeBo. Nižšie uvedené odseky sa zaoberajú špecifickými prípadmi, ktoré sa týkajú uvádzania komponentov interoperability a uvádzania subsystémov do prevádzky a ich používania.

Uvádzanie komponentov na trh a ich používanie

V súlade s článkom 10 a článkom 13 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve, môže uvádzanie komponentu interoperability na trh vyžadovať posúdenie zhody na použitie stanovené notifikovanou osobou. Ak sa vyžaduje hodnotenie ustanovené notifikovanou osobou, uplatňujú sa dôsledky výstupu Spojeného kráľovstva z EÚ uvedené v oznámení o priemyselných výrobkoch.
Komponent interoperability uvedený na trh pred dátumom výstupu (pred 30. marcom 2019, 00:00 hod. SEČ), ktorý má osvedčenie o zhode vydané notifikovanou osobou v Spojenom kráľovstve, sa môže počas platnosti osvedčenia o zhode použiť v subsystémoch, ktorých uvedenie do prevádzky bolo povolené pred dátumom výstupu.

Uvedenie subsystémov do prevádzky

V súlade s článkom 21 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve musí byť železničné vozidlo pred použitím povolené na uvedenie do prevádzky národným bezpečnostným orgánom. Povolenia, ktoré boli vydané pred dátumom výstupu, zostanú platné. To isté platí aj pre povolenia na uvedenie subsystému do prevádzky. Po dátume výstupu (po 30. marci 2019, 00:00 hod. SEČ) bude používanie komponentu, ktorý bol povolený v Spojenom kráľovstve, riadiť organizácia COTIF.


 

31. august 2017

Skúšobná prevádzka rekuperácie elektrickej energie do trakčnej sústavy 25 kV 50 Hz

Dopravný úrad vydal 28. augusta 2017 svoj súhlas so skúšobnou prevádzkou rekuperácie elektrickej energie hnacími dráhovými vozidlami prevádzkovanými na striedavom napäťovom systéme 25 kV 50 Hz v úsekoch železničných tratí ŽSR medzi ŽST Pezinok a ŽST Trenčianska Teplá, medzi ŽST Galanta a ŽST Leopoldov a medzi ŽST Trnava a ŽST Sereď.

Počas skúšobnej prevádzky, ktorá potrvá predbežne do 8. decembra 2019, majú povolené rekuperovať elektrickú energiu do napájacej trakčnej striedavej sústavy 25 kV 50 Hz počas svojej prevádzky v uvedených úsekoch železničných tratí všetky hnacie dráhové vozidlá, ktoré sú týmto systémom vybavené okrem úsekov, ktoré sú označené návesťou č. 157 „Rekuperácia zakázaná“.


7. november 2016

Skúšobná prevádzka rekuperácie elektrickej energie do trakčnej sústavy 3 kV – pokračovanie

Dopravný úrad vydal 28. októbra 2016 svoj súhlas s predĺžením skúšobnej prevádzky rekuperácie elektrickej energie hnacími dráhovými vozidlami prevádzkovanými na jednosmernom napäťovom systéme 3 kV ŽSR.

Počas skúšobnej prevádzky, ktorá potrvá predbežne do 1. decembra 2017, majú povolené rekuperovať elektrickú energiu do napájacej trakčnej jednosmernej sústavy 3 kV počas svojej prevádzky všetky hnacie dráhové vozidlá, ktoré sú týmto systémom vybavené, okrem úsekov siete ŽSR, ktoré sú označené návesťou č. 157 „Rekuperácia zakázaná“.


17. november 2015

Skúšobná prevádzka rekuperácie elektrickej energie do trakčnej sústavy 3 kV

Dopravný úrad vydal 13. novembra 2015 svoj súhlas na požiadavku Železníc Slovenskej republiky týkajúcej sa skúšobnej prevádzky rekuperácie elektrickej energie hnacími dráhovými vozidlami prevádzkovanými na jednosmernom napäťovom systéme 3 kV ŽSR v úsekoch železničných tratí medzi štátnou hranicou s Českou republikou/štátnou hranicou so Slovenskou republikou – ŽST Čadca – ŽST Žilina, ŽST Žilina – ŽST Košice a ŽST Vrútky – ŽST Martin.

Počas skúšobnej prevádzky, ktorá potrvá predbežne do 1. novembra 2016, majú povolené rekuperovať elektrickú energiu do napájacej trakčnej jednosmernej sústavy 3 kV počas svojej prevádzky tieto hnacie dráhové vozidlá:

 • viacsystémový rušeň rodiny Taurus, typ ES64U4, rad 183, výrobca Siemens AG, Nemecko,
 • viacsystémový rušeň rodiny TRAXX, typ TRAXX F140MS, rad 186, výrobca Bombardier Transportation GmbH, Nemecko,
 • viacsystémový rušeň rodiny Vectron, typ X4-E-Lok-AB (platforma Vectron MS/AC), rad 193, výrobca Siemens AG, Nemecko,
 • viacsystémový rušeň typu 109E, rad 380, výrobca Škoda Transportation, a.s., Česká republika,
 • viacsystémový rušeň typu 109E2, rad 381, výrobca Škoda Transportation, a.s., Česká republika,
 • viacsystémový rušeň rodiny TRAXX, typ TRAXX F140MS, rad 386, výrobca Bombardier Transportation GmbH, Nemecko,
 • elektrická motorová jednotka rodiny FLIRT, typ GTW 4/12, rad 480, výrobca Stadler Rail AG, Švajčiarsko,
 • elektrická poschodová jednotka typu 214, rad 671, výrobca Škoda Vagónka, a.s., Česká republika,
 • vysokorýchlostná elektrická jednotka radu 680, výrobca Alstom Ferroviaria, Taliansko.

 

13. november 2015

Brzdy s LL-brzdovými klátikmi určenými pre nákladné vozne (aktualizácia)

Dopravný úrad aktualizuje a dopĺňa informácie týkajúce sa inštalácie, montáže, prevádzky a údržby UIC schválených LL-brzdových klátikov určených pre nákladné vozne s ich platnou registráciou v národnom registri železničných vozidiel v Slovenskej republike.

Filetype iconPríručka UIP – Hluk – Prevádzkové a technické aspekty pri prestavbe nákladných vozňov na LL-brzdové klátiky (vydané 23. septembra 2015)

Filetype iconUsmernenie – Brzdy s LL-brzdovými klátikmi určenými pre nákladné vozne (vydané 10. júla 2014)

Filetype iconPríloha k usmerneniu – Smernica pre použitie V-BKS (LL) – 10. vydanie (platí od 1. augusta 2013)


 

9. november 2015

Informácia o zmene podmienok prevádzky niektorých železničných vozidiel v úseku železničnej trate Nové Zámky – Komárno

Dopravný úrad informuje držiteľov železničných vozidiel, ktorým vydal povolenia a dodatočné povolenia na uvedenie železničných vozidiel do prevádzky, že na koľajových počítačoch osí použitých v úseku železničnej trate spravovanom Železnicami Slovenskej republiky medzi železničnou stanicou Nové Zámky a železničnou stanicou Komárno boli ich koľajové snímače typu ZK 24 nahradené novými snímačmi ZK 24 – 2FM, ktorými sa už zaručuje dosiahnutie elektromagnetickej kompatibility počas prevádzky železničných vozidiel.

Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry súčasne zrušili všetky svoje pôvodné obmedzenia prevádzky železničných vozidiel, ktoré v minulosti pre tento úsek železničnej trate z hľadiska technickej kompatibility uvádzali vo svojich odborných stanoviskách, a ktoré boli následne Dopravným úradom ako bezpečnostným orgánom zapracované do podmienok prevádzky v povoleniach alebo dodatočných povoleniach na uvedenie železničných vozidiel do prevádzky v súlade s § 77 alebo § 78 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Touto zmenou sú pozitívne dotknuté nasledujúce rady a typy železničných vozidiel:

 • elektrický univerzálny rušeň radu 193, typ X4-E-Lok-AB (platforma Vectron MS/AC), výrobca Siemens AG, Nemecko,
 • elektrický univerzálny rušeň radu 380, typ 109E, výrobca Škoda Transportation, a.s., Česká republika,
 • elektrický univerzálny rušeň radu 381, typ 109E2, výrobca Škoda Transportation, a.s., Česká republika,
 • elektrický rušeň radu 386, typ TRAXX F 140 MS (platforma TRAXX), výrobca Bombardier Transportation GmbH, Nemecko,
 • motorová dieselhydraulická jednotka radu BR642, typ Siemens Desiro Classic SR 20 D dh, výrobca Siemens AG, Nemecko.

Dopravný úrad jednotlivých výrobcov a držiteľov železničných vozidiel uvedených vo vyššie uvedenom prehľade informuje, že obmedzenia spojené s prevádzkou železničných vozidiel v úseku železničnej trate Nové Zámky – Komárno (nedosiahnutie elektromagnetickej kompatibility medzi železničným vozidlom a koľajovým snímačom osí typu ZK 24) považuje za bezpredmetné.


 

11. február 2015

Certifikácia subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov

Dopravný úrad informuje všetkých držiteľov železničných nákladných vozňov a všetky subjekty zodpovedné za údržbu nákladných vozňov o zmenách v certifikácií subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov k 31. máju 2015.

Filetype iconInformácia k certifikácii subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov (vydané 11. februára 2015)

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia