DOPRAVNÝ ÚRAD

Výročná správa o bezpečnosti

V súlade s § 85 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovmanažér infraštruktúry a železničný podnik povinní každoročne do 30. júna posielať Dopravnému úradu bezpečnostnú správu za predchádzajúci kalendárny rok.

Za účelom zjednodušenia poskytovania údajov do bezpečnostnej správy zverejňuje Dopravný úrad na svojom webovom sídle pre manažéra infraštruktúry a železničné podniky štruktúrované podklady pre spracovanie ich bezpečnostných správ.

Minimálny obsah bezpečnostnej správy

1. údaje o plnení bezpečnostných cieľov a výsledky plnenia bezpečnostných plánov

2. informácie o vývoji bezpečnostných indikátorov v súlade s prílohou č. 8 zákona o dráhach

3. výsledky interných bezpečnostných auditov

4. údaje o zistených nedostatkoch, poruchách a iných udalostiach v prevádzke železničnej dopravy a v železničnej infraštruktúre, ktoré by mohli byť relevantné pre Dopravný úrad ako bezpečnostný orgán

Manažér infraštruktúry pri vypracúvaní bezpečnostnej správy spolupracuje s Policajným zborom Slovenskej republiky.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia