DOPRAVNÝ ÚRAD

Výročná správa o bezpečnosti

V súlade s § 85 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovmanažér infraštruktúry a železničný podnik povinní každoročne do 31.mája posielať Dopravnému úradu bezpečnostnú správu za predchádzajúci kalendárny rok.

Za účelom zjednodušenia poskytovania údajov do bezpečnostnej správy zverejňuje Dopravný úrad na svojom webovom sídle pre manažéra infraštruktúry a železničné podniky štruktúrované podklady pre spracovanie ich bezpečnostných správ. Pre tento účel pripravil Dopravný úrad editovateľný súbor vo formáte xls, do ktorého je potrebné vypísať všetky potrebné a relevantné údaje, pokyny ako vyplniť dátový súbor nájdete priamo v tabuľke a taktiež v sprievodnom liste.

Dátový súbor nájdete tu: Filetype iconCSI-dataform SK2021

Sprievodný list nájdete tu: Filetype iconVýzva na predloženie Bezpečnostnej správy za rok 2021

Minimálny obsah bezpečnostnej správy

  1. údaje o plnení bezpečnostných cieľov a výsledky plnenia bezpečnostných plánov
  2. informácie o vývoji bezpečnostných indikátorov v súlade s prílohou č. 8 zákona o dráhach
  3. výsledky interných bezpečnostných auditov
  4. údaje o zistených nedostatkoch, a poruchách v prevádzke železničnej dopravy a železničnej infraštruktúry, ktoré by mohli byť relevantné pre bezpečnostný orgán, vrátane informácií, ktoré poskytli osoby podľa § 82 ods. 4 a
  5. informácie o uplatnení spoločných bezpečnostných metód.

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia