DOPRAVNÝ ÚRAD

Preukazy na vedenie hnacích vozidiel železničných a špeciálnych dráh

V súlade s § 25 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dráhové vozidlo s vlastným pohonom môže viesť len držiteľ preukazu na vedenie dráhového vozidla.

Žiadosť o vydanie preukazu na vedenie dráhových vozidiel železničných a špeciálnych dráh môže podať uchádzač alebo zamestnávateľ v jeho mene; lehota na vydanie preukazu je 30 dní odo dňa podania žiadosti. Preukaz na vedenie dráhového vozidla je platný desať rokov odo dňa jeho vydania.

Dopravný úrad vydá preukaz na vedenie dráhových vozidiel tomu, kto splní tieto požiadavky:

a) má doklad o odbornej spôsobilosti na výkon práce na dráhe

b) je podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky a psychologického vyšetrenia zdravotne a psychicky spôsobilý na vedenie dráhového vozidla

c) dosiahol vek 20 rokov, ak ide o vedenie železničného vozidla alebo koľajového vozidla pre špeciálnu dráhu, resp. dosiahol vek 19 rokov, ak ide o vedenie koľajového vozidla na špeciálnej dráhe, na ktorej je obmedzená rýchlosť na 40 km/hod., alebo železničného vozidla na vlečke, alebo o posun a zoraďovanie vlakov

d) absolvoval úspešne výcvik a vykonal praktickú skúšku

e) je bezúhonný

Držiteľ preukazu na vedenie dráhového vozidla je povinný mať ho počas výkonu práce pri sebe a preukázať sa ním pri kontrole.

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia