DOPRAVNÝ ÚRAD

Práva a povinnosti cestujúcich

Práva a povinnosti cestujúcich v doprave na dráhach upravuje európska legislatíva; v podmienkach Slovenskej republiky sú základné práva a povinnosti cestujúcich v doprave na dráhach zakotvené aj v § 16 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.

Dopravný úrad ako regulačný orgán:

~ dohliada na dodržiavanie práv a povinností cestujúcich v železničnej doprave podľa osobitných predpisov

~ vedie konzultácie s používateľmi osobnej železničnej dopravy a používateľmi služieb nákladnej železničnej dopravy

~ rieši sťažnosti a podnety v oblasti práv cestujúcich

Každý cestujúci a tiež aj každý dopravca sú povinní v doprave na dráhe

~ zachovávať opatrnosť primeranú povahe prevádzky dráhy a dopravy na dráhe, starať sa o svoju bezpečnosť a zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť život alebo zdravie, alebo obmedziť prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe,

~ dodržiavať prepravné podmienky podľa zákona o doprave na dráhach a prepravného poriadku dopravcu,

~ rešpektovať pokyny označených zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a dráhového podniku týkajúce sa prepravy a pohybu v dráhových vozidlách, na staniciach a na zastávkach.

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia