DOPRAVNÝ ÚRAD

Práva a povinnosti cestujúcich

Práva a povinnosti cestujúcich v doprave na dráhach upravuje európska legislatíva; v podmienkach Slovenskej republiky sú základné práva a povinnosti cestujúcich v doprave na dráhach zakotvené aj v Zákone č. 332/2023 Z. z. o verejnej a osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dopravný úrad v zmysle § 34 písm. c) zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohliada na dodržovanie práv cestujúcich v železničnej doprave zároveň je aj regulačným orgánom, ktorý rozhoduje v konaní.

Dopravný úrad v zmysle § 37 ods. 6 zákona č.332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonáva odborný dozor nad železničnou dopravou, nad dopravou na špeciálnych dráhach, dopravou na lanových dráhach a lodnou dopravou, nad kabotážnymi prepravami medzi prístavmi na území Slovenskej republiky a kontroluje dodržiavanie povinností dopravcov, najmä prevádzkovej povinnosti, tarifnej povinnosti, dodržiavanie prepravného poriadku a cestovného poriadku.

 

~ Dopravný úrad ako regulačný orgán:

~ dohliada na dodržiavanie práv a povinností cestujúcich v železničnej doprave podľa osobitných predpisov

~ vedie konzultácie s používateľmi osobnej železničnej dopravy a používateľmi služieb nákladnej železničnej dopravy

~ rieši sťažnosti a podnety v oblasti práv cestujúcich

~ vykonáva odborný dozor nad železničnou dopravou na území Slovenskej republiky a kontroluje dodržiavanie povinností dopravcov, najmä prevádzkovej povinnosti, tarifnej povinnosti, dodržiavanie prepravného poriadku a cestovného poriadku a za porušenie týchto povinností ukladá pokuty

 

~ Každý cestujúci je povinný v doprave na dráhe:

~ správať sa tak, aby neohrozil bezpečnosť prepravy, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodil dopravný prostriedok a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečistil dopravný prostriedok a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a posádku dopravného prostriedku,

~ dodržiavať prepravné podmienky podľa zákona o verejnej osobnej doprave a prepravného poriadku dopravcu,

~ rešpektovať pokyny označených zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a dopravcu, týkajúce sa prepravy a pohybu v dráhových vozidlách, na staniciach a na zastávkach.

~ nastúpiť do dopravného prostriedku a vystúpiť z neho na stanici alebo zastávke keď dopravný prostriedok stojí a vodič alebo iný člen posádky dopravného prostriedku dá na to pokyn;

~ zaplatiť cestovné a na výzvu oprávneného zamestnanca dopravcu a preukázať sa platným cestovným lístkom,

~ preukázať sa pred odchodom dopravného prostriedku zo stanice alebo zastávky na území Slovenskej republiky, ktorý prechádza cez štátnu hranicu, dokladom požadovaným na vstup do prijímacieho štátu,

~ použiť záchrannú brzdu v dopravnom prostriedku len vtedy, ak je to nevyhnutné na odvrátenie bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia ľudí, zvierat, majetku alebo bezpečnosti dopravy.

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia