DOPRAVNÝ ÚRAD

Práva a povinnosti cestujúcich

Práva a povinnosti cestujúcich v doprave na dráhach upravuje európska legislatíva; v podmienkach Slovenskej republiky sú základné práva a povinnosti cestujúcich v doprave na dráhach zakotvené aj v § 16 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.

Každý cestujúci a tiež aj každý dopravca sú povinní v doprave na dráhe

zachovávať opatrnosť primeranú povahe prevádzky dráhy a dopravy na dráhe, starať sa o svoju bezpečnosť a zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť život alebo zdravie, alebo obmedziť prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe,

dodržiavať prepravné podmienky podľa zákona o doprave na dráhach a prepravného poriadku dopravcu,

rešpektovať pokyny označených zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a dráhového podniku týkajúce sa prepravy a pohybu v dráhových vozidlách, na staniciach a na zastávkach.

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia