DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

22. február 2021

Bezpečnostné upozornenie 2021/001 – vozne radu Snps

Dopravný úrad ako bezpečnostný orgán pre železničnú dopravu vydal dňa 22.02.2021 bezpečnostné upozornenie k používaniu vozňov radu Snps so svetelnou signalizáciou tzv. „zelené svetlo“.

Samotné znenie bezpečnostného upozornenia sa nachádza tu: Filetype iconbezpečnostné upozornenie 2021/001

29. máj 2020

Uplatňovanie 4. železničného balíčka v Slovenskej republike od 16. júna 2020

Dopravný úrad na svojom webovom sídle aktualizoval informácie týkajúce sa spracovávania žiadostí o vydanie bezpečnostných osvedčení a povolení železničných vozidiel do prevádzky pred a po 16. júni 2020 v súvislosti s legislatívnymi zmenami týkajúcimi sa technického piliera 4. železničného balíčka.

Všetky dostupné informácie, spôsob prijímania a spracovávania žiadostí vo vzťahu k uplatňovaniu novely zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prístup k testovaciemu prostrediu Jednotného miesta kontaktu nájdete na tejto stránke: 4. železničný balíček.

9. november 2018

Oznámenie Dopravného úradu o zverejnení informácie Európskej komisie o bezpečnosti po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ).

Prístup železničného podniku k železničnej infraštruktúre v EÚ je podmienený získaním bezpečnostného osvedčenia vydaného členským štátom. V súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ, bezpečnostné osvedčenia, ktoré boli vydané v Spojenom kráľovstve, už v EÚ platné nebudú. Pre pokračovanie v prevádzkovaní bude potrebné požiadať členskú krajinu EÚ o osvedčenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva a o zmene smernice Rady (EÚ) 95/18 ES o vydávaní licencií železničným podnikom a smernice 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, spoplatnení železničnej infraštruktúry a o vydávaní osvedčení o bezpečnosti (ďalej len „smernica o bezpečnosti železníc“).
Obdobne aj osvedčenia pre subjekty zodpovedné za údržbu nákladných vozňov (ECM) vydané v Spojenom kráľovstve, v EÚ platné nebudú. Subjekt ECM, ktorý bude chcieť pokračovať v činnosti, musí požiadať o osvedčenie členskú krajinu EÚ v zmysle článku 14a ods. 4 smernice o bezpečnosti železníc.

Bolo vydané nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/503 o určitých aspektoch železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie.

Filetype iconInformácie o platnosti dokumentov pri vystúpení UK z EÚ

18. jún 2018

Presadzovanie pozitívnej kultúry bezpečnosti na železniciach

Kultúra bezpečnosti znamená interakciu medzi požiadavkami systému riadenia bezpečnosti, ako ich ľudia vnímajú na základe svojich postojov, hodnôt a presvedčení a tým, čo skutočne robia, ako vidieť z jednotlivých rozhodnutí a správania.

Filetype iconPresadzovanie pozitívnej kultúry bezpečnosti na železniciach

23. august 2017

Informácia o lome kolies

Spoločný sieťový sekretariát národných bezpečnostných orgánov vydal informáciu a návrh krátkodobých opatrení týkajúcich sa lomu kolies určitých typov dvojkolesí používaných na nákladných vozňoch. Viac informácii v prílohe.

Filetype iconLomy kolies – informácia a návrh krátkodobých opatrení

9. august 2016

Oznam o začatí vyšetrovania

Chorvátska republika, Agentúra pre vyšetrovanie nehôd v leteckej, námornej a železničnej doprave – Oddelenie vyšetrovania nehôd v železničnej doprave začína vyšetrovanie nehody.

Filetype iconcelý list – Agentúra pre vyšetrovanie nehôd v leteckej, námornej a železničnej doprave, Chorvátska republika 

10. máj 2016

Bezpečnostné upozornenie – vykoľajenie vlaku v železničnej stanici Mondane, Francúzsko

Dňa 24. apríla 2016 došlo pri posune v železničnej stanici Mondane vo Francúzsku k vykoľajeniu nákladného vlaku. Príčinou vykoľajenia bolo poškodené dvojkolesie typu 42 mp inštalované na nákladnom vozni radu Laaes. Detailnejšie informácie vrátane sprievodnej fotodokumentácie, odporúčania a zoznamu takto dotknutých železničných vozňov nájdete v priloženej správe.

Filetype iconBezpečnostné upozornenie – vykoľajenie vlaku v železničnej stanici Mondane

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia