DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

Oznámenie Dopravného úradu o zverejnení informácie Európskej komisie o platnosti licencií na poskytovanie dopravných služieb v železničnej doprave po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ).

Na základe oznámenia Európskej komisie, generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu zo dňa 10. júla 2018 o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, licencie na poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach vydané Spojeným kráľovstvom prestávajú platiť na území EÚ ku dňu 30. marca 2019, 00:00h (SEČ) (deň vystúpenia).

Železničný podnik, ktorý chce pokračovať v uvedenej činnosti, je povinný požiadať o vydanie novej licencie na území členského štátu EÚ, v ktorom sídli. Nová licencia bude platná na celom území EÚ, po dobu plnenia podmienok kapitoly III smernice 2012/34/EU zo strany železničného podniku.

Železničné podniky poskytujúce cezhraničné služby medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ so záujmom pokračovať vo svojej činnosti aj po dátume vystúpenia, budú musieť dodržiavať právne požiadavky uplatňované v EÚ ako aj právne požiadavky Spojeného kráľovstva. Tieto podniky budú musieť zabezpečiť, aby mali licencie platné v EÚ pre úseky cezhraničných služieb nachádzajúcich sa na území EÚ. Z článku 17 ods. 1 smernice 2012/34/EÚ vyplýva, že sídlo v jednom z členských štátov EÚ je predpokladom na získanie licencie EÚ.

Bolo vydané nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/503 o určitých aspektoch železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie.

Filetype iconInformácie o platnosti dokumentov pri vystúpení UK z EÚ

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia