DOPRAVNÝ ÚRAD

Koridory medzinárodnej nákladnej dopravy

V rámci novej stratégie Európskej únie pre zamestnanosť a rast je vytvorenie vnútorného železničného trhu, najmä pokiaľ ide o nákladnú dopravu, zásadným prvkom pokroku smerom k realizácii trvalo udržateľnej mobility.

V záujme konkurencieschopnosti vzhľadom na ostatné druhy dopravy sa musí službám medzinárodnej a vnútroštátnej železničnej nákladnej dopravy, ktoré sú od 1. januára 2007 otvorené hospodárskej súťaži, poskytnúť kvalitná a dostatočne financovaná železničná infraštruktúra, teda taká infraštruktúra, ktorá umožňuje poskytovať služby nákladnej dopravy za dobrých podmienok, pokiaľ ide o obslužnú rýchlosť a dĺžku jazdy a je spoľahlivá, to znamená, že služby, ktoré skutočne poskytuje, zodpovedajú prijatým zmluvným záväzkom voči železničným podnikom.

Na realizáciu týchto predpokladov preto Európska komisia prijala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 z 22. septembra 2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu s cieľom zabezpečiť dobrú koordináciu medzi príslušnými členskými štátmi a manažérmi infraštruktúry, priznať dostatočnú prioritu železničnej nákladnej doprave, vytvoriť efektívne a dostatočné prepojenie s ostatnými druhmi dopravy a vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi služieb železničnej nákladnej dopravy.

Na účely zabezpečenia nediskriminačného prístupu k službám medzinárodnej železničnej dopravy sa zaisťuje účinná koordinácia medzi regulačnými orgánmi so zreteľom na jednotlivé siete, ktoré spadajú do koridorov nákladnej dopravy.

Postup DÚ č 11/2022 v konaniach týkajúcich sa prideľovania kapacity železničnej infraštruktúry na medzinárodných koridoroch nákladnej dopravy.

Filetype iconPostup DÚ v konaniach týkajúcich sa prideľovania kapacity železničnej infraštruktúry na medzinárodných koridoroch nákladnej dopravy

Predmetný postup vydal DÚ za účelom definovania procesu, podľa ktorého bude DÚ postupovať pri plnení svojej povinnosti zaoberať sa podnetmi, sťažnosťami, prípadne pri vyšetrovaní z vlastného podnetu na nespravodlivé a diskriminačné rozhodovanie a činnosť manažéra infraštruktúry na koridoroch medzinárodnej nákladnej železničnej dopravy.

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia