DOPRAVNÝ ÚRAD

Aktuálne informácie

16.8.2018

Oznámenie Dopravného úradu o zverejnení informácie Európskej komisie o právach cestujúcich po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ).

Na základe oznámenia Európskej komisie, generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu zo dňa 27. februára 2018 o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, právne predpisy EÚ o právach cestujúcich v železničnej doprave zostávajú v platnosti pre železničné služby na území EÚ aj po dni vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (od 30. marca 2019, 00:00h SEČ), za predpokladu, že železničný podnik je držiteľom licencie na poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach vydanej v súlade s článkom 17 smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2012/34/EU z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor.

 

20.12.2018

V súlade s článkom 2 ods. 5 Vykonávacieho nariadenia  (EÚ) 2017/2177 z 22. novembra 2017 o prístupe k servisným zariadeniam a službám týkajúcim sa železničnej dopravy regulačné orgány vypracovali spoločné rozhodovacie zásady  z uplatňovania kritérií uvedených v odseku 2, týkajúcich sa výnimiek z uplatňovania niektorých ustanovení tohto nariadenia.

Záväzná verzia spoločných rozhodovacích zásad v anglickom jazyku: Filetype iconCommon principles_on_granting_exemptions

Pre potreby slovenského železničného  trhu Dopravný úrad spracoval úradne nezáväzný preklad uvedeného dokumentu do slovenského jazyka: Filetype iconSpoločné zásady o udeľovaní výnimiek

 

142.2019

Dňa 12.2. 2019 bolo Dopravnému úradu zaslané a následne dňa 14.2.2019 bolo zverejnené:

Filetype iconOznámenie o plánovenej novej službe medzinárodnej osobnej železničnej dopravy

Filetype iconOznámenie o plánovanej novej službe medzinárodnej osobnej železničnej dopravy

 

 

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia