DOPRAVNÝ ÚRAD

Nebezpečný tovar – skúšky bezpečnostných poradcov

Preprava nebezpečného tovaru v železničnej doprave je legislatívne upravená v § 23 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.

Prepravou nebezpečného tovaru sa rozumie každá činnosť spojená s prepravou nebezpečného tovaru v železničnej doprave, vrátane činností spojených s nakládkou a vykládkou, s prechodom z jedného druhu dopravy na iný druh dopravy v kombinovanej doprave a so zastávkami vynútenými okolnosťami počas prepravy; nezahŕňa prepravu a manipuláciu s nebezpečným tovarom v areáli odosielateľa a prijímateľa nebezpečného tovaru. Nebezpečným tovarom podľa predchádzajúcej vety sú látky a výrobky, ktorých preprava železničnou dopravou je podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) zakázaná, alebo je povolená len za určených podmienok.

V zmysle § 23 ods. 5 písm. e) vyššie citovaného zákona je preprava nebezpečného tovaru v Slovenskej republike zakázaná, pokiaľ nie je zabezpečená bezpečnostnými poradcami pre prepravu nebezpečného tovaru s potrebným osvedčením o odbornej príprave.

Dopravný úrad  je Ministerstvom dopravy a výstavby SR poverením č. 19648/2016-SŽDD/z.44623 zo dňa 6.10.2016 poverený vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti a vydávať doklady (osvedčenia) o školení bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave. Uvedené činnosti sú vykonávané podľa § 23 a § 36 zákona o doprave na dráhach  a v zmysle ustanovení oddielu 1.8.3 Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), ktorý je Dodatkom C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF).

Termíny skúšok v roku 2020:

Termín skúšky Termín podania prihlášky
13.02.2020 do 29.01.2020
18.06.2020 do 03.06.2020
17.09.2020 do 03.09.2020
03.12.2020 do 18.11.2020

Rozsah:

Druh skúšky Otvorené otázky Uzavreté otázky Prípadová štúdia Čas
základná 10 30 1 210 minút
periodická 10 30 150 minút

Hodnotenie skúšok:

81 % až 100 % správnych odpovedí vyhovel bez nutnosti vykonania ústnej skúšky
71 % až 80 % správnych odpovedí nutná doplnková ústna skúška
menej ako 70 % správnych odpovedí nevyhovel

Doklad o skúške:
Žiadateľovi, ktorý skúšku absolvuje s výsledkom vyhovel, vydá Dopravný úrad osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave. Platnosť osvedčenia je 5 rokov.

Prihláška:

Na skúšku sa prihlasujte písomne na adresu Dopravný úrad
Divízia dráh a dopravy na dráhach
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava

Dodržte, prosím, termín podania prihlášky. Rozhodujúci je dátum jej podania.

Vzor prihlášky:

Filetype iconPrihláška na skúšky bezpečnostných poradcov

Školenie:
Školením žiadateľov o vykonanie skúšky na získanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave sú na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR poverené organizácie

Adresa DGSA Academy, s.r.o.
Dadanova 3386/7
010 15 Žilina
Web www.dgsa.sk
Tel. kontakt 0917 313233
Adresa CMS TREND, spol. s r.o.
Gouthova 7
831 01 Bratislava
Web www.cmstrend.sk
mail cmstrend@cmstrend.sk
Tel. kontakt 0907 731111

Miesto konania skúšky Vám bude oznámené v pozvánke na skúšku prípadne prostredníctvom poverenej školiacej organizácie.

Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia