DOPRAVNÝ ÚRAD

Nebezpečný tovar – skúšky bezpečnostných poradcov

Aktuálne informácie

Oznam ku predĺženiu platnosti osvedčenia odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave

Slovenská republika dňa 1. februára 2021 pristúpila ku Multilaterálnej osobitnej dohode č. 1/2021 s nasledujúcim obsahom:

Mnohostranná osobitná dohoda RID 1/2021 v zmysle ustanovení oddielu 1.5.1 RID vo vzťahu ku predĺženiu platnosti osvedčení bezpečnostných poradcov v súlade s 1.8.3.7 RID

  1. Na základe odchýlky od ustanovení 1.8.3.16.1 RID všetky osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave, ktorých platnosť končí medzi 1. marcom 2020 a 1. septembrom 2021, zostávajú v platnosti do 30. septembra 2021. Platnosť týchto osvedčení sa predĺži odo dňa ich pôvodného dátumu skončenia platnosti o päť rokovak ich držitelia zložili skúšku v súlade s bodom 1.8.3.16.2. RID pred 1. októbrom 2021.
  2. Táto dohoda platí do 1. októbra 2021 na prepravu na území zmluvných štátov RID, ktoré sú zmluvnými štátmi tejto dohody. Ak jeden zo zmluvných štátov zruší uvedenú dohodu pred vyššie uvedeným dňom, dohoda zostáva v platnosti do uvedeného dátumu len pre prepravu na území tých členských štátov RID, ktoré sú zmluvnými štátmi tejto dohody, a ktoré ju nezrušili.

Príslušný oznam je zverejnený na stránke ministerstva: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/preprava-nebezpecneho-tovaru-30/po-zeleznici-461/skolenie-a-skusky-bezpecnostnych-poradcov-rid-1275.

 

V zmysle ustanovení § 23 a § 44 ods. 4 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a ustanovení oddielu 1.8.3 Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), ktorý je Dodatkom C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF), každý podnik, ktorého činnosti zahŕňajú odosielanie alebo prepravu nebezpečného tovaru po železnici alebo s touto prepravou spojené činností (balenie, prekladanie, plnenie alebo vykladanie), musí vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov pre prepravu nebezpečného tovaru, ktorého úlohou je pomáhať zabraňovať rizikám vyplývajúcim z týchto činností pre osoby, majetok a životné prostredie.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR), ako príslušný úrad pre RID v SR, poverilo na základe ustanovení 1.8.3 RID a ustanovení § 36 zákona č. 514/2009  Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov:

  1. vykonávaním školenia bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave:
  • spoločnosť CMS TREND, spol. s.r.o., so sídlom Guothova 7, 831 01 Bratislava, http://www.cmstrend.sk/, na základe rozhodnutia č. 7626/2018/SŽDD/3369 zo dňa 18.01.2018, platného do 31.01.2021;
  • spoločnosť DGSA Consulting, s.r.o., so sídlom Dolné Rudiny 3/2956, 010 01 Žilina, https://www.dgsa-consulting.sk/, na základe rozhodnutia č. 09819/2019/SŽDD/36785 zo dňa 17.05.2019, platného do 31. 05. 2023.

2. vykonávaním skúšok a vydávaním dokladov o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave Dopravný úrad, a to na základe Poverenia č. 06145/2020/SŽDD/09987-M zo dňa 31.01.2020, platného do 31. decembra 2024.

Sekcia železničnej dopravy a dráh MDV, ako príslušný úrad pre RID v Slovenskej republike, môže vyššie uvedené činnosti vykonávať sama, ako aj kontrolovať ich vykonávanie poverenými organizáciami.


Preprava nebezpečného tovaru v železničnej doprave je legislatívne upravená v § 23 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.

Prepravou nebezpečného tovaru sa rozumie každá činnosť spojená s prepravou nebezpečného tovaru v železničnej doprave, vrátane činností spojených s nakládkou a vykládkou, s prechodom z jedného druhu dopravy na iný druh dopravy v kombinovanej doprave a so zastávkami vynútenými okolnosťami počas prepravy; nezahŕňa prepravu a manipuláciu s nebezpečným tovarom v areáli odosielateľa a prijímateľa nebezpečného tovaru. Nebezpečným tovarom podľa predchádzajúcej vety sú látky a výrobky, ktorých preprava železničnou dopravou je podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) zakázaná, alebo je povolená len za určených podmienok.

V zmysle § 23 ods. 5 písm. e) vyššie citovaného zákona je preprava nebezpečného tovaru v Slovenskej republike zakázaná, pokiaľ nie je zabezpečená bezpečnostnými poradcami pre prepravu nebezpečného tovaru s potrebným osvedčením o odbornej príprave.

Dopravný úrad  je Ministerstvom dopravy a výstavby SR poverením č. 06145/2020/SŽDD/09987-M zo dňa 31. 01. 2020 poverený vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti a vydávať doklady (osvedčenia) o školení bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave. Uvedené činnosti sú vykonávané podľa § 23 a § 36 zákona o doprave na dráhach a v zmysle ustanovení oddielu 1.8.3 Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), ktorý je Dodatkom C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF).

Termíny skúšok v roku 2021:
Termín skúšky Termín podania prihlášky
28.09.2021    DGSA Consulting, s.r.o. do 27.08.2021
09.11.2021    CMS TREND, spol. s r.o. do 08.10.2021

 

Rozsah:
Druh skúšky Otvorené otázky Uzavreté otázky Prípadová štúdia Čas
základná 10 30 1 210 minút
periodická 10 30 150 minút

 

Hodnotenie skúšok:
81 % až 100 % správnych odpovedí vyhovel bez nutnosti vykonania ústnej skúšky
71 % až 80 % správnych odpovedí nutná doplnková ústna skúška
menej ako 70 % správnych odpovedí nevyhovel

Doklad o skúške:
Žiadateľovi, ktorý skúšku absolvuje s výsledkom vyhovel, vydá Dopravný úrad osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave. Platnosť osvedčenia je 5 rokov.

 

Prihláška:
Spôsob prihlásenia kontaktné informácie
Na skúšku sa prihlasujte písomne na adresu Dopravný úrad
Divízia dráh a dopravy na dráhach
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava

Dodržte, prosím, termín podania prihlášky. Rozhodujúci je dátum jej podania.

Vzor prihlášky:

Filetype iconPrihláška na skúšky bezpečnostných poradcov (možné stiahnuť do PC a vyplniť)

 

Školenie:
Školením žiadateľov o vykonanie skúšky na získanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave sú na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR poverené organizácie

Spôsob komunikácie Kontaktné informácie
Adresa DGSA Consulting, s.r.o.
Dolné Rudiny 3/2956
010 01 Žilina
Web www.dgsa-consulting.sk
Tel. kontakt 0917 313233
E-mail dgsa@dgsa.sk
Adresa CMS TREND, spol. s r.o.
Guothova 7
831 01 Bratislava
Web www.cmstrend.sk
E-mail info@cmstrend.sk
Tel. kontakt 0907 731111

Miesto konania skúšky Vám bude oznámené v pozvánke na skúšku prípadne prostredníctvom poverenej školiacej organizácie.

Spätná väzba pre návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia