DOPRAVNÝ ÚRAD

Nebezpečný tovar – skúšky bezpečnostných poradcov

Aktuálne informácie

V zmysle ustanovení § 23 a § 44 ods. 4 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a ustanovení oddielu 1.8.3 Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), ktorý je Dodatkom C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF), každý podnik, ktorého činnosti zahŕňajú odosielanie alebo prepravu nebezpečného tovaru po železnici alebo s touto prepravou spojené činností (balenie, prekladanie, plnenie alebo vykladanie), musí vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov pre prepravu nebezpečného tovaru, ktorého úlohou je pomáhať zabraňovať rizikám vyplývajúcim z týchto činností pre osoby, majetok a životné prostredie.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR), ako príslušný úrad pre RID v SR, poverilo na základe ustanovení 1.8.3 RID a ustanovení § 36 zákona č. 514/2009  Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov:

  1. vykonávaním školenia bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave:
  • spoločnosť CMS TREND, spol. s.r.o., so sídlom Guothova 7, 831 01 Bratislava, http://www.cmstrend.sk/, na základe rozhodnutia č. 06789/2021/SŽDD/6311 zo dňa 20. 01. 2021 s platnosťou do 31. 01. 2026
  • spoločnosť DGSA Consulting, s.r.o., so sídlom Dolné Rudiny 3/2956, 010 01 Žilina, https://www.dgsa-consulting.sk/, na základe rozhodnutia č. 15720/2023/SŽDD/36831 zo dňa 17.05.2019, platného do 31. 05. 2028.

2. vykonávaním skúšok a vydávaním dokladov o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave Dopravný úrad, a to na základe Poverenia č. 06145/2020/SŽDD/09987-M zo dňa 31.01.2020, platného do 31. decembra 2024.

Sekcia železničnej dopravy a dráh MDV, ako príslušný úrad pre RID v Slovenskej republike, môže vyššie uvedené činnosti vykonávať sama, ako aj kontrolovať ich vykonávanie poverenými organizáciami.


Preprava nebezpečného tovaru v železničnej doprave je legislatívne upravená v § 23 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.

Prepravou nebezpečného tovaru sa rozumie každá činnosť spojená s prepravou nebezpečného tovaru v železničnej doprave, vrátane činností spojených s nakládkou a vykládkou, s prechodom z jedného druhu dopravy na iný druh dopravy v kombinovanej doprave a so zastávkami vynútenými okolnosťami počas prepravy; nezahŕňa prepravu a manipuláciu s nebezpečným tovarom v areáli odosielateľa a prijímateľa nebezpečného tovaru. Nebezpečným tovarom podľa predchádzajúcej vety sú látky a výrobky, ktorých preprava železničnou dopravou je podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) zakázaná, alebo je povolená len za určených podmienok.

V zmysle § 23 ods. 5 písm. e) vyššie citovaného zákona je preprava nebezpečného tovaru v Slovenskej republike zakázaná, pokiaľ nie je zabezpečená bezpečnostnými poradcami pre prepravu nebezpečného tovaru s potrebným osvedčením o odbornej príprave.

Dopravný úrad  je Ministerstvom dopravy a výstavby SR poverením č. 06145/2020/SŽDD/09987-M zo dňa 31. 01. 2020 poverený vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti a vydávať doklady (osvedčenia) o školení bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave. Uvedené činnosti sú vykonávané podľa § 23 a § 36 zákona o doprave na dráhach a v zmysle ustanovení oddielu 1.8.3 Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), ktorý je Dodatkom C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF).

Termíny skúšok v roku 2024:
Termín skúšky Termín podania prihlášky
13.02.2024 DGSA Consulting, s.r.o. do 02.02.2024
10.09.2024 DGSA Consulting, s.r.o. do 30.08.2024
25.06.2024 CMS TREND, spol. s r.o. do 14.06.2024

 

Rozsah:
Druh skúšky Otvorené otázky Uzavreté otázky Prípadová štúdia Čas
základná 10 30 1 210 minút
periodická 10 30 150 minút

 

Hodnotenie skúšok:
81 % až 100 % správnych odpovedí vyhovel bez nutnosti vykonania ústnej skúšky
71 % až 80 % správnych odpovedí nutná doplnková ústna skúška
menej ako 70 % správnych odpovedí nevyhovel

Doklad o skúške:
Žiadateľovi, ktorý skúšku absolvuje s výsledkom vyhovel, vydá Dopravný úrad osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave. Platnosť osvedčenia je 5 rokov.

 

Prihláška:
Spôsob prihlásenia kontaktné informácie
Na skúšku sa prihlasujte písomne na adresu Dopravný úrad
Divízia dráh a dopravy na dráhach
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava

Dodržte, prosím, termín podania prihlášky. Rozhodujúci je dátum jej podania.

Vzor prihlášky:

 Filetype iconPrihláška na skúšky bezpečnostných poradcov (možné stiahnuť do PC a vyplniť)

Školenie:
Školením žiadateľov o vykonanie skúšky na získanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave sú na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR poverené organizácie

Spôsob komunikácie Kontaktné informácie
Adresa DGSA Consulting, s.r.o.
Dolné Rudiny 3/2956
010 01 Žilina
Web www.dgsa-consulting.sk
Tel. kontakt 0917 313233
E-mail dgsa@dgsa.sk
Adresa CMS TREND, spol. s r.o.
Guothova 7
831 01 Bratislava
Web www.cmstrend.sk
E-mail info@cmstrend.sk
Tel. kontakt 0907 731111

Miesto konania skúšky Vám bude oznámené v pozvánke na skúšku prípadne prostredníctvom poverenej školiacej organizácie.

Spätná väzba pre návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia