DOPRAVNÝ ÚRAD

Posudzovanie rizík

V súlade so smernicou 2004/49/ES o bezpečnosti železníc v Spoločenstve sa zaviedli spoločné bezpečnostné metódy (angl. common safety methods – skr. CSM), aby sa zabezpečilo zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti, a v prípade potreby a reálnej uskutočniteľnosti aj zlepšenie tejto úrovne.

Za týmto účelom bola stanovená spoločná bezpečnostná metóda (CSM) hodnotenia a posudzovania rizík v súlade s článkom 6 ods. 3 písm. a) smernice 2004/49/ES o bezpečnosti železníc v Spoločenstve.

Hodnotenie a posudzovanie rizík použitím spoločnej bezpečnostnej metódy (CSM)

Vždy, keď železničný systém podlieha zmene, významnosť tejto zmeny sa musí posúdiť vzhľadom na všetky zmeny súvisiace s bezpečnosťou. Účelom je posúdiť, či súhrn takýchto zmien predstavuje alebo nepredstavuje významnú zmenu vyžadujúcu úplné uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej metódy hodnotenia a posudzovania rizík. Za týmto účelom je potrebné uplatňovať postupy stanovené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009.

Vykonávacie nariadenie sa uplatňuje aj na štrukturálne subsystémy interoperability, na ktoré sa vzťahuje smernica 2008/57/ES o interoperabilite železníc v Spoločenstve:

  • ak sa posúdenie rizík požaduje v príslušných technických špecifikáciách interoperability;
  • ak sa zmena považuje za významnú, pri uvádzaní štrukturálnych subsystémov interoperability do prevádzky sa uplatňuje proces riadenia rizík, aby sa zaistilo bezpečné začlenenie štrukturálnych subsystémov interoperability do existujúceho železničného systému.

Filetype iconVykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009 – konsolidované znenie

 

Príručka na uplatňovanie vykonávacieho nariadenia o CSM

Poznámka: Príručka spracovaná Železničnou agentúrou Európskej únie (v slovenskom jazyku) sa vzťahuje k už zrušenému nariadeniu Komisie (ES) č. 352/2009 o CSM pre hodnotenie a posudzovanie rizík, no ako pomôcka sa dá použiť aj pre aplikáciu aktuálne platného vykonávacieho nariadenia o CSM pre hodnotenie a posudzovanie rizík.

Filetype iconPríručka na uplatňovanie nariadenia o CSM

Filetype iconZbierka príkladov posudzovania rizík a niektorých možných nástrojov na podporu nariadenia o CSM

 

Vysvetlenie k Orgánom pre posudzovanie CSM k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 402/2013 o hodnotení a posudzovaní rizika použitím spoločných bezpečnostných metód (z angl. common safety methods = CSM) – 24 odpovedí na najčastejšie otázky Orgánov pre posudzovanie rizika použitím CSM.

Filetype iconVysvetlenie k Orgánom pre posudzovanie CSM k vykonávaciemu nariadeniu o CSM

 

Register akreditovaných osôb v súlade s vykonávacím nariadením o CSM - databáza ERADIS Železničnej agentúry Európskej únie (v anglickom jazyku)

 

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia