DOPRAVNÝ ÚRAD

Posudzovanie rizík

V súlade so smernicou 2004/49/ES o bezpečnosti železníc v Spoločenstve sa zaviedli spoločné bezpečnostné metódy (angl. common safety methods – skr. CSM), aby sa zabezpečilo zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti, a v prípade potreby a reálnej uskutočniteľnosti aj zlepšenie tejto úrovne.

Za týmto účelom bola stanovená spoločná bezpečnostná metóda (CSM) hodnotenia a posudzovania rizík v súlade s článkom 6 ods. 3 písm. a) smernice 2004/49/ES o bezpečnosti železníc v Spoločenstve.

Vždy, keď železničný systém podlieha zmene, významnosť tejto zmeny sa musí posúdiť vzhľadom na všetky zmeny súvisiace s bezpečnosťou. Účelom je posúdiť, či súhrn takýchto zmien predstavuje alebo nepredstavuje významnú zmenu vyžadujúcu úplné uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej metódy hodnotenia a posudzovania rizík. Za týmto účelom je potrebné uplatňovať postupy stanovené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009.

Vykonávacie nariadenie sa uplatňuje aj na štrukturálne subsystémy interoperability, na ktoré sa vzťahuje smernica 2016/797/EÚ o interoperabilite železníc:

  • ak sa posúdenie rizík požaduje v príslušných technických špecifikáciách interoperability;
  • ak sa zmena považuje za významnú, pri uvádzaní štrukturálnych subsystémov interoperability do prevádzky sa uplatňuje proces riadenia rizík, aby sa zaistilo bezpečné začlenenie štrukturálnych subsystémov interoperability do existujúceho železničného systému.

Filetype iconVykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009 – konsolidované znenie

 

Príručka na uplatňovanie vykonávacieho nariadenia o CSM

Poznámka: Príručka spracovaná Železničnou agentúrou Európskej únie (v slovenskom jazyku) sa vzťahuje k už zrušenému nariadeniu Komisie (ES) č. 352/2009 o CSM pre hodnotenie a posudzovanie rizík, no ako pomôcka sa dá použiť aj pre aplikáciu aktuálne platného vykonávacieho nariadenia o CSM pre hodnotenie a posudzovanie rizík.

Filetype iconPríručka na uplatňovanie nariadenia o CSM

Filetype iconZbierka príkladov posudzovania rizík a niektorých možných nástrojov na podporu nariadenia o CSM

 

Odporúčania na použitie k problematike orgánov AsBo pre posudzovanie rizika

Stanovenie úloh, povinností a pracovnej metódy, ktorú by mal orgán pre posudzovanie AsBo uplatňovať pri vykonávaní nezávislého posúdenia bezpečnosti požadovaného v článku 6 nariadenia č. 402/2013 a kontrol požadovaných na základe povinného súladu s normou ISO/IEC 17020 uvedenou v prílohe II k nariadeniu č. 402/201:

Filetype iconOdporúčanie na použitie č. 1 – Pracovná metóda orgánu pre posudzovanie

 

Stanovenie požiadaviek na technické znalosti a spôsobilosti orgánu AsBo podľa prílohy II k nariadeniu č. 402/2013 na všetky dostupné kompetencie orgánu AsBo, na ktoré môže byť udelená akreditácia alebo uznanie:

Filetype iconOdporúčanie na použitie č. 3 – Požiadavky na technické znalosti a spôsobilosť orgánu AsBo pre rôzne oblasti

 

Sledovanie (identifikácia, zaznamenávanie a uzatváranie) problémov a prípadov nedodržiavania predpisov, ktoré orgán AsBo identifikuje počas činností nezávislého posudzovania bezpečnosti:

Filetype iconOdporúčanie na použitie č. 11 – Sledovanie (identifikácia, zaznamenávanie a uzatváranie) problémov a prípadov nedodržiavania predpisov

 

Vysvetlenia k problematike orgánov AsBo pre posudzovanie rizika

Vysvetlenie k Orgánom pre posudzovanie CSM k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 402/2013 o hodnotení a posudzovaní rizika použitím spoločných bezpečnostných metód (z angl. common safety methods = CSM) – 24 odpovedí na najčastejšie otázky k Orgánom pre posudzovanie rizika AsBo použitím CSM.

Filetype iconVysvetlenie k Orgánom pre posudzovanie rizika AsBo k vykonávaciemu nariadeniu o CSM

 

Vysvetlenie k procesu hodnotenia a posudzovania rizika – prezentácia Železníc Slovenskej republiky (zverejnené so súhlasom autora)

Filetype iconLegislatívne základy hodnotenia a posudzovania rizík

Filetype iconPosudzovanie bezpečnostných rizík – proces riadenia rizík a postup navrhovateľa

 

Register akreditovaných a uznaných orgánov AsBo

Register akreditovaných osôb v súlade s vykonávacím nariadením o CSM – databáza ERADIS Železničnej agentúry Európskej únie (v anglickom jazyku)

 

Uznávanie orgánov AsBo pre posudzovanie rizík zo strany Dopravného úradu

Novelizáciou zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou od 15. 3. 2019 vstúpila do účinnosti zmena § 103 ods. 2 písm. g) bod 5 zákona o dráhach, z ktorého vyplýva, že Dopravný úrad okrem iného poveruje právnické osoby aj posudzovaním rizík v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 402/2013 z 30. apríla 2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 352/2009.

Dopravný úrad je týmto v zmysle čl. 9 ods. 1 písm. b) predmetného vykonávacieho nariadenia národným bezpečnostným orgánom, ktorý vykonáva uznanie týkajúce sa spôsobilosti organizácie, alebo jej časti alebo jednotlivca vykonávať nezávislé posudzovanie prostredníctvom posúdenia systému riadenia bezpečnosti železničného podniku alebo manažéra infraštruktúry a dozoru nad ním.

Kritériá pre uznanie orgánov pre posudzovanie sú podrobne uvedené v prílohe II predmetného vykonávacieho nariadenia. Dôležitou podmienkou uznania orgánu pre posudzovanie rizík vyplývajúcej z tejto prílohy je splnenie všetkých požiadaviek normy ISO/IEC 17020:2012 a jej následných zmien a doplnení.

Z uvedeného vyplýva, že žiadosti o uznanie orgánu pre posudzovanie môže podať:

  1. železničný podnik, ktorý má spracovaný vlastný systém riadenia bezpečnosti a je držiteľom platného bezpečnostného osvedčenia. Uznanie sa môže vzťahovať na posudzovanie rizika v súlade s vykonávacím nariadením, a to na mobilné subsystémy interoperability, t. j. železničné vozidlá,
  1. manažér infraštruktúry, ktorý má spracovaný vlastný systém riadenia bezpečnosti a je držiteľom platného bezpečnostného povolenia. Uznanie sa môže vzťahovať na posudzovanie rizika v súlade s vykonávacím nariadením, a to na pevné subsystémy interoperability, t. j. subsystémy infraštruktúra, energia a traťové zariadenia riadenia – zabezpečenia a návestenia.

V oboch prípadoch ide o tzv. inšpekčný orgán typu C v zmysle normy ISO/IEC 17020:2012.

Ostatné subjekty v rámci železničného sektora nie je Dopravný úrad v súlade s čl. 9 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia oprávnený uznávať.

 

Postup na uznávanie orgánov AsBo pre posudzovanie rizika

Od 1. septembra 2019 je účinný metodický postup Dopravného úradu, v ktorom sa stanovujú požiadavky na orgány na posudzovanie a hodnotenie rizika pre účely získania poverenia (uznania) v súlade s čl. 9 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 402/2013.

Filetype iconPostup Dopravného úradu na uznávanie orgánov pre posudzovanie rizika (účinný od 1. septembra 2019)

Filetype iconPostup Dopravného úradu na uznávanie orgánov pre posudzovanie rizika – Príloha č. 1

Upozornenie: Súčasťou požiadaviek na uznávanie orgánov AsBo pre posudzovanie rizika je aj splnenie predpokladov uvedených v jednotlivých „Odporúčaniach na použitie“ vydaných pracovnou skupinou pre spoluprácu orgánov AsBo.

 

Zoznam orgánov AsBo uznaných pre posudzovanie v zmysle čl. 9 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 402/2013
Por. č. Úplný názov uznaného orgánu Uznaná organizačná zložka Evidenčné číslo uznania Platnosť uznania do Rozsah uznania Štrukturálne subsystémy Rozsah kompetencií
1. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Výskumný a vývojový ústav železníc, Hviezdoslavova 31, Žilina SK3600210001 31.05.2026 inšpekčný orgán typu C podľa ISO STN EN 17020:2012 infraštruktúra

energia

traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia

kontrola organizácie

metodika

technické aspekty

2. Rail Support, s.r.o.  – SK3600210002 24.09.2025 inšpekčný orgán typu C podľa ISO STN EN 17020:2012 železničné koľajové vozidlá kontrola organizácie

metodika

technické aspekty

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia