DOPRAVNÝ ÚRAD

UTZ – poverovanie právnických osôb

Pozor, zmena zákona!

Postup pri poverovaní právnických osôb v zmysle zákona č. 513/2009/Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov

1. Poverenie právnickej osobe vydáva Dopravný úrad  rozhodnutím.

2. Držiteľ Poverenia – poverená právnická osoba (ďalej len „PPO“) môže byť poverená na:

 • 2.1. posudzovanie dokumentácie UTZ v zmysle vyhlášky č. 205/2010 Z. z. a overovanie spôsobilosti určených technický zariadení (ďalej len UTZ) podľa § 16 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
 • 2.2. overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností podľa § 17 zákona,
 • 2.3. overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie určených činností na UTZ podľa § 18 zákona.

3.  Na poverenie právnickej osoby podľa ods. (1) nie je právny nárok.

4. Poverenie sa vydáva na dobu určitú. Ak PPO nesplní alebo porušuje podmienky uvedené v rozhodnutí o poverení, Dopravný úrad jej poverenie zruší, alebo obmedzí.

5. Dopravný úrad môže rozhodnúť o poverení PPO na základe žiadosti a preukázania týchto podmienok:

Podmienky pre jednotlivé činnosti (všeobecne):
 • Žiadateľ nesmie vykonávať určené činnosti montáž, opravy, rekonštrukcie, údržba a skúšky na UTZ,  na ktoré má vydané Oprávnenie podľa §17  zákona
 • Žiadateľ musí informovať bezpečnostný orgán (Dopravný úrad, divíziu dráh a dopravy na dráhach) o všetkých zmenách systému manažérstva kvality. Bezpečnostný orgán posúdi zmeny systému manažérstva kvality a rozhodne, či tieto zmeny sú v zhode s vydaným rozsahom poverenia.
 • Žiadateľ musí mať zavedený systém hlásenia výkonov minimálne v 21-dňovej lehote vopred na Dopravný úrad.  
 • Ďalšie podmienky sú uvedené v bodoch A,B,C nižšie.

A) overovanie v zmysle ods. 2.1 (podľa § 16 a § 103 čl. 2 písm. d) zákona)

Zaslanie žiadosti  o poverenie na adresu

Dopravný úrad
divízia dráh a dopravy na dráhach
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava

s uvedením rozsahu žiadaného poverenia a priložením nasledovných dokladov:

 • výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
 • adresa prevádzky, pracoviska, kde sa bude vykonávať žiadaná činnosť, pokiaľ nie je totožná so sídlom spoločnosti (s.r.o., príp. a.s.)
 • platný doklad o akreditácií podľa STN EN ISO/IEC 17 020:2012 (Všeobecné kritériá činnosti orgánov rozličných typov vykonávajúcich inšpekcie)

Ďalšie náležitosti na posudzovanie autorizačných požiadaviek nad rámec normy STN EN ISO/IEC 17 020

 1. doklad o kompetentnosti personálu vykonávajúceho žiadané činnosti
  • kvalifikačné doklady zamestnancov – platné Osvedčenie revízneho technika v rozsahu žiadaných činností (revízny technik elektrických zariadení, príp. revízny technik zdvíhacích a dopravných zariadení, príp. revízny technik tlakových zariadení, príp. revízny technik plynových zariadení) vydané Dopravným úradom v zmysle § 18 zákona, resp. platné Osvedčenie kontrolóra činností vo zváraní, resp. v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu žiadaného rozsahu poverenia vydané Dopravným úradom v zmysle § 18 zákona
  • doklad o praxi vo vykonávaní úradných skúšok,  resp. inšpekcií vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní podľa vyhlášky 205/2010 Z. z. – prax min. v dĺžke 3 rokov
 2. zoznam interných predpisov železničných dráh v rozsahu žiadaných činností,
 3. zoznam potrebných technických  noriem a legislatívy, ktoré sa týkajú príslušného druhu a rozsahu určených technických zariadení (UTZ),
 4. vzory protokolov úradných skúšok na UTZ a posudzovania technickej dokumentácie (§ 16 zákona),
 5. zoznam zamestnancov s odbornou spôsobilosťou fyzických osôb podľa §29 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. a príslušného rozsahu UTZ,
 6. zoznam  pracovníkov s potrebnou zdravotnou a psychologickou spôsobilosťou pre vstup do koľajiska – povolenie do vyhradeného obvodu ŽSR,
 7. ochranné pomôcky  – reflexné vesty pre vstup do koľajiska,
 8. zoznam pracovníkov  inšpekčného orgánu, ktorí vykonávajú inšpekčnú činnosť pod trakčným vedením a v blízkosti trakčného vedenia (okrem pracovníkov s odbornou spôsobilosťou na UTZ elektrických), odbornú spôsobilosť podľa §23 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.,
 9. miestne pracovné a bezpečnostné predpisy, ktoré sa týkajú činností na trakčnom vedení, elektrické predkurovacie zariadenia, činností v uzavretých prevádzkarňach (ako sú TM, reléové stanice, stanovištia rušňovodičov a podobne),
 10. zoznam zamestnancov, ktorí majú vstup do uzatvorených prevádzkových priestorov (napr. stanovište rušňovodiča).

Pred uvedením UTZ do prevádzky, PPO overí a schváli jeho spôsobilosť na prevádzku a vydá o tom doklad.

B) overovanie v zmysle ods. 2.2. (podľa § 17 a § 103 čl. 2 písm. e) zákona)

Zaslanie žiadosti o poverenie na adresu

Dopravný úrad
divízia dráh a dopravy na dráhach
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava

s uvedením rozsahu žiadaného poverenia a priložením nasledovných dokladov:

 • výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
 • adresa prevádzky, pracoviska, kde sa bude vykonávať žiadaná činnosť, pokiaľ nie je totožná so sídlom spoločnosti (s.r.o., príp. a.s.)
 • platný doklad o akreditácií podľa STN EN ISO/IEC 17 020:2012 (Všeobecné kritériá činnosti orgánov rozličných typov vykonávajúcich inšpekcie)

Ďalšie náležitosti na posudzovanie autorizačných požiadaviek nad rámec normy STN EN ISO/IEC 17 020

 1. doklad o kompetentnosti personálu vykonávajúceho žiadané činnosti
  • kvalifikačné doklady zamestnancov – platné Osvedčenie revízneho technika v rozsahu žiadaných činností (revízny technik elektrických zariadení, príp. revízny technik zdvíhacích a dopravných zariadení, príp. revízny technik tlakových zariadení, príp. revízny technik plynových zariadení) vydané Dopravným úradom v zmysle § 18 zákona, resp. platné Osvedčenie kontrolóra činností vo zváraní, resp. v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu žiadaného rozsahu poverenia vydané Dopravným úradom v zmysle § 18 zákona
  • doklad o praxi vo vykonávaní úradných skúšok,  resp. inšpekcií vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní podľa vyhlášky 205/2010 Z. z. – prax min. v dĺžke 3 rokov
 2. zoznam interných predpisov železničných dráh v rozsahu žiadaných činností,
 3. zoznam potrebných technických  noriem a legislatívy, ktoré sa týkajú príslušného druhu a rozsahu určených technických zariadení (UTZ),
 4. zoznam zamestnancov s odbornou spôsobilosťou fyzických osôb podľa §29 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. a príslušného rozsahu UTZ,
 5. zoznam  pracovníkov s potrebnou zdravotnou a psychologickou spôsobilosťou pre vstup do koľajiska – povolenie do vyhradeného obvodu ŽSR,
 6. ochranné pomôcky  – reflexné vesty pre vstup do koľajiska,
 7. zoznam pracovníkov  inšpekčného orgánu, ktorí vykonávajú inšpekčnú činnosť pod trakčným vedením a v blízkosti trakčného vedenia (okrem pracovníkov s odbornou spôsobilosťou na UTZ elektrických), odbornú spôsobilosť podľa §23 vyhlášky č. 205/2010 Z. z.,
 8. miestne pracovné a bezpečnostné predpisy, ktoré sa týkajú činností na trakčnom vedení, elektrické predkurovacie zariadenia, činností v uzavretých prevádzkarňach (ako sú TM, reléové stanice, stanovištia rušňovodičov a podobne),
 9. zoznam zamestnancov, ktorí majú vstup do uzatvorených prevádzkových priestorov (napr. stanovište rušňovodiča).

PPO overí splnenie požiadaviek určených na vykonávanie určených činností a vydá o tom doklad.

Uvedený doklad doručí PPO na Dopravný úrad, divíziu dráh a dopravy na dráhach. Dopravný úrad na základe uvedeného dokladu s kladným vyjadrením udelí žiadateľovi oprávnenie.

C) overovanie v zmysle ods. 2.3 (podľa § 18 a § 103 čl. 2 písm. g) zákona)

Zaslanie žiadosti  o vydanie poverenia na adresu

Dopravný úrad
divízia dráh a dopravy na dráhach
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava

s uvedením rozsahu žiadaného poverenia a priložením nasledovných dokladov:

 • výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
 • adresa prevádzky, pracoviska, kde sa bude vykonávať žiadaná činnosť, pokiaľ nie je totožná so sídlom spoločnosti (s.r.o., príp. a.s.)
 • zdokumentovaný systém zabezpečenia kvality na vykonávanie žiadanej činnosti – príručku kvality organizačné smernice, metodické pokyny, zoznam predpisov, noriem a smerníc týkajúcich sa žiadaných činností a pod.
 • doklad o kompetentnosti personálu vykonávajúceho žiadané činnosti:
  • kvalifikačné doklady zamestnancov – platné Osvedčenie revízneho technika v rozsahu žiadaných činností (revízny technik elektrických zariadení, príp. revízny technik zdvíhacích a dopravných zariadení, príp. revízny technik tlakových zariadení, príp. revízny technik plynových zariadení) vydané Dopravným úradom v zmysle § 18 zákona, resp. platné Osvedčenie kontrolóra činností vo zváraní, resp. v nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu žiadaného rozsahu poverenia vydané Dopravným úradom v zmysle § 18 zákona
  • doklad o praxi vo vykonávaní revízii v technických zariadeniach, resp. v oblasti NDT (v závislosti od druhu zariadenia), resp. určených činností podľa § 18 zákona – prax min. v dĺžke 3 rokov
 • zoznam technického vybavenia na zabezpečenie žiadaných činností,
 • zoznam pracovníkov so spôsobilosťou podľa §102 odsek (1) písmeno v) zákona  – predsedov skúšobných komisií na overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených technických zariadeniach elektrických (pre §18 zákona).

PPO overí odbornú spôsobilosť fyzickej osoby na vykonávanie činnosti na UTZ a vydá o tom doklad.

Filetype iconKontrolný list na plnenie autorizačných požiadaviek Dopravného úradu (tlačivo je možné vyplniť v PC a vytlačiť)


Poverenia vydané Dopravným úradom podľa doterajších platných predpisov platia do doby platnosti uvedenej v rozhodnutí, alebo dovtedy, kým právny predpis nestanoví inak.

Zoznamy poverených právnických osôb v oblasti:

Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia