DOPRAVNÝ ÚRAD

UTZ – poverovanie právnických osôb

Aktuálne informácie

Filetype icon„Postup Dopravného úradu na vydávanie poverení právnickým osobám v oblasti určených technických zariadení a určených činností“ č. 7/2021

Filetype iconŽiadosť o vydanie poverenia


Požiadavky na poverovanie právnických osôb v zmysle § 103 ods. 2 písm. g) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Od 1.7.2020 vstúpila do platnosti Vyhláška 180/2020 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. Táto vyhláška okrem iného v § 1 Predmet úpravy ustanovuje ods. 1 písm. f) požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám na posudzovanie technickej dokumentácie určeného technického zariadenia, overovanie a schvaľovanie jeho spôsobilosti,
§ 1 ods. 1 písm. g) požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám na overenie splnenia požiadaviek fyzických osôb na vykonávanie určených činností,
§ 1 ods. 1 písm. h) požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti osôb na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach.
Podrobnosti o poverovaní právnických osôb sú uvedené v § 32a Poverenie právnických osôb.


Poverenia vydané Dopravným úradom podľa doterajších platných predpisov platia do doby platnosti uvedenej v rozhodnutí, alebo dovtedy, kým právny predpis nestanoví inak.

Zoznamy poverených právnických osôb v oblasti:

Spätná väzba pre návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia