DOPRAVNÝ ÚRAD

Referenčné dokumenty a krížová akceptácia

Referenčný dokument pre uvádzanie železničných vozidiel do prevádzky

Účelom referenčného dokumentu je uľahčiť postup udeľovania povolení na uvádzanie vozidiel do prevádzky:

a) uvedením všetkých parametrov, ktoré treba skontrolovať v súvislosti s udeľovaním povolenia na uvedenie vozidiel do prevádzky;
b) vymedzením všetkých predpisov, ktoré sa uplatňujú v členských štátoch pri udeľovaní povolení na uvedenie vozidiel do prevádzky;
c) uvedením odkazov pre jednotlivé predpisy na jeden z parametrov, ktorý treba skontrolovať v súvislosti s udeľovaním povolenia na uvedenie vozidiel do prevádzky;
d) zatriedením všetkých predpisov do skupín A, B alebo C v súlade s oddielom 2 prílohy VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve;
e) stručným opísaním vnútroštátnych právnych rámcov vzťahujúcich sa na udeľovanie povolení na uvedenie vozidiel do prevádzky v súlade s článkom 1 rozhodnutia o referenčnom dokumente (citované nižšie).

Zoznam parametrov, ktorý sa používa pri klasifikácii vnútroštátnych predpisov v referenčnom dokumente uvedenom v článku 27 smernice o interoperabilite železníc v Spoločenstve, je vypracovaný na základe rozhodnutia Komisie z 30. novembra 2009 o referenčnom dokumente uvedenom v článku 27 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve.

Filetype iconRozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009 o referenčnom dokumente uvedenom v článku 27 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve – konsolidované znenie

 

Dopravný úrad na základe článku 27 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve vypracoval za Slovenskú republiku referenčný dokument so zoznamom kontrolných parametrov uvedených v prílohe VII vyššie uvedenej smernice s odkazmi na všetky vnútroštátne predpisy uplatňované pri uvádzaní železničných vozidiel do prevádzky.

Filetype iconSlovenská republika – Referenčný dokument – časť 1 – Poznámky k uplatňovaniu

Filetype iconSlovenská republika – Referenčný dokument – časť 2 – Národné predpisy uplatňované v súvislosti s povoľovaním železničných vozidiel do prevádzky

Filetype iconSlovenská republika – Referenčný dokument – časť 3 – Vnútroštátny právny rámec

 

Zverejnenie referenčných dokumentov všetkých členských štátov zabezpečuje Železničná agentúra Európskej únie na svojom webovom sídle prostredníctvom databázy referenčných dokumentov (angl. Reference Document Database).

Databáza referenčných dokumentov všetkých členských štátov – webové sídlo Európskej železničnej agentúry (v anglickom jazyku)

 

Filetype iconRozhodnutie Komisie z 9. marca 2011 o uverejnení referenčného dokumentu uvedeného v článku 27 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve a zaobchádzaní s ním

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia