DOPRAVNÝ ÚRAD

Referenčné dokumenty a krížová akceptácia

Referenčný dokument pre uvádzanie železničných vozidiel na trh EÚ

Účelom referenčného dokumentu je uľahčiť postup udeľovania povolení na uvádzanie vozidiel na trh EÚ:

a) uvedením všetkých parametrov, ktoré treba skontrolovať v súvislosti s udeľovaním povolenia na uvedenie vozidiel na trh EÚ;
b) vymedzením všetkých vnútroštátnych predpisov, ktoré sa uplatňujú v členských štátoch pri udeľovaní povolení na uvedenie vozidiel na trh EÚ;
c) uvedením odkazov pre jednotlivé vnútroštátne predpisy na jeden z parametrov, ktorý treba skontrolovať v súvislosti s udeľovaním povolenia na uvedenie vozidiel na trh EÚ;
d) stručným opísaním vnútroštátnych právnych rámcov vzťahujúcich sa na udeľovanie povolení na uvedenie vozidiel na trh EÚ v súlade s článkom 1 rozhodnutia o referenčnom dokumente (citované nižšie).

Zoznam vnútroštátnych predpisov v referenčnom dokumente je vypracovaný na základe rozhodnutia Komisie z 30. novembra 2009 o referenčnom dokumente uvedenom v článku 27 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve.

Filetype iconRozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009 o referenčnom dokumente uvedenom v článku 27 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve – konsolidované znenie

 

Dopravný úrad vypracoval za Slovenskú republiku referenčný dokument s odkazmi na všetky vnútroštátne predpisy uplatňované pri uvádzaní železničných vozidiel na trh EÚ.

Filetype iconSlovenská republika – Referenčný dokument – časť 1 – Príručka na uplatňovanie

Slovenská republika – Referenčný dokument – časť 2 – Národné predpisy uplatňované v súvislosti s uvádzaním železničných vozidiel na trh EÚ – aktuálne platné vnútroštátne požiadavky sú zverejnené v databáze referenčných dokumentov na webovom sídle Železničnej agentúry Európskej únie (aktualizované 16. 10. 2023)

Filetype iconSlovenská republika – Referenčný dokument – časť 2 – Národné predpisy uplatňované v súvislosti s uvádzaním železničných vozidiel na trh EÚ

Filetype iconSlovenská republika – Referenčný dokument – časť 3 – Vnútroštátny právny rámec

 

Národné technické dokumenty súvisiace s parametrami uvedenými v Referenčnom dokumente – časť 2:

 

Zverejnenie referenčných dokumentov všetkých členských štátov zabezpečuje Železničná agentúra Európskej únie na svojom webovom sídle prostredníctvom databázy referenčných dokumentov (angl. Reference Document Database).

Databáza referenčných dokumentov všetkých členských štátov – webové sídlo Železničnej agentúry EÚ (v anglickom jazyku)

 

Filetype iconRozhodnutie Komisie z 9. marca 2011 o uverejnení referenčného dokumentu uvedeného v článku 27 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve a zaobchádzaní s ním

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia