DOPRAVNÝ ÚRAD

Tlakové a plynové zariadenia a kontajnery

Pozor, zmena zákona!

Určené činnosti

V súlade s § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach sa určenými činnosťami rozumejú:

montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti určených technických zariadení,

inšpekcie, zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení,

plnenie kovových tlakových nádob používaných na dráhach plynmi a

plnenie cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi a inými nebezpečnými látkami

Určené činnosti môžu vykonávať len fyzické osoby alebo právnické osoby na základe oprávnenia udeleného Dopravným úradom po overení splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností. Overovanie splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností vykonáva Dopravný úrad alebo ním poverená právnická osoba.


Určené technické zariadenia

Revízie, inšpekcie, skúšky, obsluhu určených technických zariadení v prevádzke, overovanie spôsobilosti určených technických zariadení, činnosti na určených technických zariadeniach elektrických, ich projektovanie a konštruovanie, zapletanie a opravy oceľových lán a zalievanie lanových koncoviek a spojok používaných na zariadeniach lanových dráh a kontrolu činnosti vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní môžu vykonávať len fyzické osoby s platným dokladom o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach.

Overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach vykonáva v súlade s § 18 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach Dopravný úrad alebo ním poverená právnická osoba.

Doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach vydáva Dopravný úrad alebo ním poverená právnická osoba.

Prevodová tabuľka – určené technické zariadenia tlakové

205/2010 Z. z. (2010) 180/2020 Z. z. (2020)
K 1 T 1
K 2
K 3 X – vypustené
K 4 T 2
K 5 X – vypustené
K 6 T 3
K 7 T 4
K 8 T 5 !!!!  – pozor s obmedzením: len tie zariadenia, ktoré sú súčasťou zariadení dráh
K 9 T 6
K 10 X – vypustené
K 11 T 7
K 12 T 8
K 13 T 9
K 14 T 10
K 15 T 11
K 16 T 12

Prevodová tabuľka – určené technické zariadenia plynové

205/2010 Z. z. (2010) 180/2020 Z. z. (2020)
P 1 X – vypustené
P 2 P 1
P 3 X – vypustené
P 4 X – vypustené
P 5 X – vypustené
P 6 X – vypustené
P 7 P 2
P 8
P 9 P 3

 

Spätná väzba pre návštevníkov. 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia